PRVA PROLETERSKA BRIGADA - SEĆANJA BORACA: KNJIGA I
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAPAD NA LIVNO

 

Nalazimo se u gustoj borovoj šumici u blizini rudnika uglja, nedaleko od Livna. Avgustovski dan sunčan i topao. Raskomotili smo se poskidali obuću i kapute, polegali na kamenjar posut borovim iglicama. Razgovaramo o predstojećoj akciji. Rečeno nam je da pripremimo i očistimo oružje. Nagađamo gde će se akcija izvesti. Zaključujemo da bi to, najverovatnije mogao biti napad na Livno. Toj pretpostavci idu u prilog i naše želje, jer nam se usladilo da upadamo u gradove posle Konjica.

U prvi sumrak krećemo prema selu Dobrom. U selu kratak zastanak. Komandant, Raja Nedeljković, poziva komande četa na sastanak. U jednom šljivaru, pod svetlošću baterijske lampe, saopštio nam je da će te večeri u 10 časova 3. sandžačka i naša brigada sa bataljonom »Vojin Zirojević« napasti Livno. Naš bataljon napada samostan Goricu i fabriku cementa koji se nalaze na oko 800 metara istočno od grada. Samostan i fabriku cementa brane ustaše i domobrani. Levo od nas napada 2. crnogorski, a desno sa pravca Cincara 1. bataljon. Odlučeno je da 1. četa napadne fabriku cementa, 2. i 3. četa samostan, a Omladinska prostor između fabrike cementa i samostana. Pokret u 20 časova i 30 minuta.

Posle sastanka odlazimo svaki u svoju četu. Saopštavam borcima zadatak bataljona i čete i značaj ovog napada. Naređujemo da se sva oprema (porcije, noževi, kašike, i drugo) dobro pritegne ili ostavi u komori, da svojom lupom ili odsjajem ne bi otkrila kretanje kolone i sam napad.

U pola devet je kolona napustila selo, da bi kasnije, krivudavom stazom, izbila na glavni put Livno Šujica. Pod vedrim zvezdanim nebom čuje se, bolje reći, osjeća se pritajeno promicanje kolone i topot konjskih kopita. Približavamo se Livnu. Na kilometar ispred grada bataljon se razvija u četne kolone. Prva i omladinska četa malom uvalom skreću s puta desno, prema fabrici cementa, dok drugi deo bataljona ide levo, ka malom brdašcu koje se ocrtava na horizontu i dominira nad samostanom. Posle petnaest minuta se prvi rafali čuše kod 2. čete, koja je naišla na domobransku predstražu. Prva četa se odvaja od nas i odlazi prema fabrici cementa, koju još ne vidimo, a mi (Omladinska) produžavamo dolinom, bez vodiča.

Na levom krilu otvara se puščana i mitraljeska vatra. Po svetlećim mecima vidimo gde se nalaze oružja i naša i neprijateljeva. Odmah zatim raketa ispaljena iz fabrike cementa osvetli ćelu okolinu. Postaje nam jasno da se nalazima u neposrednoj blizini samostana i fabrike. Posmatramo, ležeći, zgradu samostana, okruženu velikim drvećem, i ogradu i zgrade fabrike cementa. Rafali iz samostana nateraše nas da zauzmemo bolje zaklone. Deo čete nastavlja nastupanje prema mostu, ali se uskoro otuda začuše rafali iz bunkera čija je posada branila most.

Počeo je opšti napad. Desno od nas, sa okomitih stena s pravca Cincara, učestali su rafali mitraljeza i prasak bombi. To 1. crnogorski bataljon, čisteći kosu iznad Livna, otvara sebi prolaz ka gradu.

Ispred nas, levo, 2. crnogorski i Kraljevački bataljon,. sudeći po vatri, dokopali su se prvih kuća u gradu.

Kod naše 1. čete vatra se utišala; trebalo bi da to bude znak da se naši nečujno približavaju objektu i spremaju za odlučujući juriš.

Levo od nas 2. i 3. četa se približavaju i obilaze samostan.

S jednim vodom krećemo i mi ka samostanu, jer je neprijateljeva vatra prema našoj četi slaba. Oprezno smo se približili do same zgrade. Osmatramo odakle neprijatelj gađa. Našu stranu niko ne kontroliše. Sa zvonika mitraljez neprekidno tuče 2. četu. Obilazimo zgradu sa istočne strane, odakle neprijatelj ne tuče. Pritajili smo se i osmatramo zgradu. Na prozorima džakovi s cementom, a iz malih otvora puškarnica sevaju plameni jezičci puščane i mitraljeske vatre. Niko nas od posade ovog objekta ne primećuje, mada smo dospeli neposredno ispod njihovih prozora puškarnica. Otvorismo vatru i brzo ućutkasmo neprijateljevu na prozorima. Međutim, posle kraćeg vremena zasu nas vatra kroz podrumske otvore koje ranije nisu bili poseli. Pod zaštitom zida zgrade približavamo se podrumskim prozorima i ubacujemo dve bombe. To je bilo dovoljno da se više ni jedan metak otud ne ispali.

I 2. četa je s juga prišla zgradi. Borci navaljuju na teška hrastova vrata da bi ih otvorili, ali bez uspeha, jer su ne samo zaključana nego i zabarikadirana. Odlučili smo se na smeo korak. Sa vodnikom 1. voda, Božom Hadživukovićem, i nekoliko omladinaca dovlačimo jedno oboreno i okresano šljivovo stablo. Naslonivši ga kao merdevine ispod jednog prozora, popeo sam se uz njega i jednom rukom svalio džakove cementa sa prozora, a zatim sam uskočio u prostoriju koja je u tom trenutku bila prazna. Kroz otvorena vrata dopirao je iz hodnika žagor domobrana. Osetio sam odmah da ih je uhvatila panika. Vraćam se prozoru i pozivam Božu da se što pre popne. Uto čujem korake kako se približuju sobi. Nisam dugo razmišljao s puškom i pištoljem na gotovs (koje sam čak zaboravio da napunim, što svakako nije usamljen slučaj kad su u pitanju ovakvi trenuci!) uskočio sam u hodnik i viknuo koliko me grlo služi:

Predajte se. Dole oružje, inače ćemo vas sve pobiti.

Grupa od oko dvadeset domobrana, koja je bila u neposrednoj blizini, okrenu se prema meni i poče da polaže oružje na pod. Uto i Boža ulete i odmah zgrabi jednu zbrojovku s gomile oružja pa s njom pojuri na drugi kraj hodnika uzvikujući domobranima da polože oružje.

Osetili smo se kao gospodari situacije: naređujemo razoružanim domobranima da siđu dole i sklone barikade sa ulaznih vrata. Nekoliko omladinaca koji su uskočili sa Božom Hadživukovićem prebira po gomili pušaka i municije. Menjaju svoje stare puške za nove, mauzerke, i pune džepove i rančeve municijom. Barikade na ulazu su već raščišćene, i 2. i 3. četa i deo prateće ulaze u samostan na glavna vrata. Komandir 2. čete, Moma Stanojlović, puškomitraljezac Jagodić i još nekoliko boraca trče na zvonik da vide šta je s mitraljezom koji nas je ćelu noć tukao, a koji je umukao tek pred zoru, posle nekoliko rafala iz Jagodićevog šarca. Nakon kraćeg vremena vraćaju se noseći teški mitraljez.

Prva četa je, zahvaljujući inicijativi vodnika 1. voda, Dragana Simića, komandira čete, Milovana Ivkovića, i grupe boraca, pre zore likvidirala posadu fabrike cementa. Ona se branila sa zidanih stražarnica osmatračnica postavljenih na fabričkoj ogradi. Sa njih je bilo lako osmatrati i efikasno kontrolisati vatru na celom okolnom terenu. Da bi izbegli gubitke u frontalnom napadu, Dragan Simić je sa četiri bombaša, iskoristio neravan teren i žbunje i privukao se tako da su bombama uništili jednu od stražarnica. Pri tome ih je četa potpomagala pojačanim vatrenim dejstvom. Tako je stvorena breša u sistemu fabričke odbrane, koju je četa iskoristila da likvidira i ostale objekte u fabrici.

Svanulo je. Borci se razmileli po mnogobrojnim prostorijama samostana i pretresaju svaki kutak tražeći skrivene vojnike, oružje, municiju i hranu. Zarobljene domobrane smo postrojili u dvorištu samostana. Jedan od njih nam je ranije prišao i kazao da među njima ima ustaša u domobranskim uniformama. U prvi mah se niko nije javljao, ali kada su osjetili da su ih domobrani prokazali ili da će to učiniti, njih nekoliko se sami izdvojiše. No njih je ipak malo bilo. Posadu objekata koje smo napadali sačinjavali su uglavnom, domobrani. Utoliko je naš zadatak bio lakši. Zahvaljujući tome i, pre svega, našem opreznom podilaženju i vestom manevrisanju vatrom i pokretom, mi smo savladali ova dva objekta bez žrtava.

Jovan PEJKOVIĆ KEZO


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument