Sastav 3. krajiške proleterske brigade polovinom novembra 1942.

 

ŠTAB BRIGADE

KARANOVIĆ Milana Nikola komandant, rođen 1914, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, podoficir BJV.

TADIĆ Nikole Simo politkomesar, rođen 1915, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

BAJIĆ Mile Vlado zamenik komandanta, rođen 1915, Bare, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

BAUK Mile Milkan zamenik politkomesara, rođen 1910, Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, član KPJ od 1939, poginuo oktobra 1942. u selu Suvanja kod Bos. Petrovca.

LONČAREVIĆ Maksima Đuro (došao iz 1 prol. brigade novembra 1942. god.), zamenik politkomesara, rođen 1920, Gusinje, Crna Gora, Crnogorac, student filozofije.

BAJIĆ Dušana Đuro intendant brigade, rođen 1918, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

ĆUP Đurana Milan obaveštajni oficir brigade, rođen 1917, Vedro Polje, Bos. Petrovac Srbin, službenik, poginuo juna 1944. na pl. Varnici na dužnosti zamenik komandanta 7. krajiške brigade.

KVEDER Dragutina Marijan referent saniteta, rođen 1918, Sv. Juraj, Celje, Slovenac, student medicine.

MARJANOVIĆ Jovana Drago sekretar štaba brigade, rođen 1922, Lušci Palanka, Sanski Most, Srbin, službenik.

POLITODJEL

BRKOVIĆ Krste Savo rođen 1906, Velje Brdo, Titograd, Crnogorac, student prava.

LJUBIČIĆ Milivoja Živorad rođen 1912, Zavlaka, Kragujevac, Srbin, učitelj.

ĐORĐEVIĆ Ljubica rođena 1923, Kragujevac, Srpkinja, đak.

BRIGADNA INTENDANTURA

PILIPOVIĆ Mile Marko komandir voda, rođen 1902, Vrtoče, Bos. Petrovac. Srbin, radnik Borac od 1941, član KPJ od 1942, poginuo jula 1943. na pl. Devetak, na dužnosti komandira 2. čete 3. bataljona.

STUPAR Marka David — Dako zamenik intendanta brigade, rođen 1912, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, sezonski radnik.

BABIĆ Stevana Petar borac, rođen 1920, Trubar, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

BALABAN Davida Boško Šuco obućar, rođen 1916, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

CIGANOVIĆ Kike Milica borac, rođena 1924, Lipa, Bihać, Srpkinja, domaćica.

ĆOSIĆ Maka Marko krojač, rođen 1921, Brizgać, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ĐAPIĆ Đure Miloš skladištar, rođen 1911, Bitetić, Sinj, Hrvat, radnik.

KALABA Davida Pero borac, rođen 1921, Oštrelj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KELEČEVIĆ Pere Jovo Jovica rođen 1924, Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, u SKOJ-u od 1942, poginuo kod Glamoča na dužnosti obaveštajnog oficira 4. bataljona.

KOLUNDŽIJA Sime Lazo Đomeštar borac, rođen 1924, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

LATINOVIĆ Đurana Pero borac, rođen 1919, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MORAČA Pere Milovan borac, rođen 1921, Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

POZNIĆ Luke Jovo rođen 1925, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADIŠIĆ Davida Vid kuvar, rođen 1914, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, šumski radnik. U NOB od 1941, poginuo na Zelengori 1943.

RAĐENOVIĆ Jovana Dušan Dude borac, rođen 1924, Bosanski Osreci, Drvar, Srbin, radnik.

ROKVIĆ Davida Đuro Đuran ekonom, rođen 1904, Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

SABLJIĆ Stevana Branko kurir, rođen 1922, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo 1943. na Zelengori kao intendant u Centralnoj bolnici.

SALAPURA Todora Đuro Đul borac, rođen 1922, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

SALAPURA Stevana Simo borac, rođen 1920, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

UGRICA Blaže Đuro borac, rođen 1912, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

DUDE Ante Vinka bolničarka, rođena 1923, Solin — Split, Hrvatica.

ZAŠTITNI VOD (KURIRSKI)

RODIĆ Jovana Đuro Šuco komandir voda, rođen 1918, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, član KPJ od 1941, poginuo 1943. kod Prače.

MATIJEVIĆ Nikole Mile politdelegat voda, rođen 1920, Rajnovac, Kulen Vakuf, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

AČIĆ Krstana Luka komandir odeljenja kurira, rođen, 1917, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik.

BABIĆ Ilije Stevo kurir, rođen 1922, Trubar, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

BAUK Damjana Đuro kurir, rođen 1924, Crvljivica, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

EGELJA Dane Duro kurir, rođen 1920, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik. U NOB od 1941, poginuo u IV ofanzivi 1943. kod Gornjeg Vakufa.

GRUBOR Sime Đuro kurir, rođen 1922, Drvar, Srbin, radnik.

GRUBOR Simeuna Stevo brico, rođen 1923, Vrtoče, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

JAGLICA Đure Milan kuvar, rođen 1919, Bare, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

JARIĆ Trivuna Stevo kurir, rođen 1919, Bare, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KECMAN Lazara Mirko kurir, rođen 1918. god., Bravsko, Bos Petrovac, radnik, Srbin.

LATINOVIĆ Uroša Drago kurir, rođen 1922, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

LATINOVIĆ Laze Milanko kurir, rođen 1922, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MALBAŠIĆ Jandrije Branko rođen 1920, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

MALBAŠIĆ Mile Marko kurir, rođen 1923, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

MIRKOVIĆ Josipa Sretko kurir, rođen 1920, Medeno Polje, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

TADIĆ Lake Ilija kuvar, rođen 1908, Šipovljani, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

TADIĆ Jovana Mićan rođen 1919. u Šipovljanima, Drvar, Srbin, radnik.

TADIĆ Jovana Srećko kurir, rođen 1924, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941,

član KPJ od 1942, poginuo prilikom oslobođenja Beograda 1944.

TORBICA Dušana Đoko kurir, rođen 1922, Zaglavica, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

PRVI BATALJON

ŠTAB BATALJONA

ATLAGIĆ Bože Milan komandant, rođen 1914, Vrtoče, Bos Petrovac, Srbin, radnik.

GIZDIĆ Lovre Jozo politkomesar, rođen 1910, Klis, Split, Hrvat, radnik.

KERKEZ Jove Mihailo Maćuka zamenik komandanta, rođen 1910, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

BRKLJAČ Jove Mile Mićo zamenik politkomesara, rođen 1919, Rajnovci, Kulen Vakuf, Srbin, radnik. U NOB od 1941, član KPJ od 1941, poginuo 1943. na Borovoj Glavi kod Livna.

PILIPOVIĆ Pere Nikica intendant, rođen 1922, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RODIĆ Todora Blažo zamenik intendanta, rođen 1915, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik.

ROKVIĆ Dragije Joka referent saniteta, rođena 1921, Crvljivica, Drvar, Srpkinja, domaćica.

GALIN Ilije Braco kurir, rođen 1923, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KECMAN Gojka Vlado kurir, rođen 1923, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MORAČA Stevana Dušan kurir, rođen 1923, Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

SOKOLOVIĆ Ljube Rajko sekretar štaba, rođen 1919, Bjela, Bos. Petrovac, Srbin, đak.

STUPAR Perke Rade kurir, rođen 1922, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik. U NOB od 1942, poginuo 1943. kod Teslića kao član SKOJ-a.

ŠLJIVAR Đure Rade kurir, rođen 1929, Tuk-Dževar, Bos. Petrovac, Srbin, đak. U NOB od 1942, poginuo 1944. kod Kalinovika kao član SKOJ-a.

ŠOBOT Jovana Jovo ekonom štaba, rođen 1914, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik.

PRVA ČETA

MILJEVIĆ Luke Jovo komandir, rođen 1915, Drvar, Srbin, radnik.

ZELJKOVIĆ Mile Đuro politkomesar, rođen 1914, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

MALBAŠIĆ Damjana Vojin zamenik komandira, rođen 1918, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, člah KPJ od 1942, poginuo 1942. kod Bihaća.

TRNINIĆ Jovana Savo zamenik komesara, rođen 1922, Drvar, Srbin, radnik.

BABIĆ Mile Đorđe              rođen 1923, Trubar, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, poginuo 1945. na sremskom frontu kao komandant 7. bataljona, član KPJ.

BABIĆ Mile Milan Krntija puškomitraljezac, rođen 1923, Trubar, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943, na Zelengori kao član KPJ.

BABIĆ Trivuna Pajo borac, rođen 1920, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

BABIĆ Stevana Pero borac, rođen 1920, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

BABIĆ Dmitra Simo borac, rođen 1912, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

BABIĆ Dušan, borac, rođen 1923, Trubar, Drvar, Srbin, radnlk. U NOB-i od 1941. Poginuo 1944. u Slavoniji.

BABIĆ Ilije Stevo borac, rođen 1922, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

BAJIĆ Dmitra Draginja borac, rođena, 1921, Šipovljani, Drvar, Srpkinja, domaćica. U NOB od 1942, poginula na Miljevini 1943.

BAJIĆ Save Ilija borac, rođen 1912, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

BAJIĆ Save Rajko, borac, rođen. 1918, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik, u NOB-i od 1941. Poginuo 1943. kod Makljena.

BAJIĆ Save Vico borac, rođen 1922, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941. poginuo 1942. kod Bihaća.

BANJAC Gliše Milan borac, rođen 1921, Trninić Breg, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. kod Pljevalja.

BANJAC Stevana Dušan, borac, rođen 1923, Trninića Breg, Drvar, Srbin, radnik. U NOB-i od 1941. Poginuo 1943. kod Sinja.

BATINIĆA Jovana Branko rođen 1917, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, poginuo 1943. na Zelengori kao član KPJ.

BAŠIĆ Mile Branko rođen 1921, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1942. na Krasuljama kao sekretar SKOJ-a u četi.

BOKAN Vice Milorad borac, rođen 1924, Crvljivica, Drvar, Srbin, zemljoradnik. U NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1942. kod Jajca.

BOSNIĆ Nikole Vaso vodnik, rođen 1915, Drvar, Srbin, radnik.

CARIĆ Trivuna Dušan borac, rođen 1918, Drvar, Srbin, radnik.

DAMJANOVIĆ Đure Ilija, borac, rođen 1915, Drvar, Srbin, radnik. U NOB-i od 1941. Poginuo 1943. kod Konjica.

DOBRIJEVIĆ Laze Jovo, desetar — puškomitraljezac, rođen 1922, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

DODIG Jovana Trivun Trišo desetar, rođen 1912, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik.

DRAGAŠ Steve Pero borac, rođen 1918, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, poginuo 1943. na Zelengori kao član KPJ.

DRONJAK Ilije Mika bolničar, rođena 1920, Šipovljani, Drvar, Srpkinja, domaćica.

IVETIĆ Vike Svetozar kurir, rođen 1924, Drvar, Srbin, đak.

JAGLIĆA Pere Branko borac, rođen 1923, Drvar, Srbin, radnik.

JOVIĆ Mile Nikola Ministar borac, rođen 1910, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, poginuo 1943. na Miljevini.

KECMAN Pere Boško puškomitraljezac, rođen 1920, Drvar, Srbin, radnik.

KECMAN Mile Dušan borac, rođen 1920, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KECMAN Dragije Milan borac, rođen 1922, Drvar, Srbin, radnik.

KECMAN Laze Milan bolničar, rođen 1912, Trninić Breg, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, poginuo 1943, na Zelengori kao član KPJ.

KECMAN Laze Rade borac, rođen 1916, Trninić Breg, Drvar, Srbin, radnik.

KECMAN Malinović Sava Mamica, bolničarka, rođena 1920, Trninića Breg, Drvar, Srpkinja, domaćica.

KNEŽEVIĆ Dane Ilija borac, rođen 1923, Trubar, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1942, član KPJ, poginuo 1943. na Popovom Dolu.

KNEŽEVIĆ Luke Jela borac, rođena 1924, Trninić Breg, Drvar, Srpkinja, domaćica.

KNEŽEVIĆ Mile Jovo Jojuga rođen 1923, Trubar, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1942, poginuo 1943. na Zečevom Brdu kao član KPJ i puškomitraljezac.

KNEŽEVIĆ Mile Rade borac, rođen 1914, Trubar, Srbin, Drvar, radnik.

KNEŽEVIĆ Save Savo borac, rođen 1912, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

KORDA Mile Drago borac, rođen 1920, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KOSPIĆ Luke Branko desetar, rođen 1915, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

KOSPIĆ Paje Buja borac, rođena 1919, Šipovljani, Drvar, Srpkinja, domaćica.

KOSPIĆ Luke Đuro puškomitraljezac, rođen 1918, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

KOSPIĆ Paje Mara borac, rođena 1917, Šipovljani, Drvar, Srpkinja, domaćica.

KOSPIĆ Luke Smilja borac, rođena 1922, Šipovljani, Drvar, Srpkinja, domaćica.

KUBURIĆ Pećanac Ilije Bosa, borac, rođena, 1921, Drinić, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica.

KUNJADIĆ Trivuna Nikola Nišina borac, rođen 1910, Drvar, Srbin, radnik.

LETIĆ Nikole Dušan borac, rođen 1913, Drvar, Srbin, radnik.

LETIĆ Pere Milan borac, rođen 1922, Drvar, Srbin, đak.

LETIĆ Todora Pero rođen 1921, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1945. na sremskom frontu kao zamenik politkomesara čete 5. bataljona.

MALBAŠIĆ Jove Mileva, borac, rođena 1921, Šipovljani, Drvar, Srpkinja, domaćica.

MALBAŠIĆ Koste Branko desetar, puškomitraljezac, rođen 1914, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, poginuo 1942. na Bihaću.

MANDIĆ Mile Boja borac, rođena 1924, Drvar, Srpkinja, domaćica poginula 1943. na Sutjesci.

MARIĆ Stevan, borac, rođen 1921, Drvar, Srbin, radnik.

MILJUŠ Vasilije Milorad borac, rođen 1920, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

MIRKOVIĆ Vaje Bogdan borac, roden 1919, Oštrelj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

PETKOVIĆ Nikole Slavko borac, rođen 1921, Drvar, Srbin, radnik.

PETKOVIĆ Stevana Stevo borac, rođen 1916, Drvar, Srbin, radnik.

POPOVIĆ Aćima Petar borac, rođen 1916, Trubar, Srbin, radnik. U NOB-i od 1941. Poginuo 1944. na Ubu.

POPOVIĆ Ilija borac, rođen 1921, Trubar, Drvar, Srbin, radnik. U NOB-i od 1941. Poginuo 1943. kod Konjica.

POPOVIĆ Jovana Dušan borac, rođen 1918, Trubar, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941. poginuo 1945. na sremskom frontu kao član KPJ i komandant bataljona.

POPOVIĆ Marka Simo desetar, rođen 1910, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

POPOVIČ Save Lazar borac, rođen 1921, Trubar, Drvar, Srbin, radnik. U NOB-i od 1941.

Poginuo 1942. na Bihaću.

PUZIGAĆA Nikole Đuro kurir, rođen 1925, Šipovljani, Drvar, radnik.

RADENOVIĆ Drago borac, rađen 1923, Bosanski Osredci, Drvar, Srbin, radnik. U NOB-i od 1942, poginuo 1943, kod Jabuke na Banderi kao član KPJ.

RADENOVIĆ Stevana Ilija borac, rođen 1917, Bosanski Osredci, Drvar, Srbin, radnik. U NOB-i od 1942, poginuo 1943. na Miljevini kao član KPJ.

RAŠLJIĆ Pane Blažo rođen 1920, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1941, poginuo 1943. kod Sokoca kao član KPJ i puškomitraljezac.

RAŠLJIĆ Đurana Dmitar borac, rođen 1913. Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

RAŠLJIĆ Spiro, borac, rođen 1917, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ KALABA Davida Danica borac, rođena 1926, Oštrelj, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica.

RODIĆ Drage Dragan desetar, rođen 1922, Trubar, Drvar, Srbin, radnik, U NOB od 1941. Član KPJ od 1942, poginuo 1945. na sremskom frontu kao komesar bataljona.

RODIĆ Ilije Marko borac, rođen 1923, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Mile, borac, rođen 1921, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Pere Mile borac, rođen 1922, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Stevana Miloš Crni rođen 1920, Trubar, Drvar, borac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Teslića kao član KPJ i zastavnik brigade.

RODIĆ Milana Mićo borac, rođen 1923, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Đure Mirko borac, rođen 1919, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Petra Obrad borac, rođen 1923, Trubar, Drvar, Srbin, radnik. U NOB od 1942, poginuo 1943. kod Teslića kao član SKOJ-a i puškomitraljezac.

RODIĆ Jandrije Stevo borac, rođen 1921, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. kod Teslića.

RODIĆ Jovana Stevo rođen 1916, Trubar, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1942. na Bihaću kao puškomitraljezac.

RODIĆ Miće Stevo borac, rođen 1920, Trubar, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. kod Teslića.

RODIĆ Stevana Svetozar borac, rođen 1920, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

ROKVIĆ Vida Dragan vodnik, a po oslobođenju Bihaća zamenik komandira čete, rođen 1919, Drvar, Srbin, radnik.

ROKVIĆ Maksima Dušan Čagelj puškomitraljezac, rođen 1918, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

ROKVIĆ Pere Milan borac, rođen 1919, Drvar, Srbin radnik, u NOB od 1941, nestao 1943. kod Konjica.

ROKVIĆ Goluba Mirko Šoša puškomitraljezac, rođen 1922, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

ROKVIĆ Mihaila Pero borac, rođen 1921, Drvar Srbin, radnik.

RUNDAŠ Nikole Milan borac, rođen 1921, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Sokoca kao član KPJ.

ŠEVO Jove Mirko borac, rođen 1920, Trubar, Drvar, Srbin radnik.

ŠLJIVAR Dušana Svetozar borac, rođen 1926, Tur-Dževar, Bos. Petrovac, Srbin, đak. U NOB od 1942, poginuo 1942. na Bihaću kao član SKOJ-a.

ŠOBIĆ Damjana Dušan borac, rođen 1923, Drvar, Srbin, radnik.

ŠOBIĆ Jokana Stevo rođen 1920, Drvar, Srbin, radnik u NOB od 1941, poginuo 1943. na Zelengori kao član KPJ i puškomitraljezac.

ŠUŠILOVIĆ Kuzmana Miloš vodnik, rođen 1918, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

TADIĆ Mile Branko desetar rođen 1913, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

TADIĆ Nikole Ilija rođen 1905, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

TADIĆ Jovana Mika borac, rođen 1914, Šipovljani, Drvar, Srpkinja, domaćica.

TADIĆ Mile Svetko borac, rođen 1920, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

TOMAZOVIĆ Ilije Mile borac, rođen 1920, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

TOPIĆ Mile Pero desetar, rođen 1920, Drvar, šumar, poginuo 1943, na Sutjesci kao član KPJ.

TRNINIĆ Đure Bogdan borac, rođen 1916, Trninić Breg, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1942.

TRNINIĆ Stevana Branko borac, rođen 1922. Trninić Breg, Srbin.

TRNINIĆ Dmitra Drago desetar, rođen 1914, Bare Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

TRNINIĆ Todora Jovo bolničar, rođen 1910, Trninić Breg, Drvar, Srbin, radnik.

TRNINIĆ Davida Lazar borac, rođen 1915, Trninić Breg, Drvar, Srbin radnik.

TRNINIĆ Stevana Nikola rođen 1920, Trninić Breg Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1945. na sremskom frontu kao član KPJ i zamenik politkomesara čete.

TUBIĆ Petra Dragan borac, rođen 1912, Revenik, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

VULIN Milan, borac, rođen 1915, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

ZELJKOVIĆ Đure Mićo borac, rođen 1915, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

ZELJKOVIĆ Pere Vlado rođen 1923, Trubar, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1942, poginuo 1944. na Zec-planini kao član KPJ.

ZORIĆ Milana Dušan borac, rođen 1912, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

DRUGA  ČETA

PILIPOVIĆ Davida Vaso komandir, rođen 1913, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1944. u Sloveniji kao komandant bataljona.

VUKŠA Miloša Milan politkomesar, rođen 1906, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ATLAGIĆ Todora Lazo zamenik komandira, rođen 1917, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1945. kod Banove Jaruge kao komandant bataljona.

SAMARDŽIJA Trivuna Milovan zamenik politkomesara, rođen 1923, Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ATLAGIĆ Miloša Drago desetar, rođen 1917, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ATLAGIĆ Stevana Dušan rođen 1924, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1945, na sremskom frontu kao član KPJ i komandir tenkovskog voda.

ATLAGIĆ Mile Jovo borac, rođen 1922, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ATLAGIĆ Sime Petar bolničar voda, rođen 1905, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ATLAGIĆ Pere Rade borac, rođen 1919, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik. U NOB od 1941, poginuo 1943. kod Teslića kao kandidat KPJ.

BABIĆ Jove Ilija borac rođen 1922, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BAKOTIĆ Srećko borac, rođen 1923, Kaštel Gomilica, Split, Hrvat, radnik. U NOB od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo 1943. kod Prenja.

BALABAN Mile Luka rođen 1919, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik. U NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Vilić Guvnu kao delegat voda.

BUDIMIR Nikole Trivo sekretar SKOJ-a, rođen 1917, Bjela, Bos. Petrovac, Srbin, radnik. U NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. kod Žabljaka kao vodnik.

ČIČA Milana Đukan desetar, rođen 1917, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik. U NOB od 1941, poginuo 1942. kod Teslića.

ĆULIBRK Jovana Dušan borac, rođen 1915, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

DESPANIĆ Ile Savo borac, rođen 1913. Gubin kod Livna, Srbin, zemljoradnik.

DRAGIĆ Stevana Bogdan borac, rođen 1924, Vodjenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, poginuo 1943. kod Govze.

DRINIĆ Nikole Dmitar borac, rođen 1924, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik. U NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. u istočnoj Bosni.

DUKIĆ Nikole Dragan borac, rođen 1924, Šekovac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

GAĆEŠA Ilije Đuro borac, rođen 1923, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

GAĆEŠA Mile Luka borac, rođen 1909, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

GALIN Luke Janko rođen 1921, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik. U NOB od 1941, poginuo 1944. kod Glamoča kao član KPJ i vodnik.

GALONJA Stevana Mlađen desetar, rođen 1917, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik. U NOB od 1941, poginuo 1944, u Banjoj Luci kao član KPJ i vodnik voda.

GRUBIŠA Jandrije Đuro rođen 1924, Vedro Polje, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik. U NOB od 1942, poginuo 1943. kod Prače kao član KPJ i puškomitraljezac.

IVANČEVIĆ Jove Dane desetar, rođen 1915, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik. U NOB od 1941. Spasavajući borce, kao vodnik, utopio se u reci Tari 1943.

IVANIĆ Milkana Jovo borac, rođen 1924, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik. U NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. kod Zenice.

JANJIĆ Đure Veljko borac, rođen 1924, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik. U NOB od 1942, poginuo 1943. kod Zenice kao član SKOJ-a.

JELIČIĆ Jove Dmitar borac, rođen 1919, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik. U NOB od 1941, kandidat KPJ od 1942, poginuo u nekoj istočnobosanskoj jedinici.

JELIČIĆ Mile Petar borac, rođen 1923, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

JELIČIĆ Nikole Tode desetar, rođen 1917, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik. U NOB od 1941, poginuo 1943. kod Livna na Šujici kao član KPJ i vodnik.

JOVANIĆ Save Dušan, Pešo borac, rođen 1924, Šekovac, Bos Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KECMAN Gojka Neđo borac, rođen 1924, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KERKEZ Sime Dušan borac, rođen 1921, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KERKEZ Đure Gojko borac, rođen 1921, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KALANJ Milana Mirko borac, rođen 1924, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KRAJINOVIĆ Dane Ilija rođen 1920, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1944, kod Kosjerića kao član KPJ i obaveštajni oficir brigade.

LABUS Paje Milan borac, rođen 1924, Oraško brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, umro 1946.

LATINOVIĆ Trive Nikola borac, rođen 1921, Vrtoče, Bos. Petovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Petra Kade borac, rođen 1925, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo 1943. na Zelengori kao član SKOJ-a.

LUKAČ Jandrije Savo borac, rođen 1924 god., Medeno Polje, Bos. Petrovac, zemljoradnik, Srbin.

MARJANOVIĆ Stojana Miloš Miš trubač, rođen 1915, Marjanovića Do, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

MAŠANOVIĆ Nikole Pavle borac, rođen 1913, Virpazar, Bar, Crna Gora, Crnogorac, građevinski radnik.

MILJEVIĆ Trivuna Dušan vodnik, rođen 1910, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

MILJEVIĆ Save Mile Udarni borac, rođen 1923, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MIRKOVIĆ Josipa Mile rođen 1912, Bjela, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Prače kao kandidat KPJ i desetar.

MIRKOVIĆ Todora Milanko borac, rođen 1914, Bjela, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MIRKOVIĆ Mile Nikica borac, rođen 1920, Bjela, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MORAČA Stojana Simo rođen 1921, Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1942. član KPJ od 1942, poginuo 1944. u Beogradu kao politkomesar čete.

NIKIĆ Rade Uroš borac, rođen 1923, Bare, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo 1943. na Vilića Guvnu kao član SKOJ-a.

PETROVIĆ Mile Petar borac, rođen 1909, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

PETROVIĆ Mile Petar rođen 1916, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Raduši kod Prozora kao kandidat KPJ i desetar.

PETROVIĆ Ilije Simo zamenik komandira čete, rođen 1916, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

PILIPOVIĆ Luka Boško borac, rođen 1919, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1942. na Ostrošcu kod Bihaća kao kandidat za člana KPJ.

PILIPOVIČ Miloša Dušan borac, rođen 1923, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

PILIPOVIĆ Petra Đuro Đurekan rođen 1922, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Raduši kod Prozora kao kandidat za člana KPJ i puškomitraljezac.

PILIPOVIĆ Pilipa Lukica borac, rođen 1925, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942. poginuo 1943, kod Prače kao član SKOJ-a.

PILIPOVIĆ Mile Mihailo desetar, rođen 1911, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

PILIPOVIĆ Ilije Milan rođen 1922, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1944. kod Pljevalja kao politkomesar čete.

POPOVIĆ Jove Milka borac, rođena 1927, Nebljusi, Bihać, Srpkinja, domaćica.

RADANOVIĆ Vide Luka Lujin borac, rođen 1914, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RADANOVIĆ Dmitra Mile borac, rođen 1922, Vrtoče, Bos Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADOŠEVIĆ Steve Dušan borac, rođen 1921, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, poginuo kod Prače 1944.

RADOŠEVIĆ Mihaila Pero borac, rođen 1909, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RADOŠEVIĆ Nikole Savo vodnik, rođen 1916, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RADULOVIĆ Nikole Savo borac, rođen 1920, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RADULOVIĆ Ilije Vojin desetar, rođen 1910, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1942. kod Jajca kao kandidat za člana KPJ.

RADENOVIĆ Sime Jovo borac, rođen 1922, Bjela, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RAKIĆ Svetozar Vlado borac, rođen 1919, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

REPIJA Vasilije Sretko borac, rođen 1920, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

SALAPURA Jovana Jovica borac, rođen 1909, Bjela, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

SOVILJ Bože Mile desetar, rođen 1915, Bjela, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1942, poginuo 1943, kod Mojkovca kao član KPJ.

SOVILJ Paje Veljko borac, rođen 1919, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

STOJANOVIĆ Mile Tankosava borac, rođena 1923, Drinić, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica.

STUPAR Mile Jovo Čaruga rođen 1923, Bjela, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1942. kod Bihaća kao bombaš.

SURLA Stanka Jovo borac, rođen 1907, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ŠEVO Pere Bogdan kurir, rođen 1921, Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. u V neprijateljskoj ofanzivi.

ŠEVO Jovana Milovan borac, rođen 1923, Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ŠVABIĆ Mile Rade desetar, rođen 1919, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, U NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Vilića Guvnu.

TRNINIĆ Mile Mirko borac, rođen 1920, Rakovica-Krnjeuša, Srbin, zemljoradnik.

UGRICA Vlade Bogdan borac, rođen 1924, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

VEKIĆ Dmitra Petar borac, rođen 1918, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

VEKIĆ Ilije Rade Baćkan borac, rođen 1921, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

VRŽINA Nikole Jovo borac, rođen 1920, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

VRŽINA Nikole Simo vodnik, rođen 1915, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

VRŽlNA Laze Stevo rođen 1923, Bjela, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo 1944. kod Glamoča kao član SKOJ-a i puškomitraljezac.

VUKŠA Lazara Đuro borac, rođen 1924, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, poginuo 1943. kod Prače kao član SKOJ-a.

VUKŠA Stole Mile borac, rođen 1922, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, kandidat za člana KPJ od 1942, poginuo u nekoj istočnobosanskoj jedinici.

ZORIĆ Ilije Neđo borac, rođen 1921, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

NOB od 1942, poginuo 1963. i sahranjen u rodnom mestu.

ZORIĆ Janka Rade borac, rođen 1924, Bjela, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo 1943. kod Livna kao sekretar SKOJ-a.

TREĆA ČETA

AĆIĆ Vida Đuro rođen 1916, Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. kod Teslića kao komandir čete.

TRIKIĆ Đure Nikola rođen 1915, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Zelengori kao politkomesar čete.

BODIROŽA Vase Milan — Radak zamenik komandira, rođen 1920, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik.

ŠOBOT Vasilija Aćim zamenik polit. komesara, rođen 1920, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik.

AĆIĆ Vida Mirko borac, rođen 1919, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik.

ARSIĆ Dane Milan borac, rođen 1922, Prnjavor, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941. poginuo 1943. kod Bugojna.

BALABAN Sime Dušan borac, rođen 1921, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941. poginuo 1943. kod Bijelog Polja kao član KPJ.

BALABAN Luke Ljubo borac, rođen 1921, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

BALABAN Milan ekonom čete, rođen 1917, Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

BANJAC Mihaila Obrad borac, rođen 1915, Trninića Breg, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1944.

BODIROŽA Stevana Stevo borac, rođen 1920, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Gornjeg Vakufa na Kobiljoj glavi.

BOSNIĆ Petra Milorad borac, rođen 1915, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik.

BURSAĆ Đure Branko borac, rođen 1913, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo na Popovom Dolu kod Pljevalja 1943.

BURSAĆ Sime Milan borac, rođen 1920, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

DEJANOVIĆ Jovana Vaso borac, rođen 1923, Kamenica, Drvar, Srbin, učenik.

DODIG Laze Pero rođen 1915, Prnjavor, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Bijelog Polja kao član KPJ i vodnik.

DUKIĆ Miloša Dušan borac, rođen 1920, Očijevo, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

DUKIĆ Đure Golub borac, rođen 1921, Očijevo, Drvar, zemljoradnik, Srbin.

GRUBOR Sime Stevo borac, rođen 1926, Drvar, Srbin, učenik.

KAMENKO Davida Vajan borac, rođen 1920, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

KARANOVIĆ Steve Đuro borac, rođen 1921, Babaljusci, Drvar, Srbin, radnik.

KARANOVIĆ Vučena Gavro rođen 1911, Očijevo, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1944. u istočnoj Bosni kao komandant bataljona.

KARANOVIĆ Mile Gojko borac, rođen 1920, Očijevo, Drvar, Srbin, radnik.

KARANOVIĆ Rade Gojko borac, rođen 1910, Babaljusci, Drvar, Srbin, radnik.

KARANOVIĆ Rade Milan borac, rođen 1917, Babaljusci, Drvar, Srbin, radnik.

KARANOVIĆ Vučena Nikola rođen 1915, Očijevo, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Šijica kao puškomitraljezac.

KARANOVIĆ Stevana Pero borac, rođen 1908, Babaljusci, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

KARANOVIĆ Mihaila Stanko desetar, rođen 1914, Babaljusci, Drvar, Srbin, radnik.

KELEČEVIĆ Vice Milan borac, rođen 1920, Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

KNEZEVIG Ilije Dušan borac, rođen 1921, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Nikole Đuro borac, rođen 1923, Očigrije, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od  1941 član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. kod Bugojna.

KNEŽEVIĆ Davida Mile borac, rođen 1921, Očigrije, Drvar Srbin, radnik, u NOB od 1941.

član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. kod Travnika.

KNEŽEVIĆ Milan Pero sekretar SKOJ-a 1. bataljona, rođen 1920, Cvjetnić, Drvar, Srbin, radnik.

LUKIĆ Miloša Vaso borac, rođen 1913, Kamenica, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1942, u Vilusima, kod Bronzanog Majdana.

MARIĆ Jandrije Stevan borac, rođen 1921, Drvar, Srbin, radnik.

MARINKOVIĆ Rade Đurica borac, rođen 1920, Bastasi, Drvar, Srbin, učenik.

MEDIĆ Marka Rade borac, rođen 1920, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. u Popovom Dolu kod Pljevalja.

MILJEVIĆ Miće Dragan borac, rođen 1925, Drvar, Srbin, radnik.

MIRKOVIĆ Jefte Pero borac, rođen 1920, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

MRĐA Pere Vid borac, rođen 1922, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1944. kod Ubovića Doline - Glamoč.

MRKIĆ Đure Slavko borac, rođen 1922, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

PERIŠIĆ Stevana Nikola rođen 1917, Očigrije, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Bijelog Polja kao puškomitraljezac.

PILIPOVIĆ Davida Janko desetar, rođen 1917, Boboljusci, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Majevici kao član KPJ.

PILIPOVIĆ Stevana Kosta Braco rođen 1917, Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

PILIPOVIĆ Trivuna Nikola borac, rođen 1910, Boboljusci, Drvar, radnik, Srbin, u NOB od 1941, poginuo 1945. u Vrbovecu kod Zagreba.

PILIPOVIĆ Davida Stanko vodnik voda, rođen 1919, Boboljusci, Drvar, Srbin, službenik.

PILIPOVIĆ Ilije Stevo borac, rođen 1925, Boboljusci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1942, poginuo 1943. kod Konjica.

PILIPOVIĆ Marka Tomo borac, rođen 1910, Boboljusci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1945. u Vrbovecu kod Zagreba.

POPOVIĆ Miloša Ilija borac, rođen 1921, Trubar, Drvar, Srbin, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Prenju.

POPOVIĆ Aćima Petar rođen 1915, Trubar, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1944. kod Uba kao član KPJ i vodnik.

PUZIĆ Ilije Milan desetar, rođen 1915, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Đure Milan — Brko vodnik, rođen 1910, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Teslića kao član KPJ.

RODIĆ Stanka Mile borac, rođen 1908, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Davida Petar Pepica borac, rođen 1920, Očijevo, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Nikole Stevan borac, rođen 1910, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Zelengori kao član KPJ.

SABLJIĆ Nikole Đuro borac, roden 1917, Prnjavor, Drvar, Srbin, radnik.

SABLJIĆ Miće Milan rođen 1922, Prnjavor, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Bijelog Polja kao član KPJ i delegat voda.

SRDIĆ Sime Milan borac, rođen 1914, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od            1941, poginuo 1943, na Kobiljoj Glavi kod Gornjeg Vakufa.

SRDIĆ Save Momčilo borac, rođen 1924, Bastasi, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

ŠEVO Miće Jelka borac, rođena 1924, Očijevo, Drvar, Srpkinja, domaćica.

ŠEVO Miće Marko vodnik, rođen 1904, Očijevo, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Teslića kao član KPJ.

ŠEVO Mile Todor borac, rođen 1904, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Teslića.

ŠEVO Stevana Vico borac, rođen 1918, Bastasi, Srbin, radnik.

ŠIPKA Rade Bojan borac, rođen 1920, Očijevo, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1942. kod Kotor-Varoši kao član SKOJ-a.

ŠOBOT Pećić Jandrija borac, rođen 1916, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, poginuo 1943. na Zelengori.

ŠTAMBUK Vjekoslav borac, rođen 1917, na Braču, Hrvat, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1942. kod Ključa na Krasuljama.

TANKOSIĆ Ilije Stevo rođen 1925, Očijevo, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1945. kod Šida kao član KPJ i komandir čete.

TOMIĆ Jovana Bogdan borac, rođen 1908, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

TOMIĆ Jove Milorad desetar, rođen 1914, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

TOMIĆ Milana Mirko rođen 1919, Bastasi, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB    od 1941, poginuo 1944. kod Pljevalja kao puškomitraljezac.

TOMIĆ Teže Pero desetar, rođen 1914, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

TOMIĆ Uroš borac, rođen 1919, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

TRIKIĆ Miće Branko borac, rođen 1922, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik.

TRIKIĆ Laze Dobre borac, rođen 1922, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik, u NOB            od 1941, poginuo 1943. na Prenju kao član KPJ.

TRIKIĆ Pere Ilija borac, rođen 1923, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik, poginuo 1943. kod Bijelog Polja, kao član SKOJ-a.

TRIKIĆ Stevana Milan borac, rođen 1920, Kamenica, Drvar, Srbin, zemljoradnik,u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Pljevalja.

TRNINIĆ Stevna Pero borac, rođen 1920, Trninić Breg, Drvar, Srbin, radnik.

VEKIĆ Nikole Mićo borac, rođen 1907, Boboljusci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Kobilinoj Glavi kod Gornjeg Vakufa, kao kandidat za člana KPJ.

VLADUŠIĆ Jovana Jovanka borac, rođen 1921, Trninića Breg, Drvar, Srpkinja, domaćica.

VLADUŠIĆ Jovana Staka borac, rođena 1923, Trninića Breg, Drvar, Srpkinja, domaćica.

ZORIĆ Petra Bojan borac, rođen 1911, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Donjeg Vakufa.

ZORIĆ Jove Božo desetar, rođen 1904, Babaljusci, Drvar, Srbin, radnik.

ZORIĆ Jove Milorad borac, rođen 1919, Baboljusci, Drvar, Srbin, radnik.

ZORIĆ Vučena Mirko borac, rođen 1914, Boboljusci, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. u Hercegovini.

ZORIĆ Trivuna Simo borac, rođen 1908, Boboljusci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941,

ranjen 1942. na Bihaću i posle toga umro 1942. u bolnici.

PRATEĆI VOD

Radošević Vida Mihailo komandir, rođen 1918, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. kod Travnika, kao komandant 4. bataljona.

AĆIĆ Ilije Kosta borac, rođen 1904, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik.

ĐURICA Mile Đuro borae, rođen 1923, Palučci, Drvar, Srbin, radnik.

GRBIĆ Stevana Đuro borac, rođen 1920, Cvjetnić, Drvar, Srbin, radnik.

GRBIĆ Dujana Spaso borac, rođen 1917, Cvjetnić, Drvar, Srbin, radnik.

JAKŠIĆ Rade Dušan borac, rođen 1924, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KERKEZ Save Milanko borac, rođen 1923, Vojenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KESIĆ Nikole Jovo borac, rođen 1920, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KNEŽEVIĆ Ilije Ilija borac, rođen 1921, Cvjetnić, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Pavla Jovan borac, rođen 1920, Cvjetnić, Drvar, Srbin, zemljoradnik, poginuo 1943. kod Teslića.

PILIPIVIĆ Marka Mirko borac, rođen 1920, Cvjetnić, Drvar, Srbin, radnik.

PILIPOVIĆ Trive Gavro borac, rođen 1906, Boboljusci, Drvar, Srbin, radnik.

POLOVINA Nikole Dušan borac, rođen 1921, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADOŠEVIĆ Save Mile borac, rođen 1922, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADOŠEVIĆ Dane Neđo borac, rođen 1924, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RODIĆ Jovana Bogdan borac, rođen 1907 god. Očijevo, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

STUPAR Jove Mile borac, rođen 1920, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ŠIPKA Vida Ratko vodnik mitraljeskog odeljenja, rođen 1916, Očijevo, Drvar, Srbin, radnik.

TANKOSIĆ Pere Milan vodnik minobacačkog odeljenja, rođen 1912, Očijevo, Drvar, Srbin radnik.

RADNI VOD

ORELJ Sime Dušan rođen 1910, Bjela, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, poginuo 1943. kod Prozora kao član KPJ i komandir tenkovskog voda.

RODIĆ Davida Vojin politdelegat voda, rođen 1923, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

BALABAN Pere Vico borac, rođen 1909, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

BJELIĆ Pere Vaso borac, rođen 1913, Cimeše, Bos Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BOSNIĆ Marka Janko borac, rođen 1917, Očijevo, Drvar, Srbin, radnik.

DOBRIJEVIĆ Laze Dmitar borac, rođen 1906, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

GALIN Luke Rade borac, rođen 1919, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. u V ofanzivi kao član KPJ.

GAŠIĆ Obrada Mirko rođen 1918, Peulje, Bos. Grahovo, Srbin, radnik.

GALONJA Save Petar borac, rođen 1913, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

JELIČIĆ Aćima Dušan borac, rođen 1918, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KALEMBER Nikole Đuro borac, rođen 1907, Risovac, Krnjeuša, Srbin, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Teslića kao član KPJ.

KNEŽEVIĆ Marka Marko Makelja rođen 1923, Cvjetnić, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

LATINOVIĆ Miće David borac, rođen 1908, Janjila, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Vase Ilija borac, rođen 1906, Janjila, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Bugojna.

LUKEŠEVIĆ Svetozar borac, rođen 1923. god, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADIŠIĆ Laze Slavko borac, rođen 1926, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RADOŠEVIĆ Vučena Nikola borac, rođen 1911, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941. poginuo 1943. na Zelengori kao kandidat člana KPJ.

RAKIĆ Luke Đurađ borac, rođen 1907, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RAKIĆ Blaže Milanko borac, rođen 1922, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1942. poginuo 1943. kod Sinja kao član KPJ.

SURLA Petra Miladin borac, rođen 1924, Vrtoce, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, poginuo 1943. u V ofanzivi kao član SKOJ-a.

TADIĆ Jovana Gajo Gaca, borac rođen 1913, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

VUKELIĆ Laze Simo borac, rođen 1920, Cimeše, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1945. kod sela Kruševo u Slavoniji kao član KPJ.

DRUGI BATALJON

 ŠTAB BATALJONA

PEĆANAC Jove Nikola, komandant, rođen 1913, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, graničar BJV.

KECMAN Vlade Boro rođen 1914, Bos. Petrovac, Srbin, službenik, član SKOJ-a od 1941, umro 1966.

VOJVODIĆ Stevan Nikola zamenik komandanta, rođen 1910, Oraško Brdo, Bihać, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Orahovici kod Prače.

KUZMANOVIĆ Ante Vojimir Čuš zaamenik politkomesara, rođen 1918, Kaštel, Split, Hrvat, student tehnike, u NOB od 1941, član KPJ od 1941, poginuo 1943. na Orahovcu kod Prače.

KECMAN Milije Jovica, intendant, rođen 1915, Rajinovac, Kulen Vakuf, Srbin, radnik.

GRAHOVAC Stevana Đuro kurir, rođen 1924, Bastasi, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 941, poginuo 1943. u IV ofanzivi na Neretvi.

ILIĆ Petra Dušan harmonikaš, rođen 1923, Risovac, Bos. Petrovac, Srbin, đak.

KNEŽEVIĆ Miloša Velimir Veko zaamenik intendanta bataljona, rođen 1915, M. Cvetnići, Drvar, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Laze Vicko rođen 1923, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik.

MORAČA Todora Milan kurir, rođen 1925. god. Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

SOLOMON Trivuna Dragica bolničarka, rođena 1924, Bravski Vaganac, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica.

SOLOMON Jovana Jokica bolničarka, rođena 1923, Bravski Vaganac, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica.

TORBICA Dušana Milan lurir, rođen 1922, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

VOJINOVIĆ Ilije Nikola kurir, rođen 1919, Rajinovac, Kulen Vakuf, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, poginuo 1943. u IV ofanzivi na Raduši planini.

PRVA ČETA

ČIČA Rade Petar komandir, rođen 1919, Oraško Brdo, Bos Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Sutjesci.

KERKEZ Jove Boško komesar, rođen 1920, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KNEŽEVIĆ Laze Jovo zamenik komandira čete, rođen 1913, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

DROBAC Laze Božo zamenik politkomesara, rođen 1913, Rajinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ANTUNOVIĆ Jandrije Jovo borac, rođen 1926, Veliki Stjenjani, Bos. Petrovac, u NOB od 1941, poginuo 1944. u Beogradu kao desetar.

ANTUNOVIĆ Luka Mile rođen 1919, Veliki Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Tesliću 1943. kao puškomitraljezac.

ANTUNOVIĆ Sime Svetozar borac, rođen 1915, Veliki Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BABIĆ Đure Dušan borac, rođen 1921, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, poginuo u Bihaću 1942.

BABIĆ Stevana Milan komandir voda, rođen 1917, Prkosi, Bos. Petrovac, zemljoradnik.

BABIĆ Đurđa Mile borac, rođen 1920, Rajinovac, Kulen Vakuf, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, poginuo 1943. kod Teslića.

BABIĆ Mile Rade rođen 1923, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1948. u Nišu kao pilot-poručnik u avionskoj nesreći.

BABIĆ Mile Tomo borac, rođen 1920, Rajikovci, Kulen Vakuf, Srbin, zemjoradnik, U NOB od 1941, poginuo 1944. kao član KPJ u Banjoj Luci.

BRDAR Bože Svetko borac, rođen 1921, Mali Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

CIGANOVIĆ Đure Jovo borac, rođen 1922, Mali Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1944.

ČIČA Rade Dane borac, rođen 1922, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. na Sutjesci,

ČUBRILO Stevana Ilija rođen 1920, Prkosi, Bos. Petrovac, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. kao puškomitraljezac.

ČUBRILO Obrada Jovan borac, rođen 1920, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, poginuo 1942. na Bihaću.

ČUBRILO Perjana Milan desetar, rođen 1914, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, Radnik.

ČUBRILO Pere Vlado borac, rođen 1921, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

DRAGOSLAVAC Gaje Mile borac, rođen 1919, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, NOB od 1941, umro 1949.

DRLJAČA Laze Dušan borac, rođen 1922, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

DRLJAČA Mihajla Dušan borac, rođen 1920, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

DRLJAČA Laze Nikola borac, rođen 1925, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, NOB od 1941, poginuo 1943. kod Teslića.

ĐILAS Marka Kojo borac, rođen 1918, Kestenovac, D. Lapac, Srbin, zemljoradnik.

ĐILAS Momčilo borac, rođen 1920, Bušević, D. Lapac, Srbin, zemljoradnik, poginuo 1943. na Sutjesci.

GLUŠICA Vuje Pajo borac, rođen 1921, Bušević, D. Lapac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Sutjesci.

GNJATOVIĆ Dmitra Milan borac, rođen 1922, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Tesliću.

GRUBOR Laze Dara borac, rođena 1923, Gorjevac, Bihać, Srpkinja, domaćica.

ISAILOVIĆ Pere Branko borac, rođen 1924, Rajnovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1943, poginuo 1943. na Travniku.

ISAILOVIĆ Periše Ilija rođen 1920, Rajnovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1946. kao oficir OZN.

KARANOVIĆ Đurđa Nikola rođen 1911, Vel. Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 1945. na Pleternici kao zamenik komandira čete.

KARANOVIĆ Mile Slobodan borac, rođen 1919, Vel. Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. na Jablanici-Konjic.

KECMAN Janka Bogdan rođen 1924, Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1945. na sremskom frontu kao komandir voda.

KECMAN Dake Branko rođen 1922, Rajnovac, Kulen Vakuf, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Miljevini.

KERKEZ Đure Dušan delegat voda, rođen 1924, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KERKEZ Mitra Rade borac, rođen 1918, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KERKEZ Đure Ratko borac, rođen 1918, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KNEŽEVIĆ Dušana Miladin borac, rođen 1923, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1945. na Širokom Brijegu — Mostar na dužnosti komandira bataljona.

KNEŽEVIĆ Bogdana Mile puškomitraljezac, rođen 1924, Vel. Stjenjani, Bos. Petrovca, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 1944. u Banjoj Luci kao puškomitraljezac.

KOVAČEVIĆ Marka Nikola Kreša borac, rođen 1911, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. u Kotor-Varoši.

LABUS Stevana Mile delegat voda, rođen 1921, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MAJSTOROVIĆ Nikole Milan borac, rođen 1918, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MALEŠEVIĆ Marka Lazo puškomitraljezac, rođen 1923, Vel, Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MALEŠEVIĆ Nikole Sava borac, rođen 1919, Veliki Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, nestao 1943. iz Centralne bolnice.

MALEŠEVIĆ Nikole Simo borac, rođen 1915, Vel. Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, kandidat za člana KPJ od 1943, poginuo 1943. na Sutjesci.

MALEŠEVIĆ Nikole Stanko borac, rođen 1924, Vel. Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MANDIĆ Damjana Svetko borac, rođen 1920, Rajinovac, Kulen-Vakuf, Srbin, zemljoradnik.

MANDIĆ Nikole Gojko borac, rođen 1924, Rajinovac, Kulen Vakuf, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, poginuo 1943, na Sutjesci.

MEDIĆ Nikole Staka borac, rođena 1924, Vel. Stjenjani, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica.

OBRADOVIĆ Petra Dušan  rođen 1920, Prkosi, Bos. Petrovac. Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Jabuci kao puškomitraljezac.

OBRADOVIĆ Nikole Toma borac, rođen 1924, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1942. na Bihaću.

OŽEGOVIĆ Jove Mile rođen 1919, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

PETROVIĆ Save Božo borac, rođen 1920, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Livnu.

PETROVIĆ Milana Petar borac, rođen 1925, Vel. Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943, na Mojkovcu.

PILIPOVIĆ SJERIĆ Mile Dušan rođen 1920, Rajnovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1944, poginuo 1944. u 21. srpskoj diviziji kao komesar čete.

PILIPOVIĆ SJERIĆ Jovan Milan Bugarin rođen 1915, Rajnovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943 na Sutjesci.

PILIPOVIĆ Ilije Rade borac, rođen 1918, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Ustiprače.

POTKONJAK Milana Petar rođen 1913, Ostrovica, Kulen Vakuf, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 1944. u 21. srpskoj diviziji kao komandir čete.

RUDIĆ Đure Maniša rukovodilac SKOJ-a u četi, rođen 1920, Bušević, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

SAMARDŽIJA Stevana Obrad rođen 1914, Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Zlatnom Boru.

SUBOTIĆ Blaže Vojo kurir bataljona, rođen 1924, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, član SKOJ-a od 1943, poginuo 1945. kod Ivanić-grada, Zagreb kao komandir voda.

TADIĆ Petra Mile desetar, rođen 1918, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

VEKIĆ Save Branko rođen 1908, Mali Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, poginuo 1943. na Zečevom Brdu kao desetar.

VIGNJEVIĆ Marka Nikola desetar, rođen 1909, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 1943. na Sinju kao komandir voda.

VOJINOVIĆ Pavla Mićo •ođen 1921, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Jelaču kao puškomitraljezac.

VRUĆINIĆ Luke Petar borac, rođen 1921, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ZORIĆ Đurđa Đukan borac, rođen 1918, Rajinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ZORIĆ Laze Đuro rođen 1924, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Sutjesci kao puškomitraljezac.

ZORIĆ Tome Mićo borac, rođen 1920, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ZORIĆ GARAČA Miloša Miladin nišandžija na šarcu, rođen 1923, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1945. kod Šida, na sremskom frontu kao komandir čete.

ZORIĆ Nike Mile Žuća četni bolničar, rođen 1910, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ZORIĆ GARAČA Stevana Rade rođen 1914, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kao mitraljezac.

ZORIĆ Tome Stevo borac, rođen 1923, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ZORILIĆ Bogdana Dragan borac, rođen 1923, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ŽARAK Nikole Mile :omandir voda, rođen 1909, Rajnovac, Kulen Vakuf, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Tesliću kao komandir čete.

DRUGA ČETA

DANJGA Đurana Mićo omandir, rođen 1914, Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1941, poginuo 1942. u Krasuljama kod Ključa.

DAKIĆ Krste Milan politkomesar, rođen 1916, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, mašinbravar.

ĐUMIĆ Đurana Živan borac, rođen 1922. s. G. Vrtoče, Drvar, Srbin, zemljoradnik. U NOB-i od 1941. a član KPJ od 1943. Poginuo 1943. kod Sanskog Mosta.

ĐUMIĆ Đurana Vid desetar, rođen 1915. D. Vrtoče, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

ĐUMIĆ Vida Dragija zamenik komandira, rođen 1914, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, žandarm, u NOB od 1941, poginuo 1942. kao komandir čete u IV ofanzivi.

ROKVIĆ Mirka Stevo zamenik politkomesara, rođen 1923, Podovi, Bos. Petrovac, Srbin, mašinbravar.

ADAMOVIĆ Ilije Stevo borac, rođen 1922, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

BALABAN Ilije Milan borac, rođen 1923, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

BEGO Ivana Dragutin borac, rođen 1920, Split, Hrvat, đak.

BJELIĆ Mikjila Bogdan borac, rođen 1926, Janjila, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BOKAN Vice Milan borac, rođen 1922, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, zemljoradnik, poginuo 1943. na Raduši.

DOBRIJEVIĆ Nikole Dragan vodnik, rođen 1918, Bastasi, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

DODIG Ilije Dragan borac, rođen 1922, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

GRAHOVAC Nikole Dragan borac, rođen 1922, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

GRAHOVAC Sime Dušan desetar, rođen 1917, Bastasi, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo kao komandir čete 1944. u Banjoj Luci, u 16. kraj. brigadi.

GRAHOVAC Obrada Milan borac, rođen 1922, Bastasi, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

GRAHOVAC Sime Mirko rođen 1924, Bastasi, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo na sremskom frontu 1945. kao komandir čete.

GRAHOVAC Petra Savo borac, rođen 1923, Bastasi, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

GRUBOR Milana Vasko borac, rođen 1922. Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

GRUBOR Sime Dane vodnik, rođen 1918, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941. član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Ifsaru kao komandir 2.            zaglavičke čete.

GRUBOR Nikole Jovo kurir čete, rođen 1924, Bastasi, Drvar, Srbn, đak.

GRUBOR Save Mićuka rođen 1919, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1944. na Bos. Osredcima.

GRUBOR Sime Nikola borac, rođen 1922, Bastasi, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

GRUBOR Petra Savo Crni borac, rođen 1922, Bastasi, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

GRUBOR Miće Triša desetar 1. voda, rođen 1905, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

JANKELIĆ Pere Dušan borac, rođen 1922, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941. poginuo 1943. na Ifsaru.

JARIĆ Gavre Gavro desetar, rođen 1915, Bastasi, Drvar, zemljoradnik, u NOB od 1941. član KPJ od 1942, poginuo 1944. kao komandant bataljona u Vardištu, Titovo Užice.

KANTAR Rade Đuro rođen 1919, Martin Brod, Srbin, radnik, poginuo 1943/44. u Banjoj Luci kao komandir voda.

KARANOVIĆ Steve Stoja borac, bolničar, rođen 1922, Babaljusci, Drvar, Srpkinja, domaćica.

KOZARAC Mile Mirko borac, rođen 1923, Brekinja, Bos. Kostajnica, Srbin, zemljoradnik.

KRESOJA Jovana Petar, Pero borac, rođen 1921, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MORAĆA Mile Marko borac rođen 1917, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik. U NOB-i od 1941. Poginuo 1943. na Raduši.

MORAČA Marka Ljubo borac, rođen 1922, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Turbetu.

MORAČA Jovana Nikola borac, roden 1915, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

MORAČA Petra Stojan Stole borac, rođen 1914, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, u            NOB od 1941, umro 1956.

NOVAKOVIĆ Mile Ilija borac, rođen 1924, Veliko Očijevo, Drvar, Srbin, radnik.

PEĆANAC Milana Nikola borac, rođen 1924, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

PEĆANAC Nikole Pero borac, rođen 1922, D. Vrtoče, Srbin, radnik.

PEĆANAC Sime Jovo vodnik, rođen 1913. god. u s. D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

PEĆANAC Sime Vojin borac, rođen 1921, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

PEĆANAC Stevana Branko borac, rođen 1924, V. Očijevo, Drvar, Srbin, radnik.

PEĆANAC Todora Dušan borac, rođen 1922, Donje Vrtoče, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

PEĆANAC Todora Đuro borac, rođen 1916, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

PEĆANAC Sime Đuro borac, rođen 1922, D. Vrvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941. poginuo 1943. na Paunovcu kod Ključa.

PEĆANAC Đure Mićo borac, rođen 1920, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

PEĆANAC Jove Mićo rođen 1928, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, đak, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. u Trevicu kod Travnika kao kurir 4. krajiške brigade.

PEĆANAC Stevana Mirko borac, rođen 1919, V. Očijevo, Drvar, Srbin, radnik.

PEĆANAC Jovana Nine borac, rođen 1922, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

PEĆANAC ĐURIČIĆ Save Pero borac, rođen 1923, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. u V ofanzivi kod Foče.

PEĆANAC ĐURIČIĆ Save Stevo borac, rođen 1924, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik, poginuo 1943. na Sutjesci.

PUZIĆ Ilije Nikola rođen 1922, Bastasi, Drvar, Srbin, krojački radnik, u NOB od 1941, poginuo kao kurir čete 1944. u Bos. krajini.

RADAK Jove Dušan borac, rođen 1922, Rajinovac, Kulen Vakuf, Srbin, zemljoradnik.

RADAK Đure Milan borac, roden 1922, Rajinovci, Kulen Vakuf, Srbin, zemljoradnik.

RADOJKOVIĆ Svetka Branko borac, rođen 1921, Oštrelj, Srbin, radnik.

RADENOVIĆ Đurđa Mika vodna bolničarka, rođena 1918, Malo Očijevo, Drvar, umrla U V ofanzivi kod sela Jabuka.

RODIĆ Jove Rajko borac, rođen 1922, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

RODIĆ Sime Damjan borac, rođen 1921, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Sime Dušan borac, rođen 1925, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, đak.

RODIĆ Sime Jela borac, rođena 1925, Trubar, Drvar, Srpkinja, domaćica.

RODIĆ Ilije Mirko borac, rođen 1923, D. Vrtoče, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1942. na Krasuljama kod Ključa.

RUNIĆ Nikole Miloš borac, rođen 1923, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941. poginuo 1944. na Mliništima kod Glamoča.

RUNIĆ Vida Stevo rođen 1922, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, u NOB od 1941, clan KPJ od 1942, poginuo kao zamenik komandanta čete 1944. u Banjoj Luci.

SRDIĆ Laze Save Kožar borac, roden 1919, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, umro 1964.

SRDIĆ Petra Lazo "Brko" borac, rođen 1923, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

ŠEVO Đurana Nikola borac, rođen 1923, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1942. Vrpolje kod Sanskog Mosta.

TANKOSIĆ Brace Dragan borac, roden 1922, Očijevo, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

TORBICA Sime Aleksandar rođen 1920, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, đak, u NOB od 1941, poginuo na Turbetu 1943. kao zamenik komesara 3. čete.

TORBICA Jandrije David desetar, rođen 1916, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, podoficir BJV, poginuo 1943. kao zamenik komandira 3. čete kod Trnova.

TORBICA Pere Jovo borac, rođen 1923, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941. poginuo 1943. na Raduši kod Prozora u V ofanzivi.

TRIKIĆ Pere Buro borac, rođen 1922, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1942. na Krasuljama-Ključ.

ZORIĆ Nikole Mirko borac, rođen 1916, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

ZORIĆ Pere Lazar borac, rođen 1920, Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941,

umro 1943. kod Foče.

ZORIĆ Todora Dragan borac, rođen 1922, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. u IV ofanzivi na Raduši kod Prozora.

ZORIĆ Pere Mirko četni bolničar, rođen 1919, D. Vrtoče, Dravr, Srbin, radnik.

ZORIĆ Pere Mileva bolničarka, rođena 1925. god. D. Vrtoče, Drvar, Srpkinja, domaćica.

ZRILIĆ Rade Rajko desetar, rođen 1916, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, podoficir BJV, poginuo 1943. kao zamenik komandira 3. čete, kod Trnova.

ZRILIC Luke Drajko borac, rođen 1922 god. G. Vrtoče, Drvar, Srbin, đak. U NOR-u od 1941. god. član SKOJ-a od 1942. god. Poginuo na Zelengori 1943.

TREĆA ČETA

FILIPOVIĆ Miloša Pero komandir čete, rođen 1906, V. Cvetinić, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Jove Petar Pepa zamenik komandira, rođen 1911, V. Cvetinić, Drvar, Srbin, radnik.

BOJANIĆ Vida Milan komesar čete, rođen 1913, Gornje Vrtoče, Drvar, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1941, poginuo oktobra 1942. na Skočaju kod Bihaća.

TANJGA Mihaila Tomo zamenik politkomesara čete, rođen 1915, Drvar, Srbin, radnikmoler.

BOKAN Jovana Lazo borac, rođen 1907, Osredci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. pri oslobođenju Jajca.

BOKAN Jovana Milan borac, rođen 1915, Osredci, Martin Brod, Srbin, radnik, umro 1961. u B. Palanki.

BUTJER Ivo borac, rođen 1920, D. Kaštel Split, Hrvat, radnik.

ĐILAS Laze Lazo borac, rođen 1915, Očigrije, Martin Brod, Drvar, Srbin, radnik.

ĐURICA Nikole Dane borac, rođen 1920, Palučci, Martin Brod, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1944. na Ubu na dužnosti zam. komandira čete.

GRBIĆ Miloša Dušan komandir voda, rođen 1912, V. Cvetinić, Drvar, Srbin, radnik.

GRBIĆ Stevana Dušan borac, rođen 1921, V. Cvetinić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo na Zelengori, u V ofanzivi.

GRBIĆ Ilije Ilija Mali puškomitraljezac, rođen 1914, V. Cvetinić, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Zelengori.

GRBIĆ Stevana Milan borac, rođen 1919, V. Cvetinić, Drvar, Srbin, radnik.

GRBIĆ Dujana Petar Žiko puškomitraljezac, rođen 1924, Cvetinić, Drvar, Srbin.

GRUBOR Dane Đuro borac, rođen 1913, B. Osredci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo na Mliništu posle desanta na Drvar.

GRUBOR Dane Ilija borac, rođen 1908, Osredci, Martin Brod, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo septembra 1942. na Krasuljama kod Ključa.

KLJAJIĆ Ilije Ratomir rođen 1916, B. Osredci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1941, poginuo 1944. na brdu Brus, u Srbiji, kao komandir voda.

KLJAJIĆ Ilije Uroš borac, rođen 1920, B. Osredci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Zelengori.

KNEŽEVIĆ Ilije Dušan borac, rođen 1920, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Pere Drago borac, rođen 1920, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, bogoslov (pop), u NOB od 1941, poginuo jula 1943. na Orahovici kod Prače.

KNEŽEVIĆ Aćima Gojko puškomitraljezac, rođen 1922, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1944. kao komandant bataljona u brigadi "Tone Tomšič", u Gorenjskom.

KNEŽEVIĆ Ilije Ilija borac, rođen 1921, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Todora Jovan borac, rođen 1914, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Marka Marko borac, rođen 1923, M. Cvetinić, Drvar, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Aćima Milan komandir voda, rođen 1912, M. Cvetinić, Drvar, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Pere Milan borac, rođen 1921, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Pilipa Milan borac, rođen 1919, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Petra Milan bolničar čete, rođen 1901, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

KNEŽEVIĆ Janka Mirko roden 1920, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, član KPJ od 1942, poginuo 19. aprila 1945. na Pleternici kao politički komesar 1. bataljona.

KNEŽEVIĆ Miloša Nikola Niko puškomitraljezac, rođen 1920, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Dmitra Rade rođen 1920, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1944, kao komandir tenkovskog voda u borbi za oslobođenje Knina.

KNEŽEVIĆ Stevana Sava borac, rođen 1901, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Miloša Simo borac, puškomitraljezac, rođen 1920, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, U NOB od 1941, poginuo avgusta 1943. kod Fojnice.

KNEŽEVIĆ Đure Stevo desetar, rođen 1914, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo u V ofanzivi kao komandir voda.

KNEŽEVIĆ Dmitra Stevo borac, rođen 1921, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Jove Stevo borac, rođen 1920, Martin Brod, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 1943. na Ifsaru.

KNEŽEVIĆ Stevana Stevo Cejin borac, rođen 1923, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo juna 1943. na Zelengori.

KOVAČEVIĆ Mile Boško rođen 1921, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo na Kamenici kod Paoče kao komandir voda.

KOVAČEVIĆ Milice Milan rođen 1924, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo na Ifsaru 1943. kao bolničar čete.

NOVAKOVIĆ Marka Jovo borac, rođen 1916, Bos. Osredci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Vučjaku, u centralnoj Bosni.

NOVAKOVIĆ Mile Luka borac, rođen 1915, B. Osredci, Drvar, Srbin, radnik.

OBRADOVIĆ Jovana Petar borac, rođen 1924, Palučci, Martin Brod, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, umro 1956. u Umagu.

OPAČIĆ Biće Milan borac, rođen 1919. god., Palučica, Martin Brod, Srbin, radnik. Poginuo na Ramićima 1942. god.

PILIPOVIĆ Jove Dako desetar, rođen 1914, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo na Zelengori.

PILIPOVIĆ Rade Dragan rođen 1924, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo u Podorašju kod Bradine juna 1944. kao puškomitraljezac.

PILIPOVIĆ Pere Dušan borac, rođen 1916, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941. poginuo maja 1945. na Pleternici.

PILIPOVIĆ Vučena Dušan borac, rođen 1918, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 25. maja 1944. u Drvaru.

PILIPOVIĆ Janka Ilija borac, rođen 1911, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

PILIPOVIĆ Tome Marko rođen 1921, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo maja 1943. kao puškomitraljezac.

PILIPOVIĆ Davida Milan borac, rođen 1923, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, u NOB od 1941, poginuo početkom juna 1944. kod Mliništa.

PILIPOVIĆ Đure Mile desetar, rođen 1913, Palučci, Martin Brod, Drvar, Srbin, radnik.

PILIPOVIĆ Đure Mirko borac, rođen 1924, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

PILIPOVIĆ Trive Mirko borac, rođen 1922, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

PILIPOVIĆ Jove Pero rođen 1921, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Han-Pijeska kao puškomitraljezac.

PILIPOVIĆ Stevana Petar borac, rođen 1920, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

PILIPOVIĆ Ilije Rade-Dalić borac, rođen 1920, V. Cvetnić, Drvar, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943, na Zelengori.

PILIPOVIĆ Milena Rade borac, rođen 1912, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo juna 1944. kod Konjica.

PILIPOVIĆ Stanko borac, rođen 1917 god. Palućica, Martin Brod, Srbin, radnik. Poginuo 1942. god. na Bihaću.

RAĐENOVIĆ Miloša Dragan borac, rođen 1913, M. Očijevo, Drvar, Srbin, sezonski radnik.

RAĐENOVIĆ Steve Đura-Đurko borac, rođen 1918, B. Osredci, Drvar, Srbin, bogoslov.

RAĐENOVIĆ Miloša Rade borac, rođen 1912, B. Osredci, Drvar, Srbin, radnik.

RAĐENOVIĆ Jovana Stevo desetar, rođen 1905, B. Ospici, Drvar, Srbin, pre rata žandarm, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Turbetu, kod Travnika, kao komandir voda.

RAĐENOVIĆ Vide Vlado rođen 1917, B. Osreci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo na Zelengori 1943. kao puškomitraljezac.

RELJIĆ Mile Jovo desetar, rođen 1916, Palež, Martin Brod, Drvar, Srbin, radnik.

RELJIĆ Stevana Milan borac, rođen 1919, Martin Brod, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Ilije Đuro borac, rođen 1920, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Nikole Ilija borac, rođen 1921, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Miloša Lazo desetar, rođen 1910, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 1. 1 1944. u Banjoj Luci.

RODIĆ Ilije Milan borac, rođen 1920, M. Brod, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Zelengori.

RODIĆ Nikole Miloš borac, rođen 1919, M. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Ilije Mirko borac, rođen 1913, B. Osreci, Drvar, Srbin, radnik-kovač.

SELIĆ Sime Branko borac, rođen 1920, B. Osreci, Drvar, Srbin, radnik.

STOISAVLJEVIĆ Laze Đuro borac, rođen 1910, V. Cvetnić, Drvar, Srbin, radnik.

ŠEVO Laze Stevo borac, rođen 1911, B. Osreci, Drvar, Srbin, radnik.

ŠIJAN Stevana Ilija borac, rođen 1920, Martin Brod, Drvar, Srbin, radnik.

UZELAC Laza Ćić vodnik, rođen 1913, Grabež, Bihać, Srbin, radnik.

ZELJKOVIĆ Mihailo borac, rođen 1918. god. Palučica, Martin Brod, Srbin, radnik.

ZELJKOVIĆ Nikole Duško borac, rođen 1920. god, Palučica, Martin Brod, Srbin, radnik.

PRATEĆI VOD

ANTUNOVIĆ Jove Lazo rođen 1906, V. Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BAJIĆ Milana Milovan rođen 1920, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BOKAN Sime Nikola rođen 1906, Bos. Osredci, Drvar, Srbin.

ČUBRILO Luke Đuro rođen 1921, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo na Vranici 1943. kao puškomitraljezac.

ČUBRILO Dane Neđo rođen 1921, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

DRAGOSAVAC Mile Filip rođen 1910, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Kobiljoj Glavi.

ĐAPA Nikola rođen 1921, Drniš, Srbin, radnik.

GRBIĆ Radoša Ilija komandir voda, rođen 1912, V. Cvjetnić, Drvar, Srbin, radnik.

ORELJ Jovana Dane rođen 1912, Palučci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo na Muću kod Sinja 1943. kao komandir voda.

PILIPOVIĆ Sime Sava rođen 1921, V. Cvjetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1944. kod Uba.

RODIĆ Mile Gojko rođen 1913, V. Očiljevo, Drvar, Srbin, radnik.

ZORIĆ Đurđa Slavko rođen 1914, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo na Prači 1943. kao komandir voda.

RADNI VOD

ČUBRILO Sime Gojko rođen 1915, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

DEŠIĆ Laze Jovo rođen 1924, Trninića Brijeg, Drvar, Srbin, radnik u NOB od 1941, poginuo u V ofanzivi.

GRUJIĆ Stevana Pero rođen 1924, G. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1942, poginuo 1943. na Šćepan-Polju.

KARANOVIĆ Mile Slobodan rođen 1919, V. Stjenjani, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo na Jablanici 1943. kao borac.

KERKEZ Laze Kojo rođen 1906, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, u NOB od 1941, poginuo kod G. Vakufa 1943. kao borac.

KERKEZ Stevana Vojaš borac, rođen 1922, Rajinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KNEŽEVIĆ Jovana Rade Ljaljo borac, rođen 1912, Mali Cvjetnić, Drvar, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Petra Stevan borac, rođen 1914, V. Cvjetnić, Drvar, Srbin, radnik.

MANDIĆ Đukana Rade borac, rođen 1913, Lipe, Bihać, Srbin zemljoradnik.

MILJEVIĆ Marka Ilija borac, rođen 1908, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MORAČA Mile Marko borac, rođen 1917, Bastasi, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Raduši planini.

PETROVIĆ Luke Neđo borac. rođen 1920, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

PILIPOVIĆ Jove Nikola borac, rođen 1906, V. Cvjetnić, Drvar, Srbin, radnik.

RAĐENOVIĆ Save Mane borac, rođen 1910, Bos. Osredci, Drvar, Srbin, radnik.

RAĐENOVIĆ Jovana Mile borac, rođen 1907, Bos. Osredci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, umro 1959. u rodnom mjestu.

ZORIĆ Trivuna Danko borac, rođen 1919, Bos. Osredci, Drvar, Srbin, radnik.

TREĆl BATALJON "ZDRAVKO ČELAR"

ŠTAB BATALJONA

BOSNIĆ Jove Milan komandant, rođen 1916, Drvar, Srbin, radnik.

TRIKIĆ Obrada Savo politkomesar, rođen 1916, Drvar, Srbin, radnik.

VRAČAR Sime Nikola zamenik komandanta, rođen 1914, Srbin, Ribnik, Ključ, pre rata žandarm.

MILJUŠ Marije Stevo zamenik komesara, rođen 1920, Vodjenica,Bos. Petrovac, Srbin, radnik. U NOB-u 1941, član KPJ 1942. Poginuo na Banja Luci januara 1944. na dužnosti komandira čete.

KNEŽEVIĆ Save Mile intendant, rođen 1911, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

AJNŠPILER Nikole Milorad sekretar, rođen 1923, Ljubljana, Slovenac, đak.

SOLOMUN Jovana Mićo zamenik intendanta, rođen 1912, Janjila, Bos. Petrovac, Srbin, radnik. U NOR-u od 1941, član KPJ 1942, poginuo 5. decembra 1944. na Fruškoj gori na dužnosti komesara čete.

MANDIĆ Joce Luka referent saniteta, rođen 1912, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

MANDIĆ Todora Savo kurir, rođen 1919, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BURSAĆ Đurđa Obrad kurir, rođen 1923, Bravski Vaganac, Bos Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BJELIĆ Todora Sava kurir, ređen 1919. god. Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KAPELAN Steve Nikola ekonom, rođen 1920, Rašinovac, Bos. Petrovac, radnik.

KUBURIĆ Steve Jovica kurir, rođen 1921, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MAJSTOROVIĆ Petra Mirko kurir, rođen 1921, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član KPJ od 1943, poginuo 1943. na položajima Livno—Šujica

RONČEVIĆ Jandrije Savo kuvar, rođen 1917, Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

VRANJEŠ Dmitra Boško kurir, rođen 1922, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

PRVA ČETA

JOKIĆ Stevana Marko komandir, rođen 1914, Vođenica, Bos. Ptrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1941, poginuo kao komandant Drvarsko-petrovačkog odreda 25. maja 1944. prilikom desanta na Drvar. Narodni heroj.

PEĆANAC Mile Milanko politkomesar, rođen 1915, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

BANOVIĆ Stojana Stevo zamenik komandira, rođen 1919, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, pognuo kao komandir 2. čete februara 1943. kod "Sarića koliba", na Raduša planini.

KECMAN Sime Branko zamenik polit. komesara, rođen 1916, Drinić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo kao zamenik komesara čete septembra 1943. na položajima kod Sinja.

ANČIĆ Nikole Dane borac , rođen 1912, Ramići, Ključ, Srbin, zemljoradnik. u NOB od 1941. poginuo juna 1943. kod Popovog Mosta, Sutjeska.

BANOVIĆ Stojana Nikola borac, rođen 1925, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BANJAC Boška Milan borac, rođen 1914, Janjila, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo maja 1943. na Čelebiću.

BANJAC Branka Milanko borac, rođen 1922, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BANJAC Stane Triša borac, rođen 1923, Janjila, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo januara 1943. na Tesliću.

BUBIĆ Gostimira Ankica borac, rođen 1921. god. Maslovare, Kotor Varoš, Hrvatica, domaćica.

BJELIĆ Jovice Todor Toša desetar, rođen 1912, Vođenica, Bos Petrovac, Srbin, radnik.

BUCALO Nikole Milan borac, rođen 1925, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BUCALO Spasoje Jovo borac rođen 1919, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, radnik-stolar, U NOB od 1941, poginuo januara 1943. na Tesliću.

BUDIMIR Jandre Pajo borac, rođen 1920, Bare, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941. član KPJ od 1943, poginuo juna 1943. na Sutjesci.

BULAJIĆ Andrije Ilija borac, rođen 1913, Brestovac, Bos. Petrovac, Srbin.

BULAJIĆ Mile Mićo borac, rođen 1922, Brestovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, kandidat za člana KPJ od 1943, poginuo juna 1943. na Sutjesci.

BURČIĆ Marka Darko Tonči borac, rođen 1922, Stari Kaštel, Split, Hrvat, radnik, član KPJ od 1942. poginuo juna 1943. na Popovom Mostu, Sutjeska.

ĆUK Rade Branko rođen 1920, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo kao komesar 1. čete oktobra 1943. u napadu na Zenicu.

ĆUK Petra Dane borac, rođen 1919, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo juna 1943. na Zelengori.

ĆULIBRK Stojana Pane borac, rođen 1919, Vođenica, Bos. Petrovac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo juna 1943. na Popovom Mostu, Sutjeska.

ĆULIBRK Nikole Smilja četna bolničarka, rođena 1922, Vođenica, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica, u NOB od 1942, član KPJ od 1943, umrla od tifusa maja 1943. u Sandžaku.

ČELAR Stevana Jelka bolničarka, rođena 1921, Vođenica Srpkinja, domaćica.

ĆURGUZ Dušana Milan borac, rođen 1923. Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član KPJ od 1943, poginuo jula 1943. na planini Devetak.

ĆURGUZ Jove Rade puškomitraljezac, rođen 1916, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, kandidat za člana KPJ od 1942. u napadu na Teslić januara 1943. na bunkeru teško ranjen, ostao bez oka i obe ruke iznad šaka; kao težak ranjenik nastradao u Centralnoj bolnici na Sutjesci.

DRAGIĆ Stevana Đuro Pajdo borac, rođen 1921, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

DRAGIĆ Petra Milan borac, rođen 1922, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

DRAGIĆ Rade Vid borac, rođen 1920, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ĐAKOVIĆ Mile David borac, rođen 1915, Marjanovića Do, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo avgusta 1944. na Palisatu.

ĐUKIĆ Bože Mirko borac, rođen 1920, Kapljuv, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941; maja 1943. razboleo se od tifusa i umro u Centralnoj bolnici u Sandžaku.

ĐUKIĆ Nikole Mirko puškomitraljezac, rođen 1919, Kapljuv, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ĐILAS Miloš Ilija borac, rođen 1923, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ĐILAS Pere Milorad borac, rođen 1919. god, Janjila, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ĐUMIĆ Petra Stevo borac, rođen 1921, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

GRBIĆ Dane Božo borac, rođen 1918, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

GRBIĆ Petra Dušan rođen 1921, Suvaja, Bos, Petrovac, Srbin, radnik.

GRBIC Save Jovo rođen 1921, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo avgusta 1944. na Uvcu, Srbija.

GRBIĆ Gliše Lazo borac, rođen 1921, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo januara 1945. na Deletovcima, Slavonija.

GRBIĆ Ilije Pero borac, rođen 1922, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1943, poginuo avgusta 1943. na Bugojnu.

GRUBIŠIĆ Mile Nikola borac (berberin), rođen 1919, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

JELIČIĆ Mile Jovo borac, rođen 1921, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a, od 1943, bio teže ranjen na Sutjesci, zarobljen, nastradao u logoru Jasenovac.

JOKIĆ Luke Drago borac, rođen 1920, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KECMAN Obrada Blažo borac, rođen 1919, Janjila, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, član KPJ od 1943, poginuo juna 1943. na Zelengori.

KECMAN Davida Mile borac, rođen 1920, Kapljuv, Bos. Petrovac, Srbin, u NOB od 1941, poginuo novembra 1942. na Jajcu.

KECMAN Đurđa Dušan borac, rođen 1923, Drinić, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KERKEZ Vasilija Đuro desetar, rođen 1914, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KERKEZ Rade Janko kurir, rođen 1920, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo januara 1944. u Banjoj Luci.

KNEŽEVIĆ Save Đuro lorac, rođen 1921, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a, od 1942, poginuo oktobra 1943. na Zenici.

KNEŽEVIĆ Pere Marko lorac, rođen 1922, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član KPJ od 1943, poginuo kao komandir voda, decembra 1944. na Fruškoj gori kod Iloka.

KNEŽEVIĆ Sime Rade Borac, rođen 1921, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, NOB od 1942, kandidat za člana KPJ od 1943, poginuo juna 1943. kao puškomitraljezac na Popovom Mostu.

KOVAČEVIĆ-STUPAR Kije Boja rođena 1922, Skakavac, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica.

KOVAČEVIĆ Mile Đuran omandir 2. voda, rođen 1916, Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, Radnik.

KOVAČEVIĆ Milana Mile Borac, rođen 1920, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KOVAČEVIĆ Mile Vlado orac, rođen 1922, Drinić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 342, član KPJ od 1944, poginuo avgusta 1944. kod Pljevalja.

KRAJINOVIĆ Nikole Milutin arac, rođen 1906, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, NOB od 1941, poginuo januara 1943. kod Teslića.

KUBURIĆ Mile Dmitar komandir 3. voda, rođen 1914, Janjila, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KUBURIĆ Todora Lazo borac, rođen 1925, Janjila, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik. u NOB od 1942, član SKOJ-a, od 1942, poginuo marta 1943. kod Prozora.

LAJIĆ Petra Božo borac, rođen 1923, Brestovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

LAJIĆ Vučena Pante borac, rođen 1923, Brestovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, NOB od 1943, član KPJ od 1943, poginuo avgusta 1943. u napadu i Bugojno.

LAJIĆ Vučena Mile borac, rođen 1923, Brestovac, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin,zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo juna 1943. na Jabuci.

LATINOVIĆ Mile Vid borac, rođen 1923 god, Vođenica, Bos.Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

LATINOVIĆ Miće Marko borac, rođen 1915, Janjila, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo juna 1943. na Popovom Mostu, Sutjeska.

LATINOVIĆ Jovana Simo borac, rođen 1919, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATKOVIĆ Nikole Petar desetar, rođen 1914, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1944. na Kopaoniku.

MANDIĆ Steve Božo borac, rođen 1916, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo juna 1943. na Zelengori.

MARIĆ Vice Dušan Mađar desetar, rođen 1916, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

MARJANOVIĆ Pere Ilija borac, rođen 1920, Marjanović Do, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MARJANOVIĆ Paje Nikola rođen 1921, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, borac od 1941, član KPJ od 1943, poginuo aprila 1945. kao komesar čete u Slavoniji.

MARJANOVIĆ Đurđa Rajko borac, rođen 1919, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1944, poginuo 1945. na sremskom frontu.

MATELJAN Petra Mladen borac, rođen 1921, Kaštel-Stari, Hrvat, Split, radnik.

MEDIĆ Mijata Mile borac, rođen 1920, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo januara 1943. kod Teslića.

MILANOVIC Đurđa Ilija borac, rođen 1920, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, poginuo novembra 1942. pri napadu na Jajce.

MILJEVIĆ Ilije Milan puškomitraljezac, rođen 1920, Krnja Jela, Bos. Petrovac, Srbin.

MILJUŠ Stevo Mićo borac, rođen 1922, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo juna 1943. na Zelengori.

NOVAKOVIĆ Ilije Veljko komandir 1. voda, rođen 1912, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo avgusta 1943. na Bugojnu.

NOVAKOVIĆ Ilije Čedo borac, rođen 1922, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo novembra 1942. na Bihaću.

PEĆANAC Jove Branko borac, rođen 1924, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, član SKOJ-a od 1943, poginuo 1943. na Zelengori.

PEĆANAC Đurđa Milan borac, rođen 1915. god., Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, poginuo u centralnoj bolnici 1943. god.

RADOŠEVIĆ Miloša Boško borac, rođen 1924, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1943, poginuo marta 1943. na Konjicu.

RADOŠEVIĆ Dušana Branko borac, rođen 1924, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADOSEVIĆ Stevana Rade borac, rođen 1922, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RODIĆ Mile Branko borac, rođen 1920, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, đak, u NOB od 1941. član SKOJ-a od 1941, poginuo novembra 1942. u napadu na Bihać.

RODIĆ Milan borac, rođen 1920. god. Ličko Petrovo Selo. U NOR-u od 1941. god, član KPJ od 1943. god. Poginuo kao delegat voda na Govzi 1943. god.

STUPAR Mile Branko borac, rođen 1923, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1943. poginuo juna 1943. na Sutjesci.

STUPAR Jove Dušan desetar, rođen 1919, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, trg. pomoćnik, u NOB od 1941, kandidat za člana KPJ od 1942, poginuo decembra 1942. Šiprage, centralna Bosna.

STUPAR Vase Dušan borac, rođen 1923, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

STUPAR Rade Đuro desetar, rođen 1914, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

STUPAR Bože Ilija-Dotlić desetar, rođen 1914, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943; razboleo se i umro od tifusa jula 1944. u bolnici, Grmeč.

STUPAR Stevana Jovan komandir voda, rođen 1905, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

STUPAR Srđana Jovo borac, rođen 1919, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, borac od 1941, kandidat za člana KPJ od 1943, poginuo marta 1943. na Raduši planini.

STUPAR Jovana Mile rođen 1924, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član KPJ od 1944, poginuo kao komandir voda na Fruškoj gori, decembra 1944, kod Iloka.

STUPAR Pere Nikola-Nina borae, rođen 1910, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, Zemljoradnik, borac od 1941, član KPJ od 1943, poginuo jula 1943. kod Popovog Mosta, Sutjeska.

STUPAR Laze Stevo borac, rođen 1925, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

STUPAR Staniše Stevo borac, rođen 1921 god. Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik. Paginuo 1943. god. na Zelengori.

ŠABIC Muhe Bego borac, rođen 1921, Bjelaj, Bos. Petrovac, Musliman, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo januara 1943. na Tesliću.

ŠIPKA Todora Dušan borac, rođen 1922 god. Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ŠEVO Stevana Koviljko borac, rođen 1916, Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 1943.

VOJINOVIĆ Mile Petar borac, rođen 1921, Brestovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

VUKOBRAD Jevte Boško borac, rođen 1920, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, borac od 1942, član KPJ od 1943, poginuo juna 1943. na Sutjesci.

VUKOBRAD Steve Drago borac, rođen 1924, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942; ranjen novembra 1942. na Bihaću, umro u Centralnoj bolnici marta 1943. kod Konjica.

ZORIĆ Ilija rođen 1923, Grmuša, Bos. Krupa, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo juna 1943. na Visu, Zelengora.

DRUGA ČETA

KERKEZ Laze Milan Ujko tomandir, rođen 1914, Prkosi, Kulen Vakuf, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 23. 1 1943. u s. G. Ranković kod Teslića.

KAČAR Bure Petar-Pepa politkomesar, rođen 1921, Lastve, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 29. XI 1943. na bunkeru kod Travnika.

STUPAR Marka Nikola zamenik komandira, rođen 1917, Lastve, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942; teško ranjen 7. marta 1943. na položajima "Sarića kolibe", Raduš-planina; kasnije podlegao ranama u ešelonima bonice kod Konjica.

JEVIĆ Đure Mirko Mića zamenik komesara, rođen 1920, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ADAMOVIĆ Đure Milan borac, rođen 1913, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ADAMOVIĆ Nikole Milan borac, rođen 1914, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ADAMOVIĆ Jove Pane borac, rođen 1912, Vranovina, Kmjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941; kao desetar ranjen novembra 1942. u napadu na Bihać.

ATLAGIC Trive Ljubo puškomitraljezac, rođen 1917, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo januara 1943. na Tesliću.

ATLAGIĆ Laze Milan rođen 1925, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ATLAGIĆ Koje Nikola borac, rođen 1925, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo novembra 1942. u napadu na Bihać.

ATLAGIĆ (BULAJIĆ) Laze Pane puškomitraljezac, rođen 1920, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1942. na Bihaću.

ATLAGIĆ Marka Petar borac, rođen 1922, Kmjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 23. 1 1943. na položajima kod G. Rankovića, Teslić.

BASARA Nikole Momčilo borac, rođen 1923, Kestenovac, Lapac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo marta 1943. kod Konjica.

BAJIĆ Sime Ostoja borac, rođen 1916. god. Ratkovo, Ključ, Srbin, zemljoradnik.

BJELIĆ Mare Jovo borac, rođen 1920, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

BOSILJČIĆ Ilije Žarko borac, rođen 1924, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BRANKOVIĆ RADAKOVIĆ Mile Ilija borac, rođen 1927, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJA od 1943, poginuo 12. VI 1943. na brdu Vis, Zelengora.

BRKIĆ Rade Daniša borac, rođen 1922, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1943, poginuo juna 1943. na Zelengori.

BRKIĆ Jove Mile borac, rođen 1923, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1943, poginuo juna 1943. na Sutjesci.

BULAJIĆ Mile Nikola borac, rođen 1921, Brestovac, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Zelengori.

BULAJIĆ Miloša Rade borac, rođen 1922, Brestovac, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1943, poginuo oktobra 1943. na Vitezu kod Travnika.

CIGANOVIĆ Đurđa Pavle borac, rođen 1923, Vrbljani, Ključ, Srbin, zemljoradnik.

ĆERENIĆ Vase Drago borac, rođen 1916, Lastve, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ĆULIBRK Bogdana Mile borac, rođen 1920, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. u 1. krajiškoj brigadi.

DRAGIĆ Sime Pero borac, rođen 1918, Lastve, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo juna 1943. na Sutjesci.

DRAGICĆ Marka Savo borac, rođen 1921, Lastve, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, borac od 1941, član KPJ od 1943, poginuo kao desetar 3. 1 1943. u Han-Kolima, Manjača.

DRAGIĆ Marka Vid 3orac (berberin), rođen 1920, Lastve, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. u 1. krajiškoj brigadi.

DUKIĆ Laze Dane borac, rođen 1906, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

GLUSICA Gojka Nikola borac, rođen 1923, Kostenovac, D. Lapac, Srbin, radnik.

GRBIĆ Cveta bolničarka, rođena 1920, Hrgar, Bihać, Srpkinja, domaćica.

GRBIC Petra Jovan rođen 1916, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo kao komandir čete 17. 1 1944. u Han-Kolima, Manjača.

ILIĆ Nikole Rade desetar, rođen 1917, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

JELIČIĆ Sime Dušan borac, rođen 1920, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1943, poginuo juna 1943 na Zelengori.

JEVIĆ Steve Dušan borac, rođen 1921, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1943, poginuo septembra 1943. na položajima kod Sinja.

JEVIć Ilije Milan rođen 1922, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1943, poginuo 14. X 1943. kao puškomitraljezac na Vitezu kod Travnika.

JEVIĆ Janka Rade rođen 1921, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1943, poginuo 12. VI 1943. kao puškomitraljezac na brdu Vis, Zelengora.

JEVIĆ Mile Todor Tošo borac, rođen 1921, Vranoviria, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

JEVIĆ Jove Zdravko Oklopni rođen 1920, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 22. IX 1943. kao delegat voda na položajima kod Sinja.

KAČAR Jove Drago rođen 1913, Lastve, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, borac od 1941, član KPJ od 1943. poginuo 5. XII 1944. na Fruškoj gori kod Iloka.

KARANOVIĆ Petra Nikola komandir 2. voda, rođen 1914, Krnejuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo avgusta 1943. na Bugojnu.

KARANOVIĆ Nikole Rade rođen 1922, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član KPJ od 1944, poginuo kao desetar 5. XII 1944. na Fruškoj gori kod Iloka.

KARANOVIĆ Pere Slavko borac, rođen 1920, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo januara 1943. kod Teslića.

KARANOVIĆ Nikole Vid rođen 1921, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KERKEZ Slavka Blagoje borac, rođen 1925, Prkosi, Kulen Vakuf, Srbin, zemljoradnik.

KERKEZ Jove Miloš borac, rođen 1922, Skakavac, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KERKEZ Stevana Rade borac, rođen 1913, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KERKEZ Stevana Stanko borac, rođen 1915, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo marta 1944. na Grmeču kao ranjenikod četnika.

KNEZEVIĆ Todora Simo rođen 1917, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1944, poginuo januara 1945. kao zamenik komandira čete na sremskom frontu.

KOVAČEVIĆ Sime Mikica rođena 1923, Bravski Vaganac, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942. poginula 24. 1 1943. kao vodna bolničarka na položajima G. Ranković kod Teslića.

KOVAČEVIĆ Jove Milan borac, rođen 1923, Bravski Vaganac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KRČMAR Stojana Ilija rođen 1920, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942; kao delegat voda 18. V teško ranjen nastradao u Centralnoj bolnici na Sutjesci juna 1943.

KUKOLJ Milana Aleksandar Aco borac, rođen 1929, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, đak, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1943, poginuo 18. juna 1943. pri prelasku pruge Višegrad—Sarajevo.

KUKOLJ Milana Marko rođen 1924, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, đak, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, rukovodilac SKOJ-a u četi, poginuo 18. VI 1943. pri prelasku pruge Višegrad—Sarajevo.

KUKOLJ Milana Momčilo rođen 1926, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, đak, u NOB od 1942, član KPJ od 1944; završio pilotsku školu 1944/45. u SSSR-u; tragično nastradao u avionskom udesu 1957. kao poručnik-komandir.

MANDIĆ Mile Božo borac, rođen 1919, Risovac, Kmjeuša, Bos. Petrovac. Srbin, zemljoradnik, borac od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 12. VI 1943. na brdu Vis, Zelengora.

MANDIĆ Mile Jović komandir 1. voda, rođen 1915, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MANDIĆ Jove Mića borac, rođen 1917, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo novembra 1942. u napadu na Bihać na dužnosti zamenika komesara čete.

MANDIĆ Nikole Obrad desetar, rođen 1915, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, kandidat za člana KPJ od 1942, poginuo marta 1943. kod Prozora.

MANDIĆ Petra Rade borac, rođen 1919, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MANDIĆ Jove Trivo desetar, rođen 1916, Risovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo decembra 1943. kod Livna, kao zamenik komandira čete.

MANOJLOVIĆ Nikole Petar borac, rođen 1923, Lastve, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MARJANOVIĆ Tome Božo borac, rođen 1923, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo marta 1943. kod Konjica.

MARJANOVIĆ Stjepana Gojko Lala borac, rođen 1921, Marjanović Do, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MIRKOVIĆ Jove Momčilo borac, rođen 1920, Medeno Polje, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MRĐA Dake Boško Borkan kurir, rođen 1921, Lastve, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MRĐA Steve Boško borac, rođen 1924, Smoljane, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

NOVAKOVIĆ Stevana Rade borac, rođen 1918, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo decembra 1944. u napadu na Travnik.

POLOVINA Đurđa Bojan borac, rođen 1915, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RADAKOVIĆ Dane Đuro borac, rođen 1920, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, kandidat za člana KPJ od 1943, poginuo 14. juna 1943. na položajima Govza — Miljevine.

RADIŠIĆ Nikole Boro borac, rođen 1924, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo novembra 1942. na Bihaću.

RADIŠIĆ Nikole Drago borac, rođen 1925, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, borac od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 23. 1 1943. G. Ranković, Teslić.

RADIŠIĆ Petra Dragutin desetar, rođen 1911, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RADIŠIĆ Damjana Jovo borac, rođen 1925, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1945, poginuo 16. maja 1943. na položajima kod Bijelog Polja, Sandžak.

RADIŠIĆ Nikole Jovo Joja desetar, rođen 1916, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RADIŠIĆ Sime Milorad borac, rođen 1920, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADIŠIĆ Milje Petar borac, rođen 1923, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1943, poginuo 23. 1 1943. G. Rankovićevo, Teslić.

RADIŠIĆ Miladina Simo borac (berberin) rođen 1911, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RADOŠEVIĆ Nikole Bogdan borac, rođen 1923, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, kandidat KPJ od 1943, poginuo kao puškomitraljezac 8. XII 1943. na položajima kod Livna.

ROKVIĆ Nikole Milan borac, rođen 1922, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

SANTRAČ Pere Vid Brka borac, rođen 1912, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik u NOB od 1941, poginuo 14. VI 1943. na položajima Govza—Miljevine.

SIMIĆ Mile Petar sekretar SKOJ-a u bataljonu, rođen 1921, Bare, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 14. VI 1943, na položajima Govza—Miljevine.

SOVILJ Tome Rajko borac, rođen 1922, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo decembra 1942. na položajima Borje—Maslovare.

STUPAR Jove Dmitar borac, rođen 1921. Lastve, Krnjeuša, Bos. Petrovac, zemljoradnik, Srbin.

STUPAR Jovana Mijo borac, rođen 1920, Skakavac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 14. VI 1943. na položajima Govza—Miljevine.

STUPAR Stojana Milenko desetar, puškomitraljezac, rođen 1919, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

STUPAR Mile Mirko desetar, puškomitraljezac, rođen 1913, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

SURLA Rade David-Dakan borac, rođen 1922, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo kao zamenik komesara 2. čete 24. VIII 1944. u borbi sa Bugarima na Palisadu, Zlatibor.

SURLA Rade Trivun borac, rođen 1924, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo novembra 1942. kod Bihaća.

ŠKONDRIĆ Paje Marko borac, rođen 1917, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ŠIJAN Nikole Branko borac, rođen 1923, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942; ranjen na Šipragama decembra 1942, poginuo 1944. u Petrovačkom bataljonu.

TEŠIĆ Laze Dušan borac, rođen 1924, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

VRANJEŠ Miće Nikola komandir 3. voda, rođen 1910, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo kao komandir 2. čete 14. VI 1943. na položajima Govza—Miljevine.

VRANJEŠ Nikice Stevo-Stevilo borac, rođen 1923, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo decembra 1942. na položajima Borje—Maslovare.

VUČKOVIĆ Vase Đukan borac, rođen 1914, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

VUČKOVIĆ Stevana Marko-Markica desetar, rođen 1917, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOBod 1941, član KPJ od 1943, poginuo kao komandir voda 23. VIII 1943. na Bugojnu.

VUČKOVIĆ Vase Vujo borac, rođen 1924, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ZAVIŠA Boška Milkan borac, rođen 1919, Lastve, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ZORIĆ Marka Božo borac, rođen 1917, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ZORIĆ Mile Božo borac, rođen 1917, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ZORIĆ Blaže Vojin četni bolničar, rođen 1904, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

TREĆA ČETA

OŽEGOVIĆ Đurđa Dušan komandir, rođen 1915, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, pre rata žandarm, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 21. II 1943. na Lužanima kod Gornjeg Vakufa.

JELIČIĆ Nikole Božo politkomesar, rođen 1914, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RADULOVIĆ Lazara Ilija-Ile zamenik komandira, rođen 19L4, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Sime Lazo zamenik politkomesara, rođen 1919, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo kao zamenik komesara 3. bataljona 5. 1 1945. kod Delatovaca, sremski front.

AVRAMOVIĆ Đure Cvijo borac, rođen 1918, Ramići, Kljuć, Srbin, zemljoradnik.

AVRAMOVIČ Jovana Dušan puškomitraljezac, rođen 1916, Ramići, Ključ, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 6. VI 1943. kod Popovog Mosta na Sutjesci.

BABIĆ Nikole Dušan Bačkonja puškomitraljezac, rođen 1919, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo kao komandir 3. čete 17. 1 1945. kod Belatovaca.

BABIĆ Save Dušan borac, rođen 1915, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 8. XII 1943. na Borovoj Glavi kod Livna.

BABIĆ Luke Đorđe desetar, rođen 1919, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

BANJAC Branka Vida bolnićarka, rođena 1924, Bravsko, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica.

BJELIĆ Alekse Bogdan Bobota borac, rođen 1921, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BURSAĆ Steve Kojo borac, rođen 1921, Drinić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1944. kao član KPJ kod Mladenovca.

BURSAĆ Mile Petar borac, rođen 1922, Bravski Vaganac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

CVIJIĆ Stojana Jovo puškomitraljezac, rođen 1922, Ramići, Ključ Srbin, zemljoradnik.

ĆULIBRK Stanka Milanko-Mišo vodnik voda, rođen 1918, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ĆULIBRK Pere Mile Sida borac, rođen 1923, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo kao član SKOJ-a 8, VI 1943. na Sutjesci.

ĆULIBRK Stanka Sveto borac, rođen 1922, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, clan SKOJ-a od 1942, poginuo 16. V 1943. na Limu.

ĆULIBRK Nikole Zora bolničarka, rođena 1924, Kopjenca, Ključ, Srpkinja, domaćica.

DESPOT Stole Drago Burlo borac, rođen 1910, Gornja Sanica, Ključ, Srbin, radnik, U NOB od 1941, poginuo 24. V 1943. na Čelebiću.

DESPOT Malić Milan borac, rođen 1908, Biljani, Ključ, Srbin, zemljoradnik.

DESPOT Malić Nikica desetar, rođen 1908, Kopjanica, Ključ, Srbin, zemljoradnk, u NOB od 1941, kandidat Partije od 1942, poginuo kao komandir voda 21. II 1943. na Lužanima, G. Vakuf.

DIMITRIJEVIĆ Rade Simo kurir, rođen 1925, Kopjenica, Ključ, Srbin, zemljoradnik.

GRBIĆ Davida Dušan borac, rođen 1921, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

GRBIĆ Nikole Gojko borac, rođen 1925, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin.

GRBIĆ Pere Milan borac, rođen 1923, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 11. VII 1943. na Devetaku.

GRBIĆ Mile Miloš puškomitraljzac, rođen 1922, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

GVOZDENOVIĆ Vide Ilija borac, rođen 1920, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 6. VI 1943. u Centralnoj bolnici.

JELIČIĆ Sime Branko desetar, rođen 1907, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

JELIČIĆ Luke Jandrija borac, rođen 1902, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

JELIČIĆ Sime Nikola borac, rođen 1924, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 14. 1 1943. u napadu na Teslić.

JOKIĆ Alekse Anđa borac, rođena 1924, Vodenica, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginula kao delegat voda i član KPJ 11. IX 1944. na Ravnoj gori.

KECMAN Jove David borac, rođen 1902, Bravsko, Bos. Ptrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, umro 1962.

KECMAN Gnjatije Miloš borac, rođen 1909, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, pognuo 24. V 1943. na Čelebiću.

KECMAN Ilije Nikola borac, rođen 1919, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Dane Dane borac, rođen 1922, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KOSANOVIĆ Nikole Jela borac, rođena 1924, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica.

KOVAČEVIĆ Dmitra Đurađ borac, rođen 1912, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KOVAČEVIĆ Milkana Miloš borac, rođen 1921, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo juna 1943. na Zelengori.

LATINOVIĆ Đurađa Bogdan desetar, rođen 1919, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Koje Buro borac, rođen 1909, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Koje Ilija borac, rođen 1908, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika na sremskom frontu.

LATINOVIĆ Mile Ilija borac, rođen 1918, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Miloša Janko borac, rođen 1919, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Ostoje Jovan borac, četni bolničar, rođen 1904, Bravsko, Bos. Petrovac. Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Miloša Jovo borac, rođen 1909, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Ostoje Milanko borac, rođen 1922, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, mesarski radnik, u NOB od 1941, omladinski rukovodilac u četi, član SKOJ-a od 1942, poginuo kao član KPJ 8. VI 1943. u Centralnoj bolnici.

LATINOVIĆ Davida Mihajlo borac, rođen 1894, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 14. VI 1943. na putu Govza-Miljevina.

LATINOVIĆ Koje Mile rođen 1919, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, u KPJ od 1943. Poginuo 6. XII 1944. kod Tovarnika, sremski frot, na dužnosti  komandanta bataljona; proglašen za narodnog heroja.

LATINOVIĆ Đurđa Miloš borac, rođen 1922, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Vase Mirko rođen 1922, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 12. VI 1943. na planini Devetak.

LUKIC Steve Marko borac, rođen 1913, Kopjenica, Ključ, Srbin, zemljoradnik.

MANDIĆ Nikole Kojo borac, rođen 1902, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

MRĐA Petra Milan borac, rođen 1921, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

NOVAKOVIĆ Pere Mićo borac, rođen 1922, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

NOVAKOVIĆ Obrada Sava borac, rođen 1911, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

OSTOJIC Đuro Đuka desetar, rođen 1912, Ramići, Ključ, Srbin, zemljoradnik, u NOB 1941, poginuo kao komandir voda 21. II 1943. na Lužanima, Vakuf.

OSTOJIĆ Ilije Mirko radnik, rođen 1902, Ramići, Ključ, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, kandidat KPJ, poginuo 3. XI 1942. na Zavolju kod Bihaća.

OŽEGOVIĆ Pere Mile borac, rođen 1913, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

OŽEGOVIĆ Pere Vlado borac, rođen 1921, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

OŽEGOVIĆ Stevana Vlado radnik rođen 1918, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB 1941, član KPJ od 1942, poginuo kao komandir 2. čete 3. bataljona 23. VIII 1943, u napadu na Bugojno.

POPOVIĆ Sime Milan borac, rođen 1918, Kopjenica, Ključ, Srbin, radnik, u NOB od 1941, i SKOJ-a od 1942, poginuo 24. VIII 1944, u napadu na Palisat.

RADAK Rade Rade borac, rođen 1922, Podgrmeč, Bos. Krupa, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 21. II 1943. na Lužanima G. Vakuf.

RADULOVIĆ Rade Savo borac, rođen 1923, Vrtoč, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADOŠEVIĆ Rade Vojo borac, rođen 1922, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADULOVIĆ Milića Dušan borac, rođen 1920, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, kandidat KPJ od 1942, poginuo 1943. u IV ofanzivi.

RADULOVIĆ Trivuna Đuro borac, rođen 1988, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo marta 1943. G. Vakuf.

RADULOVIĆ Ilije Kojo borac, rođen 1914, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RADULOVIĆ Đurđa Nikola borac, rođen 1911, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RAKOCIJA Nikole Stevan puškomitraljezac, rođen 1914, Kopjenica, Ključ, Srbin, zemljoradnik.

SABLJIĆ Cvije Pero borac, rođen 1919, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

SAMARDŽIĆ Jove Jovan borac, rođen 1911, Humići, Ključ, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo juna 1943, u Centralnoj bolnici na Sutjesci.

SOLOMUN Mile Luka borac, rođen 1922, Janjile, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1943, poginuo 24. V 1943. na Čelebiću.

SRDIĆ Petra Božo borac, rođen 1909, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

STANKOVIĆ Đure Vojo borac, rođen 1926, Kapljuv, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

STOJAKOVIĆ Luke Stojan borac, rođen 1924, Kopjenica, Ključ, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo septembra 1943, kod Livna.

ŠEVO Jove Mirko borac, rođen 1923, Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ŠIKMAN Božo borac, rođen 1922, Prisjeka, Ključ, Srbin, zemljoradnik.

ŠIKMAN Steve Mile desetar, rođen 1912, Prisjeka, Srbin, zemljoradnik.

ŠIKMAN Sime Stevo Čevuka borac, rođen 1920, Prisjeka, Ključ, Srbin.

ŠKONDRIĆ Milana Luka borac, rođen 1923, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. na Zelengori.

ŠOBOT Stevana Lako desetar, rođen 1903, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik,  u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo kao zamenik komandira bataljona 20. oktobra 1944. pri oslobođenju Beograda.

TADIĆ Luke Milan borac, rođen 1923, Sanica, Ključ, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 24. maja 1943, na Čelebiću.

TANKOSIĆ NIKOLA borac, rođen 1914, Očjevo, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

TEŠIĆ Rade Dane rođen 1925, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB 1942, član SKOJ-a od 1943, poginuo kao puškomitraljezac juna 3. u Centralnoj bolnici na Sutjesci.

TEŠIĆ Vlade Mile borac, rođen 1924, Vođenica, Bos Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

VILINOVIĆ Jove Nikola borac, rođen 1919, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 9. III 1943. na Kobiljoj glavi Raduša planina.

VILINOVIĆ Mile Simo borac, rođen 1902, Bravsko. Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

VRANJEŠ Mitra Gojko borac, rođen 1920, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, kandidat za KPJ od 1943, poginuo juna 1943, u Centralnoj bolnici na Sutjesci.

PRATEĆI VOD

RADAKOVIĆ Mile Bogdan komandir, rođen 1919, Bjelaj, Bos Petrovac, Srbin, radnik.

BOLTIĆ Jovana Simo politdelegat, rođen 1910, Trubar, Drvar, Srbin, željeznički radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, tragično nastradao 1950. u Beogradu.

ATLAGIĆ Tome Luka borac, rođen 1914. god, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

BRKIĆ Janka Milan Krlja borac, rođen 1912, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BRKLJAČ Petra Đuro borac, rođen 1923, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

DANIĆ Dmitra Živko borac, rođen 1920, Drvar, Srbin, radnik.

KECMAN Rade Božo borac, rođen 1918, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo kao komandir 3. čete 7. XII 1944. na Tovarniku, sremski front.

KEČA Mile Đuro borac, rođen 1924, Veliki Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

LATINOVIĆ  Mile Bogdan borac, rođen 1922, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MANOJLOVIĆ Ilije Dane Daniša borac, rođen 1920, Vranovina, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

OMANOVIĆ AHMED borac, rođen 1923, Bihać, Musliman, zemljoradnik.

RADULOVIĆ Đure Drago borac, rođen 1923, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ROKVIĆ Trivuna Dušan desetar, nišandžija na teškom mitraljezu "breda", rođen 1916, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

REPIJA Save Bogdan rođen 1922, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo kao komandir pratećeg voda decembra 1944. u Tovarniku, Srem.

REPIJA Save Drago rođen 1924, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član KPJ od 1943, poginuo kao komandir voda decembra 1944. u Tovarniku, Srem.

SANTRAČ Nikole Kojo borac, rođen 1912, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

SANTRAČ Đure Vid Vičura desetar, nišandžija na teškom mitraljezu, rođen 1915, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ 1 1942, poginuo kao komandir mitraljeskog voda 21. II 1943. u Lužanima, G. Vakuf.

STUPAR Laze Nikica borac, rođen 1924, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

TANKOSIĆ Jovana Đuro borac, rođen 1922, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

TRNINIĆ Todora Mile desetar, nišandžija na teškom mitraljezu, rođen 1919, Bare, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

TUBIC Đurđa Simo rođen 1923, Medeno Polje, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član KPJ od 1943, poginuo kao komandir Pratećeg voda,  januara 1945. na sremskom frontu.

TUBIN Pere Đuro borac, rođen 1922, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

UZELAC Jove Ilija borac, rođen 1919, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 14. VI 1943. na položajima Govza — Miljevina kao puškomitraljezac.

ZEKIC Gojka Milan desetar, nišandžija na MB 81 mm, rođen 1919, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943; tragično nastradao 1945. na položajima prema Trstu kao komandir Prateće čete.

RADNI VOD

ČUBRILO Pere Milan Ćić komandir, rođen 1918, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1945. na sremskom frontu kao komandant bataljona.

KECMAN Nikole Kosta politdelegat, rođen 1919, Drinić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

BALABAN Stevana Rade borac, kuvar, rođen 1910, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ĆULIBRK Stojana Đuro borac, kuvar, rođen 1910, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

GRBIĆ Vida Jovo Jovan desetar, rođen 1912, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo kao komandir 2. čete, 17. 1 1945. na Deletovcima, Srem.

KERKEZ Petra Jovo borac (mesar), rođen 1920, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo maja 1945, ispred Zagreba.

KOVAČEVIĆ Petra Ilija borac, rođen 1900, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Ilije Dmitar borac (mesar), rođen 1912, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Đure Ilija borac, (kuvar), rođen 1907, Smoljane, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Trivuna Stevo Sekula borac (kuvar), rođen 1904, Bravsko, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

NOVAKOVIĆ Rade Đuro borac (kuvar), rođen 1900, Vedro Polje, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

NOVAKOVIĆ Laze Sava borac (kuvar), rođen 1907, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

PEĆANAC Miće Nikica Redžo borac (kuvar), rođen 1919, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

ČETVRTI BATALJON

ŠTAB BATALJONA

ČUBRILO Sime Đoko komandant, rođen 1920, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, art. podoficir.

MATERIĆ Lazara Pero politkomesar, rođen 1920, Drvar, Srbin, radnik.

PUZIĆ Mile Jovo zamenik komandanta, rođen 1915, Bastasi, Drvar, Srbin, službenik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo kod Travnika 1943. kao komandant 3. bataljona.

ĆURGUS Đure Ljubiša zamenik politkomesara, rođen 1919, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, podoficir-aviomehaničar BJV.

BABIĆ Obrada Dušan sekretar u bataljonu, rođen 1919, Trubar, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 1945. na sremskom frontu kao zamenik polit. komesara čete.

BAUK Damjana Đuro kurir, rođen 1923, D. Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

GRUBOR Svetko rođen 1923, Gruborski Naslon, Drvar, Srbin, zemljoradnik, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od 1943, poginuo 1944. kod Glamoča.

KECMAN Mile Mirko intendant bataljona, rođen 1918, Bravski Vaganac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MORAČA Pere Mile kuvar, rođen 1924, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

NOVAKOVIĆ Janka Jovo borac, rođen 1924, Risovac, Bos. Petrovac, Srbin.

RODIC Paje Gojko kurir, rođen 1923, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

STUPAR Sime Savo zamenik intendanta bataljona, rođen 1919, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

TORBICA Dušana Dragija, referent saniteta u bataljonu, rođen 1910, Vrtoč, Drvar, Srbin, radnik.

TRIKIĆ Stevana Nikola kurir, rođen 1922, Drvar, Srbin, trg. pomoćnik.

PRVA ČETA

GRBIĆ Ilije Sajo komandir, rođen 1917, Lipa, Bihać, stolar, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1963. u saobraćajnoj nesreći kao pukovnik JNA.

ZRILIĆ Spire Milan polit. komesar, rođen 1907, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Laze Milan Spokojni zamenik komandira, rođen 1914, Drvar, Srbin, žandarm.

KNEŽEVIĆ Pere Nikica zamenik polit. komesara, rođen 1923, G. Cvetnić, Drvar, Srbin, đak, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo u s. Smrčani kod Livna septembra 1943. na dužnosti polit. komesara 1. čete.

AČIĆ Vida Stevan borac, rođen 1913, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943, kod Travnika kao polit. delegat voda.

ARSIĆ Dane Milan borac, rođen 1922, s. Prnjavor, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, u KPJ od 1943, poginuo na Bugojnu 1943.

BAJIĆ Ilije Vico borac, rođen 1923, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. na Zečevom brdu.

BANJAC Đele Dušan rođen 1921, u s. Drinić, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. na planini Raduši.

BANJAC Jovana Đuro borac, rođen 1921, Bare, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

BANJAC Jovana Milka borac, rođena 1922, Bare, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica.

BATES Bože Milan borac, rođen 1921, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

BODIROŽA Spire Nikola rođen 1913, Kamenica, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1944. kod Livna kao komesar čete.

BOSNIĆ Miće Branko borac, rođen 1922, Drvar, Srbin, radnik.

ĆULIBRK Mile Dušan borac, rođen 1914, Oreško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ĆULIBRK NEĐO borac, rođen 1923, Oreško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ĆULIBRK Mile Vlado borac, rođen 1922, Oreško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ĆURGUS Marka Rade rođen 1920, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 1943. na Zečjem brdu kao puškomitraljezac i desetar.

DALJEVIĆ Jove Mićo borac, rođen 1922, Drinić, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

DAMJANOVIĆ Mile Branko radnik, rođen 1917, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, žandarm, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 1943. kod Travnika kao imenik komandira čete-potporučnik.

DROBAC Ilije Dušan borac, rođen 1922, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo na Miljevini 1943.

ĐERIC Mićo borac, rođen 1922, Vel. Radić, Bos. Krupa, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. na Pivi, Crna Gora.

ĐUMIC Mile Vidosav borac, rođen 1922, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

GLUŠICA Milana Novak borac, rođen 1922, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

GRBIC Bogdana Milka borac, rođen 1925, Suvaja, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica.

GRUBIŠIĆ Save Milan borac, rođen 1923, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

IVANAĆ Petra Mile rođen 1922, Bjela, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. na Zelengori.

JELIČIĆ Nikole Mićo borac, rođen 1922, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KANTAR Save Drago puškomitraljezac, rođen 1920, Risovac, Krnjeuša, Srbin, radnik.

KAPELAN Uroša Savo bolničar, rođen 1924, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1943, poginuo 1943. kod Sokoca.

KULENOVIĆ Derviša Besima kurir, rođena 1921, Bos. Petrovac, Muslimanka, đak, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, zarobljena u IV neprijateljskoj ofanzivi 943, umrla 1944. u logoru u Nemačkoj.

KARANOVIĆ Laze Drago borac, rođen 1923, Boboljusci, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

KARANOVIĆ Marka Rade borac, rođen 1919, Boboljusci, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Bugojnu.

KARANOVIĆ Stevana Vaso desetar, rođen 1913, Boboljusci, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

KEČA Milana Stevo puškomitraljezac, rođen 1921, Vel. Stjenjani, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 25. VI 1943. kod s. Jabuka.

KESIĆ Vasilija Đorđe borac, rođen 1924, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, član KPJ od 1942, poginuo 1943. kod Mojkovca.

KNEŽEVIĆ Nikole Đuro desetar, rođen 1921, Očijevo, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Bugojnu.

KOVAČEVIĆ Koje Đuro borac, rođen 1924, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KOVAČEVIĆ Đorđa Rade borac, rođen 1921, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KOVAČEVIĆ Đorđa Trivuna borac, rođena 1918, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, domaćica u NOB od 1942, član KPJ od 1943, poginula 1943. na Zelengori.

LATINOVIĆ Luke Dušan borac, rođen 1908, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Đure Ilija vodnik, rođen 1914, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

LATINOVIĆ Blaže Vaso borac, rođen 1922, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

MALEŠEVIĆ Jove Đuro borac, rođen 1920, V. Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 1945. godine.

MEDIĆ Mile Đuro borac, rođen 1915, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

MEDIĆ Luke Ilija borac, rođen 1922, Bos. Krupa, Srbin, zemljoradnik.

MIHAILOVIĆ Jandrije Đuro borac, rođen 1922, Mokronoge, Drvar, Srbin, radnik.

MIRKOVIĆ Nikole Petar borac, rođen 1924, Medeno Polje, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. na Zelengori.

OBRADOVIĆ Petra Stojan borac, rođen 1926, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo avgusta1943. u napadu na Bugojno.

OVUKA Trivuna Đuro radnik, rođen 1914, Kestenovac, D. Lapac, Srbin, radnik.

PAVIČIĆ Jose Ika borac, rođena 1923, Risovac, Bos. Petrovac, Hrvatska, domaćica, U NOB od 1942, član SKOJ-a od 1941, poginula 1943. u V ofanzivi

PILIPOVIĆ SJERIĆ Filipa Rade borac, rođen 1920, Rajnovci, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

PILIPOVIĆ Sjerić Jovana Vid borac, rođen 1920, Rajnovci, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

PLEĆAŠ Dušana Božo rođen 1924, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942. član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. kao komandir čete i član KPJ.

PLEĆAŠ Petra Nikola ranik, rođen 1909, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1942, poginuo 1943, s. Miljevina, u V ofanzivi kao zamenik komandira 1. čete.

POTKOZARAC Stoja bolničarka, rođena 1922, Knež. Polje, Dubica, Srpkinja, domaćica, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od 1943. poginula 1943. u Bugojnu.

RADAK Milana Bogdan borac, rođen 1922, Rajinovac, Kulen-Vakuf, Srbin, zemljoradnik.

RADOŠEVIĆ Petra Branko borac, rođen 1920, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. u V ofanzivi kao kandidat za člana KPJ.

RADOŠEVIĆ Ilije Dušan borac, rođen 1922, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADOŠEVIĆ Ilije Mićo borac, rođen 1923, Bihać, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Šćepan-Polju.

RADOŠEVIĆ Ilije Miladin borac, rođen 1926, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADULOVIĆ Đure Pane borac, rođen 1920, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Prenja kao puškomitraljezac i kao kandidat za člana KPJ.

RADULOVIĆ Mihaila Petar borac, rođen 1923, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Zelengori.

RAKIĆ Miloša Rade borac, rođen 1922, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, poginuo 1944. kod Livna kao kandidat za člana KPJ.

RODIĆ Todora Dušan borac, rođen 1921, Trubar, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941. poginuo 1942. na Bihaću kao član SKOJ-a.

ROKVIĆ Mihaila Drago borac, rođen 1923, Bos. Petrovac, Srbin.

RUNDAŠ Save Jovica puškomitraljezac, rođen 1920, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik, poginuo 1942.

SABLJIĆ Đurana Boško borac, rođen 1922, Prnjavor, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od 1943, poginuo 1943. u Bugojnu.

SALAPURA Vajana Rade borac, rođen 1921, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. kod Sokoca.

SALAPURA Vajana Mirko rođen 1922, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

SOVILJ Rade Nikola rođen 1922, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na sremskom frontu kao komandir čete i član KPJ.

STUPAR Mile Đuro borac, rođen 1920, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, poginuo 1944.

STUPAR Laze Stevo desetar, rođen 1921, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, poginuo 1944. u Banjoj Luci.

SURLA Rade borac, rođen 1922, Otoka, Bihać, Srbin, zemljoradnik.

SURLA Stevan borac, rođen 1921, Otoka, Bihać, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo 1944. u Banjoj Luci.

ŠARAC Mihaila Đuro borac, rođen 1913, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ŠARAC Jove Luka borac, rođen 1923, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. kod Han-Pijeska.

ŠEPA Miće Drago borac, rođen 1920, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1942, poginuo 1943. na Šćepan-Polju.

TADIĆ Miće Vid borac, rođen 1920, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik.

TANKOSIĆ Gavre Jovica radnik, rođen 1920, Očijevo, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo u VII ofanzivi kao komandir čete.

TIHAĆ Arif borac, rođen 1922, G. Vakuf, Musliman, radnik, poginuo 1943. na Mojkovcu.

TRIKIĆ Pere Milan rođen 1923, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1944. na Borovoj glavi kao zamenik komesara čete i član KPJ.

TRIKIC Damjana Stevo borac, rođen 1921, Drvar, Srbin, radnik.

TRKULJA Laze Simo borac, rođen 1924, Drvar, Srbin, đak.

UGRICA Jovana Vlado borac, rođen 1920, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

VIGNJEVIĆ Mihaila Dmitar kurir, rođen 1923, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

VIGNJETOVIĆ Stevana Gojko komandir voda, rođen 1915, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. u s. Smrčanima kod Livna kao komandir čete.

VULIN Jove Rade borac, rođen 1910, Suvaja, Bos. Krupa, Srbin, radnik.

ZORIC Mile Rade borac, rođen 1914, Prkosi, Bihać, Drvar, Srbin, radnik.

DRUGA ČETA

KLJAJIĆ Ilije Rade komandir, rođen 1909, Bos. Osredci, Drvar, Srbin, žandarm.

TRNINIĆ Bojana Rade politkomesar, rođen 1915, Vrtoče, Drvar, Srbin, službenik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. kod Gornjeg Vakufa kao politkomesar 3. čete.

ĐUKIC Stojana Milan zamenik komandira čete, rođen 1913, Martin-Brod, Drvar, Srbin, radnik.

TRNINIĆ Obrada Duško zamenik politkomesara, rođen 1914, Trninića Breg, Drvar, Srbin, rudarski radnik.

BABIĆ Milana Lazo rođen 1914, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BALABAN Ilije Milan borac, rođen 1918, Zaglavica, Drvar, Srbin, radnik.

BANJAC Nikole Blažo rođen 1921, Drinić, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943.

BANJAC Stevana Branko borac, rođen 1916, Trninića-Breg, Drvar, Srbin, radnik.

BLANUŠA Đure Mirko rođen 1926, Lipa, Bos. Petrovac, Srbin.

BOKAN Marka Rade borac, rođen 1916, Bos. Osredci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo u V neprijateljskoj ofanzivi 1943.

BULAJIĆ Jovana Mile komandir voda, rođen 1919, Brestovac, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942; kao zamenik komandanta brigade-major, tragično nastradao 1945.

BULAJIĆ Jovana Svetko borac, rođen 1923, Brestovac, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BULAJIĆ Sveto borac, rođen 1922, Brestovac, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943.

BURSAĆ Steve Božica bolničarka, rođena 1922, Drinić, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica.

ČUBRILO Mile Dušan borac, rođen 1914, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ČUBRILO Vida Rade borac, rođen 1922, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ČOHADŽIĆ Akif desetar, rođen 1922, Fojnica, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942,

član KPJ od 1943, poginuo 1943. kod Teslića.

ĆULIBRK Marka Boro rođen 1926, Budimlić Japra, Srbin.

ĆULIBRK Mile Vlado borac, rođen 1922, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ČUP Jove Momčilo rođen 1921, Vedro Polje, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

DRLJAČA Trive Miladin borac, rođen 1919, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ŽAFERAGIĆ Hasana Fuhreta borac, rođena 1925, Ripač, Bihać, Muslimanka.

GELJA Nikole Miladin rođen 1922, Oraško Brdo, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. na Zečevom brdu.

GAJIĆ-PLAVŠA Sime Jelka rođena 1921, Drinić, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica.

GALONJA Tome Rade rođen 1924, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin,

GOLALIĆ Nurije Ćazim rođen 1921, Banja Luka, Musliman, đak, u NOB od 1941, član KPJ 1942, poginuo 1945. kod Sv. Ivan Zelina kao zamenik komesara bataljona.

GRBIĆ Đurđa Drago borac, rođen 1923, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

GRBIĆ Trivuna Mirko borac, rođen 1922, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, poginuo 1943. na Jeleču.

GRUBOR Stevana Ilija rođen 1918, Boran, Osredci, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

GRUBOR Miće Milan rođen 1921, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1942, poginuo  u V ofanzivi.

GRUBOR Sime Vaso Vajan vodnik, rođen 1916, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Bugojnu.

HODŽIĆ Mehe Mahmud rođen 1924, Bjelaj, Bos. Petrovac, Musliman, borac od 1942, poginuo 1943. u V ofanzivi kod Miljevine.

JERKOVIĆ Petra Nikola borac, rođen 1921, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

JOVIČIĆ Jovana Dušan borac, rođen 1922, s. Zaglavica, Drvar, Srbin, radnik.

KARAKAŠ Vuče Trivo borac, rođen 1917, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo u V neprijateljskoj ofanzivi.

KARANOVIĆ Steve Đuro rođen 1907, Boboljusci, Drvar, Srbin, radnik.

KARANOVIĆ Miloša Đuro rođen 1924, Plačci, Martin-Brod, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Sinju.

KARANOVIĆ Ilije Milan borac, rođen 1923, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KARANOVIĆ Ilije Stevo četni bolničar, rođen 1910, Drvar, Srbin, radnik.

KARANOVIĆ Uroša Vojin borac, rođen 1926, Veliki Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo 1943. na Jabuci, Srebrenica.

KECMAN Drage Anđa borac, rođena 1925, Drinić, Bos. Petrovac, domaćica, Srpkinja.

KECMAN Mile Milka bolničarka, rođena 1922, Drinić, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica,

u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1941, poginula 1944.

KEČA Dane Dušan borac, rođen 1924, V. Stjenjani, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, poginuo 1943.

KERKEZ Đure Božo borac, rođen 1920, S. Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KERKEZ-BURSAĆ Stevana Desa rođena 1923, Drinić, domaćica, Srpkinja.

KNEŽEVIĆ Miloša Ilija borac, rođen 1915, Cvijetinić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. u V neprijateljskoj ofanzivi.

KNEŽEVIĆ Rade Jovan borac, rođen 1922, M. Cvijetinić, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1945. na sremskom frontu.

KOVAČEVIĆ KRTINIĆ Petra Bosiljka bolničarka, rođena 1926, Medeno Polje, Bos. Petrovac, domaćica, Srpkinja.

KOVAČEVIĆ Đure Božo borac, rođen 1920, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KRESOJA Gojka Milan borac, rođen 1920, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, poginuo na Turbetu 1943. kao puškomitraljezac.

LABUS Petra Ilija borac, rođen 1921, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo na Sutjesci 1943.

LJILJAK Đure Branko vodnik, rođen 1921, Bušević, Kulen-Vakuf, Srbin, zemljoradnik.

MAJSTOROVIĆ Pere Mile borac, roden 1910, Rajnovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MAJSTOROVIĆ Milana Petar borac, rođen 1921, s. Rajnovac, Bos. Petrovae, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo na Popovom polju 1943.

MALBAŠIĆ TRIKIĆ Jove Mara rođena 1923, Šipovljani, Drvar, Srpkinja, domaćica.

MALEŠEVIĆ Marka Dušan borac, rođen 1909, Vel. Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Bugojnu.

MANDIĆ Nikole Stevo borac, rođen 1921, Rajnovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradmk, U NOB od 1941, poginuo na Sutjesci 1943.

MEDIĆ Steve Nina rukovodilac SKOJ-a u bataljonu, Martin-Brod, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. kod Zvornika.

MIRKOVIĆ Dušana Nikica borac, rođen 1924, Kolunić, Bos. Petrovac, Srbin, đak u NOB od 1942, poginuo 1948. kao oficir UDB-e kod Požarevca.

MORAČA Marka Jovan rođen 1920, Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

PAVLOVIĆ Gojka Đokica rođen 1921, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

PILIPOVIĆ Jove Miloš borac, rođen 1921, Cvjetnić, Drvar, Srbin, radnik.

PILIPOVIĆ Mile Nikola Majaš borac, rođen 1920, S. V. Cvjetinić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo maja 1945. kod Zagreba.

PILIPOVIć Jovana Petar borac, rođen 1914, V. Cvjetnić, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo kod Gračaca 1944. kao kamandant 3. dalmatinske brigade.

PILIPOVIĆ Jevte Vučen borac, rođen 1897, Bušević D. Lapac, Srbin, radnik.

PLAVŠA Sime Stojan puškomitraljezac, rođen 1923, Drinić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

POPOVIĆ Mićana Pero četni kurir, rođen 1920, Bušević, K. Vakuf, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1944. u IV ofanzivi kod Livna.

PUZIGAĆA Nikole Jovo borac, rođen 1918, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943.

RADAK Stanka Mićo borac, rođen 1914, Rajnovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADENOVIĆ Koje Lazo vodnik, rođen 1914, Bušević, Kulen-Vakuf, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo na Sinju 1943.

RODIĆ Ilije Đuro borac, rođen 1922, Bos. Osredci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. u V ofanzivi.

RUNIĆ Stojana Boško desetar, rođen 1917, Crvljivica, Drvar, Srbin.

SAKRADŽIJA Mihajlo rođen 1920, Lipnik, Bos. Krupa, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Bugojnu.

SELIĆ Trivuna Mile borac, rođen 1912, Vrtoče, Drvar, Srbin, radnik.

SOPIĆ Sime Branko borac, rođen 1922, Trninića Breg, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Bugojna kao član KPJ.

STIPANOVIĆ Bože Stipe borac, rođen 1918, Trogir, Hrvat, zemljoradnik.

ŠIJAN Stevana Jovo rođen 1922, Martin-Brod, Drvar, Srbin, zemljoradnik.

ŠOBOT Vučena Milan borac, rođen 1919, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. na Neretvi.

TOMIC Mirko desetar, rođen 1924, Bastasi, Drvar, poginuo 1943. u Bugojnu kao zamenik komandira čete.

TRNINIC Gaje Mile borac, rođen 1921, Trninića-Breg, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Sinja kao član KPJ.

PEKIC Dušana Lazo borac, rođen 1924, Mali Stjenjani, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

VUJINOVIĆ Branka Đuro borac, rođen 1920, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1944. kod Mliništa.

VUJINOVIĆ Đure Dmitar borac, rođen 1915, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, poginuo 1943. kod Foče.

VULIN Obrada Nikola borac, rođen 1908, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ZORIĆ Tome Branko rođen 1915, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo u Bugojnu 1943. kao puškomitraljezac.

ZORIĆ Jovana Đuro borac, rođen 1921, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. u Bugojnu.

ZORIĆ Ilije Ilija borac, rođen 1918, Oraško Brdo, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ZORIĆ Mirko desetar, poginuo 1943. u Bugojnu.

ZORIĆ Nikole Pero rođen 1915, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo na planini Raduši 1943. kao komandir voda.

ZORIĆ Rade borac, rođen 1910 god. Boboljusci, Drvar, Srbin, radnik.

TREĆA ČETA

VUKŠA Pere Jovo komandir, rođen 1917, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1944. kao zamenik komandanta brigade u Sloveniji.

ADAMOVIĆ Laze Dušan politkomesar, rođen 1922, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Jovana Anđelko Buđoni zamenik komandira, rođen 1919, Trubar, Drvar, Srbin, radnik-miner.

KAČAR Jovana Drago zamenik politkomesara, rođen 1920, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

ATLAGIĆ Koje Boško puškomitraljezac, rođen 1920, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ATLAGIĆ Stevana Vukosav rođen 1919, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo 18. VI 1943. pri prelazu pruge Višegrad—Sarajevo kao puškomitraljezac.

BJELIĆ Petra Nikola borac, rođen 1924. god. Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin zemljoradnik. U NOB-i od 1941. god. Poginuo 1943. god. kod G. Vakufa.

BLANUŠA Đure Milan borac, rođen 1924, Dubovsko, Bihać, Srbin, zemljoradnik.

BRKLJAČ Koje Mićo puškomitraljezac, rođen 1923, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo decembra 1944. kod Travnika u XII krajiškoj brigadi kao komandir čete.

ČIČA Jove Stevo borac, rođen 1925, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

DAMJANOVIĆ Obrada Milan rođen 1923, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1942, član KPJ od 1943, poginuo 1943. na Bugojnu.

DAMJANOVIĆ Mile Pero borac, rođen 1923, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. na Sutjesci.

GIZIJA Ilije Ilija borac, rođen 1922, Zlopolje, Bihać, Srbin, zemljoradnik.

GRBIĆ Mihaila Drago borac, rođen 1919, V. Cvijetnić, Drvar, Srbin.

GRBIC Stevana Đuro borac, rođen 1917, V. Cvijetnić, Drvar, Srbin.

GRBIĆ Sime Pane borac, rođen 1897, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

GRBIĆ Mile Svetko borac, rođen 1923, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

GRBIC Đure Vojin borac, rođen 1916, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

GRUBIŠA Đure Jovo borac, rođen 1924, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ILIĆ Petra Mile desetar, rođen 1916, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, kandidat za člana KPJ od 1943, poginuo 1943. na Sutjesci.

JONOVIĆ Mirko Šolaja desetar, rođen 1918, Palušci, Drvar, Srbin, radnik.

KAČAR Jovana Jovan borac, rođen 1924, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1942. umro u Čelarevu posle rata.

KARANOVIĆ Steve Đuro borac, rođen 1922, Boboljusci, Drvar, Srbin, radnik.

KARANOVIC Steve Vaso borac, rođen 1913, Boboljusci, Drvar, Srbin, radnik.

KECMAN Mihaila Drago Udarni borac, rođen 1923, Bukovača, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KECMAN Pere Mićo borac, rođen 1920, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943.

KECMAN Ilije Obrad borac, rođen 1921, Drinić, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1942, član KPJ od 1943, poginuo 1943. na Ustiprači.

KECMAN Bogdana Svetko kurir, rođen 1926, Drinić, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. u Bugojnu.

KNEZEVIĆ Đure Bogdan Bogde borac, rođen 1910, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KNEŽEVIĆ Koste Boško borac, rođen 1920, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KNEŽEVIĆ Mile Dako borac, rođen 1915, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KNEŽEVIĆ Đure Dragan rođen 1922, M. Cvijetinić, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, poginuo na sremskom frontu kao vodni delegat.

KOKOT Petra Mile komandir voda, rođen 1917, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo oktobra 1944. pri oslobođenju Beograda kao zamenik komandira čete.

KOKOT Petra Ilija borac, rođen 1919, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, tragično nastradao 1956.

KOSANOVIĆ Nikole Aleksa desetar, rođen 1919, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, kandidat za člana KPJ od 1942, poginuo na sremskom frontu 1945. kao komandant bataljona.

KOVAČEVIĆ Jove Dragica rođena 1924, Lastve, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginula decembra 1943. na položajima Livno—Šujica kao četna bolničarka.

KRČMAR Đurana Gojko borac, rođen 1921, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KRČMAR Božo Mića borac, rođen 1924, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KRČMAR Luke Mićo borac, rođen 1920, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KRČMAR Trivuna Stojan borac, rođen 1924, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KUBURIĆ Dušana Branko borac, rođen 1924, Janjile, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KUKOLJ Nikole Vladimir borac, rođen 1925, Bastasi, Drvar Srbin, radnk.

LATINOVIĆ Spire Čedo borac, rođen 1923, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

LATINOVIĆ Luke Neđo borac, rođen 1923, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo 1943, u V ofanzivi.

LATKOVIĆ Nine Vujo borac, rođen 1923, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MAJKIĆ Nikole Mirko borac, rođen 1921, Majkić Japra, Srbin, radnik.

MAJSTOROVIĆ Ilije Rade borac, rođen 1922, Martin—Brod, Srbin, radnik.

MANDIĆ Nikole Svetko borac, rođen 1912, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MARČETA Mihailo borac, rođen 1922, Jesenice, Bos. Krupa, Srbin, zemljoradnik.

MARJANOVIĆ Jove Drago borac, rođen 1922, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MARJANOVIĆ Rajko borac, rođen 1917, Smoljani,  Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, poginuo 22. VIII 1943.

MIRKOVIĆ Nikole Dragan borac, rođen 1918. god. Medeno Polje, Bos. Petrovac, Srbin, službenik. U NOB-i od 1941. god. član KPJ od 1942. god. Poginuo kod Livna decembra 1943. god. kao vodnik.

MILJUŠ Steve Đuro borac, rođen 1923, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MRDA Nine Petar borac, rođen 1920, Smoljana, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

NOVAKOVIĆ Jove Mićo rođen 1920, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1944. u petrovačkom bataljonu,  Smoljana, Bos. Petrovac, kao komandir voda.

NOVAKOVIĆ Gojka Nikica Crni rođen 1921, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo januara 1945. kao polit. komesar diviziona pred Zagrebom.

PEĆANAC Stevana Branko borac, rođen 1924, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

PEĆANAC Jove Aćim borac, rođen 1918 god. Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

U NOR-u od 1941 god. Poginuo 1942. god. na Maslovarama.

PILIPOVIĆ Mihaila Lazo rođen 1920, V. Cvijetnić, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo kod Vlasenica 1943. kao puškomitraljezac.

POLOVINA BULAIĆ Miloša Slavko rođen 1920, Brestovac, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo kao komandir voda 4. XII 1944. na Fruškoj gori kod Iloka.

RADANOVIĆ Save Božo borac, rođen 1915, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, poginuo 1943. kod Prenja kao kandidat za člana KPJ.

RADIŠIĆ Đure Milan borac, rođen 1923, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADOŠEVIĆ Nikole Mića borac, rođen 1923, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. na Miljevini.

RAĐENOVIĆ Marka Drago borac, rođen 1920, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo maja 1943. kod Čelebića.

RAĐENOVIĆ Marka Jovoborac, rođen 1921, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo maja 1943. kod Bijelog Polja.

RAĐENOVIĆ Stevana Simo borac, rođen 1921, Bos. Osredci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, umro 1959.

RAĐENOVIĆ Vida Dušan borac, rođen 1918. god. Bos. Osredci, Drvar, Srbin, radnik. Poginuo na sremskom frontu 1945. god.

RAĐENOVIĆ Sime Vlado borac, rođen 1911, Bos. Osredci, Drvar, Srbin, radnik.

RAKIĆ Jove Cveta bolničarka, rođena 1924, Kolunić, Bos. Petrovac, Srpkinja, domaćica, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginula januara 1944. napadu na Banju Luku.

RAKIĆ Miloša Đorđe borac, rođen 1925, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, poginuo 1943, kod Livna kao član SKOJ-a.

RODIĆ Damjana Milorad borac, rođen 1919, Trubar, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Ilije Mirko borac, rođen 1916, Cvijetnić, Drvar, Srbin, radnik.

RODIĆ Nikole Pero Rodan puškomitraljezac, rođen 1921, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, đak

RODIĆ Laze Petar borac, rođen 1918, Bos. Osredci, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo na Romaniji 1943.

SANTRAČ Todora Obrad desetar, rođen 1906, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin. radnik.

SANTRAČ Mile Jovo borac, rođen 1920, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

SOLOMUN Stevana Đuro borac, rođen 1922, Janjile, Bos, Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, poginuo 1943. na Sinju.

STUPAR Mile Nikola borac, rođen 1925, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

STUPAR Ilije Nikola Niko borac, rođen 1925, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin,zemljoradnik, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1942. kod Kotor-Varoši.

STUPAR Sime Sretko rođen 1923, Vođenica, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB 1942, član SKOJ-a od 1942, ranjen na Prozoru februara 1943. podlegao ranama u ešelonima Centralne bolnice u Sandžaku.

STUPAR Laze Dušan borac, rođen 1926, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Tesliću janura 1943.

ŠEVO Jovana Zdravko borac, rođen 1922, Bos. Osredci, Drvar, Srbin, radnik.

TRIKIĆ Stojana Sretko komandir voda, rođen 1920, Drvar, Srbin, radnik.

VOJINOVIĆ Jovana Đoko borac, rođen 1910, Prkosi, Bos. Petrovac, Srbin, žandarm, podoficir.

VUČKOVIĆ Đurana Drago borac, rođen 1922, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo 1943. na Prozoru.

VUČKOVIĆ Tome Gojko borac, rođen 1910, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, kandidat KPJ od 1943, poginuo 1943. na Stožeru.

PRATEĆI VOD

MALBAŠIĆ Damjana Milivoj komandir voda, rođen 1919, Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Bugojnu kao zamenik komandira 1. čete.

BOSNIĆ Nikice Milorad politdelegat voda, rođen 1923, Podovi, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od 1942, poginuo u saobraćajnoj nesreći 1965. kao pukovnik avijacije.

BUDIMIR Mile Bogdan nišandžija na MB, rođen 1922, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KARABUVA Vida Pero borac, rođen 1920, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kao kandidat za člana KPJ.

MAJSTOROVIĆ Davida Ilija borac, rođen 1920, Martin—Brod, Drvar, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo u Bugojnu 1943.

MANDIĆ Petra Drago borac, rođen 1923, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

MIRKOVIĆ Dragana Milorad borac, rođen 1925. god. Medeno Polje, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

RADOŠEVIĆ Pere Nikola borac, rođen 1917, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB 1941, poginuo 1943. kao vođa odeljenja MB i član KPJ, na Tesliću.

RADOŠEVIĆ Luke Stevo borac, rođen 1921, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1941, poginuo 1943. kod Teslića kao član SKOJ-a.

RODIC Marka Sava desetar, rođen 1919, Trubar, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1941, poginuo 1943. kod Pribnića kao član KPJ.

ROKVIC Stevana Nikola borac, rođen 1917, Trubar, Drvar, Srbin, radnik, u NOB od 1942, poginuo 1943. na Pivi kao član KPJ.

ZEC Ilije Milan borac, rođen 1919, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

RADNI VOD

TUBIĆ Trivuna Ilija komandir voda, rođen 1914, Medeno Polje, Bos. Petrovac, Srbin, radnik, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo 1943. na Devetaku.

ŠOBOT Ilije Stevan polit. delegat voda, rođen 1910, Bastasi, Drvar, Srbin, radnik.

BALABAN Koje Milan borac, rođen 1908, Suvaja, Bosan. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

BOSNIĆ Pilipović Pere Bosa rođena 1922, Podovi, Drvar, Srpkinja, zemljoradnik.

DRLJAČA Stojana Dmitar desetar, rođen 1900, Risovac, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

GRBIĆ Alekse Gojko borac, rođen 1902, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

JOSIPOVIĆ Vida Nikola borac, rođen 1911, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KLEPIĆ Mile Branko rođen 1905, Vrtoče, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KNEŽEVIĆ Mile Dako borac, rođen 1915, Suvaja, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

KNEŽEVIĆ Rade Gojko borac, rođen 1907, Krnjeuša, Bos. Petrovac, Srbin, radnik.

KRSTANOVIĆ Ilije Ilija borac, rođen 1914, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

OKLOPDŽIJA Branka Bogdan rođen 1915, Rašinovac, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

ORELJ Marka Jovica borac, rođen 1923, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik.

UGRICA Jovana Branko borac, rođen 1925, Bjelaj, Bos. Petrovac, Srbin, zemljoradnik, U NOB od 1942, poginuo 1943. u Bugojnu kao član SKOJ-a.

ZELJKOVIĆ Miloša Rade borac, rođen 1914, Turbar, Drvar, Srbin, radnik.