TRECA KRAJISKA BRIGADA - SJECANJA BORACA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


3. ČETA 2. BATALJONA PRI OSLOBOĐENJU JAJCA 1942.

Posle oslobođenja Bihaća i formiranja 1. proleterske divizije u Bosanskom Petrovcu, u čiji sastav je ušla i 3. krajiška brigada, krenulo se pravcem Bravsko, Paunovac, Raniči — Ključ.

U Ključu je 3. krajiška brigada dobila zadatak da likvidira četnike Drenovića i Tešanovića na prostoru Čađavice. Istovremeno je 1. proleterska brigada dobila zadatak da likvidira neprijatelja na prostoru Sitnica.

U okviru borbenog rasporeda 3. brigade, njen 2 bataljon imao je zadatak da razbije i uništi neprijateljsko obezbeđenje na Kadijinoj Vodi i zauzme njegove položaje na grebenu između Sitnice i Čađavice.

Napadom na neprijateljsko uporište naši borci primetili su u pravcu Čađavice pokret jedne kolone nemačkih vojnika sa zaprežnim kolima. Komandant bataljona Nikola Pećanac izdao je naređenje 3. četi da u munjevitom naletu likvidira eprijatelja.

Četa je sa uspehom izvršila ovaj zadatak. U ovoj borbi zarobljena su 2 neprijateljska vojnika i 1 puškomitraljezac. Posle uspešno završenog zadatka produžili smo nastupanje i izbili u rejon Mrkonjić Grad. Dok su se borci odmarali, vršena je priprema za napad na Jajce. Nakon dva-tri dana odmora i pripreme izvršili smo pokret, tako da smo već 24. novembra 1942. godine do 12 časova stigli u neposrednu blizinu Jajca.

Dok se užurbano vršilo borbeno izviđanje i priprema bataljona za predstojeći napad, istovremeno je vršena priprema po četama i u okviru 3. čete.

U okviru zadatka 2. bataljona, 3. četa imala je zadatak da na levom krilu bataljona izvrši napad pravcem prema Carevom Polju i da istovremeno održava vezu sa 1. proleterskom brigadom.

Vreme je bilo hladno, zemlju pritisnuo snežni pokrivač što je donekle demaskiralo nastupanje naših boraca. Kao komandir čete izvršio sam borbeni raspored vodova i odredio im zadatke. Istovremeno, odredio sam dva borca (Pilipović Petra i Lazu Bokana) za vezu sa levim susedom, 1. proleterskom brigadom. Izvršavajući ovaj zadatak poginuo je Lazo Bokan. Svi pokušaji bolničkog osoblja bataljona da ga spasu, ostali su bezuspešni.

U toku napada koji je otpočeo noću, 3. četa imala je pred sobom jako utvrđenog neprijatelja, a pored toga brisani prostor. Napad sa puškama i mitraljezima nije obećavao uspeh, a bombaši nisu imali mogućnosti zbog konfiguracije zemljišta da bombama unište neprijateljska utvrđenja. Borba je trajala celu noć, ali bez uspeha.

Radi izvršenja zadatka ponovo je izveden organizovan napad. Određena je grupa bombaša na čelu sa Petrom Rodićem, koja je svojim lukavstvom i borbenim iskustvom uspela izvršiti zadatak bacivši bombe na određena neprijateljska utvrđenja. Uz opšti juriš čete, neprijateljska uporišta su likvidirana, a neprijatelj je u paničnom bekstvu pobegao u centar grada.

Ni gusti mitraljeski rafali, ni minobacačka vatra, ni tvrđava koja dominira prostorom kuda smo napadali nisu mogli odoleti naletu naših boraca, koji su opijeni uspehom tukli demoralisanog neprijatelja. Tako je već noću 25/26. novembra 1942. godine Jajce bilo oslobođeno. U ovoj borbi poginuo nam je drug Lazo Bokan a ja sam bio ranjen. Posle izvršenog zadatka 3. četa je 27. novembra prešla Vrbas i zanoćila u selu Lupnica, gde je spremno čekala nove zadatke.

Pero PILIPOVIĆ


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument