TRECA KRAJISKA BRIGADA - SJECANJA BORACA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


KOD SELA MEĐULUŽJA

Prvih dana oktobra 1944. godine, naše jedinice su vodile uspešnu borbu od Valjeva preko Uba, Lazarevca i Venčana do sela Pružatovca, odakle je brigada krenula u napad na Mladenovac. Naš 1. bataljon dobio je zadatak da kod sela Međulužja poruši asfaltni drum i prugu, gde će posesti položaje za odbranu iz pravca Topole i Velike Plane.

Predveče 9. 10. 44. smo krenuli iz sela Pružatovca. Noć je bila tamna i kišovita, ali nam to nije smetalo da na vreme stignemo tamo gde je bilo naređeno. Po izbijanju na drum, odmah smo postavili zasede u pravcu Topole i Mladenovca, a sa glavninom bataljona produžili u selo Međulužje. Naša pojava je mnoge meštane iznenadila. Ubrzo je celo selo bilo na nogama. Narod nam je širom otvorio svoje domove. Svaki domaćin želeo je da ima nekoga od nas kao gosta. Meštani su nam pružili punu pomoć pri rušenju pruge. Organizacija rušenja je sprovedena po unapred određenom planu. Dok su čete bile u zasedi i rušile prugu, dotle su kuvari spremali hranu. U razgovoru sa meštanima odgovarali smo na mnoga pitanja koja su ih interesovala.

Noć je brzo odmicala. Na položajima četa vladala je tišina. Oko pola noći počela je borba za Mladenovac, čiji su odjeci dopirali do nas, što je bio signal da pojačamo budnost. Uskoro je dotrčao kurir zasjede i obavestio nas da iz pravca Velike Plane dolazi voz. Odmah smo zasedi uputili pojačanje. Tutnjava voza sve se jasnije čula. Lokomotiva sa kompozicijom u punoj brzini naletela je na pokidanu prugu, sletela sa šina i prevrnula se uz tresak i lomnjavu. Istovremeno, bila je sa svih strana i iz neposredne blizine obasuta mitraljeskom i puščanom vatrom. Nemci su počeli panično iskakati kroz vrata i prozore. Većina od njih nije uspela da se izvuče, jer su bili pokošeni našom vatrom. Ipak se jedna manja grupa izvukla i pružila snažan otpor. Pozivali smo ih na predaju, međutim oni su nastavljali borbu sve dok i poslednji nije bio uništen.

Zaplenjeni voz bio je pun raznovrsnog materijala: oružja, municije, odeće, hrane, kao i radio-aparata, šivaćih mašina, posuđa i sl. što su opljačkali u mestima kroz koja su prošli. Vojničku opremu zadržali smo za nas, a ostale stvari predali Narodnooslobodilačkom odboru, koji je od ranije ilegalno delovao na ovoj teritoriji.

Uspeh koji su za tako kratko vreme naši borci postigli, još više je podigao ugled proletera u očima meštana. Naš postupak sa zaplenjenim materijalom, koji smo predali organima narodne vlasti, bio je konkretan dokaz poverenja u te organe i potvrda svega onoga što im je naš komesar bataljona Viktor Kučan govorio neposredno posle oslobođenja njihovog mesta.

U toku 10. oktobra u Mladenovac su od Beograda stigle jake motorizovane snage Nemaca, zbog čega su bataljoni naše brigade, koji su učestvovali u napadu na grad, morali da se povuku na povoljnije položaje. Pristigla nemačka motorizovana kolona, predvođena tenkovima, nastavila je kretanje iz Mladenovca u pravcu Topole. Naše zasede na drumu prihvatile su borbu sa ovom motorizovanom kolonom, a štab bataljona odmah je uputio i ostale čete prema drumu da bi zaustavile ovu kolonu. Ali Nemcima se žurilo, i prema nama su angažovali samo toliko snaga koliko im je bilo nužno da bez zadržavanja idu dalje. Nailaskom ove kolone, naš bataljon je bio odsečen od brigade i našao se usamljen u Međulužju. Nastojali smo da ne dozvolimo neprijatelju da uđe u selo i da mu nanesemo što više gubitaka.

I noć 10/11. oktobra smo proveli u Međulužju. Negde oko 10 sati dođe jedan seljak iz sela Kusadak i obavesti nas da je tamo stigla pairola crvenoarmejaca. Posumnjali smo u tačnost njegove informacije, više zbog toga što smo je smatrali neverovatnom da bi nam o tome prvu vest mogao doneti takav glasnik. Zauzeti borbom sa Nemcima, koji su neprekidno prolazili drumom, zaboravili smo da razmišljamo o obaveštenju da nam se crvenoarmejci nalaze u neposrednoj blizini.

U popodnevnim časovima 12. 10. 44. trećeg dana borbe, čuli smo snažnu artiljerijsku paljbu iz pravca Topole. U prvi mah nije nam bilo jasno ko se tamo bije, ali po intenzitetu artiljerijske vatre zaključivali smo da je to žestok okršaj. Medutim, nije dugo potrajalo, nemačka kolona koja je dva dana išla u pravcu Topole, počela se vraćati u suprotnom pravcu. Po žurbi i neredu kako su prolazili videli smo da su u panici, te smo ih i mi počeli goniti.

Nešto kasnije pred nama, na drumu, pojavili su se tenkovi koji su gađali u pravcu Mladenovca. Po odeći vojnika koji su bili na tenkovima shvatili smo da to nisu Nemci. Tada se setismo i vesti o dolasku crvenoarmejaca. Kad su rakete sa "kaćuša" prozviždale iznad naših glava, nije bilo sumnje da su pred nama tenkovi Crvene armije.

Želeći da uspostavimo kontakt sa jedinicom Crvene armije, poslali smo Marka Brkića, delegata voda 1. čete, na drum. Ali kad je Marko, obučen u nemačku uniformu, zaplenjenu pre dve noći u vozu, sa belom maramicom u ruci došao na drum, jedan tenk se zaustavio, Marko se popeo na njega i krenuo dalje. Za momenat smo se iznenadili i zabrinuto pratili tenk sa Markom. Međutim nakon kraćeg vremena tenk se zaustavio. Ugledasmo Marka kako dolazi, poskakujući veselo i izdaleka nam dovikuje: "Stigli crvenoarmejci! Traže komandanta i političkog rukovodioca da dođu njima!"

Nije bila prilika za slavlje, trebalo je dalje sa crvenoarmejcima goniti razbijenog neprijatelja i žuriti ka Beogradu. Napuštajući selo Međulužje i njegove meštane, koji su nam bili tako gostoprimljivi domaćini, nismo stigli u žurbi da se s njima oprostimo. Nadamo se da nam na tome nisu zamerili, jer je sa nama pošlo tridesetak omladinki i omladinaca.

Mirko RODIĆ


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument