Petar Kleut: 35. LIČKA DIVIZIJA
BIBLIOTEKA

* CELA KNJIGA *
* * *
Sadržajstrana
SITUACIJA U LICI OD FORMIRANJA 35. DIVIZIJE
Operativna situacija u Lici pocetkom jeseni 1943. god. 7
Borbe jedinica Operativnog štaba za Liku do kraja 1943. 24
Prodor 114. njemačke divizije kroz Liku u januaru 1944. 56
FORMIRANJE 35. DIVIZIJE 1 BORBE SREDINOM ZIME 1944.
Reorganizacija Licke operativne grupe u diviziju88
Pregrupacija divizije i odbrambene borbe uz liniju Perušić — Otočac105
Borbe za Gacko polje i za liniju Otočac — Plitvička jezera119
Borbe u južnoj Lici i Primorju156
Neprijateljska majska ofanziva (»Operacija Morgenstern«)161
Pregrupacija i protivnapadi 35. divizije (Krajem maja i početkom juna)192
Reorganizacija 35. divizije i borbe do kraja juna204
BORBE U DRUGOJ POLOVINI 1944.
Borbe kod Gospića i Vrhovina221
Borbe na periferiji slobodne teritorije početkom avgusta243
Dejstva 35. divizije u periodu septembar — oktobar263
Prelazak 35. divizije u južni deo Like i borbe kod Donjeg Lapca i Lovinca283
BORBE 35. DIVIZIJE ZA OSLOBODENJE LIKE
Oslobođenje Gračaca, Srba i Metka297
Dejstva protiv pokušaja uspostave neprijateljskog fronta kroz srednji deo Like305
Zimsko zatišje u Lici312
Borbe oko Plitvičkih jezera (11 — 25. februara)321
Završne borbe 35. divizije u severoistočnom delu Like330
UMJESTO ZAKLJUČKA344
REGISTAR354
BIBLIOTEKA