PRVA KRAJIŠKA BRIGADA - SJECANJA BORACA
Sedmi dio
OD SREDNJE DO ISTOCNE BOSNE I NATRAG

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


KLOPKA SS BATALJONU

Prva krajiška brigada se prebacila sa Zvijezde planine u širi rejon Kreševa sa ciljem dejstva po neprijateljskim komunikacijama koje iz Sarajeva vode za Konjic, Kiseljak i Visoko. Brigada je rijeku Bosnu prešla u rejonu sela Podlugova, noću 16/17. jula 1943. godine. Njen Treći bataljon se, poslije dvodnevnog zadržavanja i borbi u trouglu Ilidža - Visoko - Kiseljak, prebacio u rejon Kobilje Glave. Prebacujući se preko druma Sarajevo-Kiseljak, bataljon se pred samu zoru 19. jula, probio kroz neprijateljske tenkove koji su se nalazili duž puta. Toje bila treća uzastopna noć ispunjena neprekidnim pokretima i borbama bataljona.

Zbog velikog zamora ljudstva, štab bataljona je odlučio da se čete razmjeste i odmore u selu Homoljska Ćuprija, koje se nalazi na riječici Lepenici, par kilometara sjeveroistočno od Kiseljaka. Toje seoce imalo svega nekoliko kuća od tvrdog materijala i crkvu. Borci su se rasporedili po voćnjacima i ubrzo zaspali. Prethodno je na toranj crkve postavljen osmatrač, a jedno odjeljenje boraca istureno prema Kobiljoj Glavi, kao osiguranje. Inače, bataljon je, po naređenju štaba brigade, trebalo da posjedne položaje na padinama Čubrena, koji su se nalazili iznad samog sela.

Dogodilo se ono sa čime se u ovakvim situacijama moralo računati: proustaški elementi su istog dana o dolasku bataljona izvijestili lovački bataljon 7. SS divizije "Princ Eugen", koji se nalazio u Han-Ploči, selu na putu Sarajevo - Kiseljak, od mjesta odmora Trećeg bataljona udaljenom svega tri kilometra. Doznavši gdje se tačno naš bataljon nalazi, da bezmalo cio spava, tako reći bez obezbjeđenja (na primjer, u pravcu Han-Ploče nije bilo osiguravajućih dijelova), lovački bataljon je odmah krenuo sa ciljem da nas uništi. Kretao se duž puta Han-Ploče - Homoljska Ćuprija, i to: sa jednom četom samim putem a sa druge dvije desno i lijevo od puta, na udaljenju od 100 metara. Nastupao je u kolonama bez isturenih dijelova i brzo, sa očitom namjerom da naš bataljon uhvati na spavanju, opkoli i uništi.

Naši osmatrači su neprijateljske kolone primijetili kada su nam se već bile približile na 500 metara. Data je uzbuna, pri čemu je nastala mala pometnja. Borci još bunovni od sna, počeli su da se povlače u pravcu položaja na Cubi ciili, sto je, očito, moglo biti tragičan postupak jer bismo se izložili ubitačnoj neprijateljevoj vatri na golim padinama Čubrena. Zbog toga je štab zaustavio povlačenje boraca i okrenuo bataljon u susret neprijatelju.

Čete su se razvile u streljački stroj i neopaženo, kroz žito i kukuruz, izišle oko 150 metara ispred sela, i tu zalegle na otvorenom polju, još sakrivene.

Neprijatelj je, žureći da nas zatekne na spavanju, "nagazio" svojim kolonama na naš streljački stroj. Treći bataljon je otvorio vatru i prešao u juriš. Za manje od pola časa borbe nanio muje teške gubitke, a ostatke neprijateljskog bataljona protjerao ka Han-Ploči.

U operacionom dnevniku Pete Divizije, uz datum 19. juli 1943. godine, ostalo je zapisano:

"Na Ploči kod Kobilje Glave neprijatelj je pokušao napad sa tri njemačke satnije na položaje Prve brigade. Naši su prešli u protunapad i obuhvatili bokove neprijatelja...

Naši gubici: mrtav 1, ranjena 2.

Neprijateljski gubici: zarobljena 4, mrtva 84, ranjenih 30.

Zaplijenjeno materijala: 2 protivoklopna topa 47mm, 4 "šarca", 42 karabina, 6 strojnica, 5 pištolja i drugog materijala".

U izvještaju SS divizije "Princ Eugen" od 20. jula 1943. godine stoji:

"Južno od Han-Ploča, u dolini Lepenice, 10 km jugoistočno od Kiseljaka, dovedeni su dijelovi 7. okl. lov. bataljona po jednoj agentici u klopku te su uništeni..."

Svoj poraz neprijatelj je objasnio upadom u klopku u koju je, navodno, doveden našim agentom. Međutim, neprijatelja su o položaju našeg bataljona obavijestili njegovi agenti, a za klopku smo se već postarali mi. Na njen ishod su odlučujuće uticali odlučnost i pravilan postupak štaba i boraca bataljona.

Drago Đukić


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument