Nikola Milovanovic - DRAZA MIHAILOVIC
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


STVARANJE RAZDORA MEĐU ALBANCIMA

U nameri da ostvari velikosrpske osvajačke težnje, i sa ciljem da pronađe saveznike u borbi protiv oslobodilačkog pokreta ne samo u Ju-goslaviji nego i van njenih granica, Mihailović n'astoji da se poveže i sa albanskim reakcionarnim krugovima. Zbog toga on sredinom 1942. godine upućuje majoru Radoslavu Đuriću uputstvo u kome su izneti njegovi pogledi na vezu sa Albancima". U njemu on kaže:

"1) — Potrebno je učiniti sve da se Arnauti muslimani tuku protiv italijanskih trupa za slobodnu Albaniju, u okviru Balkanske Unije.

Zato je potrebno koristiti usmenu i pismenu propagandu, novčana sredstva i naoružanje.

2) — Londonu postaviti zahtev da se sva pomoć za Albaniju, kako u novcu tako i u naoružanju, uputi nama, a da ćemo je mi slati našim kanalima njima. Ovo bi bio najsigurniji način da Albance učinimo zavisnim prema nama.

3) — Mi se ne možemo obavezati ni na kakav ugovor političkog karaktera za slobodni Balkan, kojeg ćemo uređivati sami.

Teritorijalnim ustupcima, ili uopšte rešavanju pitanja promene granice, ne možemo mi pristupiti kao vojska Kr. Jugoslavije, koja se 'de jure' i 'de fakto' bori kao takva u današnjem ratu.

4) — U štabu kod pukovnika Bajraktara treba da bude jedan naš oficir za vezu koji bi u tu svrhu sa sobom imao i radio-stanicu. Pukovnik g. Bajraktar treba da da obećanje da će tome oficiru pružiti punu zaštitu radi njegove lične bezbednosti i omogućiti izvršenje zadatka ...

6) — Prema okupatoru održati lojalan stav dokle god pomaže našu akciju u severnoj Albaniji.

7) — Arnauti katolici moraju progoniti komuniste, tj. ne smeju dozvoliti prelaz naših komunista u Albaniju niti ih tamo trpeti i izdržavati."1

1 pored toga što je na četničkoj konferenciji u Šahovićima, krajem 1942. godine, donet zaključak da se buduća država ("četnička diktatura u monarhiji") osvajački proširi i obuhvati pola Albanije, dok bi druga polovina pripala Grčkoj, Mihailoviću nije smetalo da se poveže sa reakcionarnim strujama Albanije. Vezu je tražio pod parolama "Balkan Balkancima" i "Balkanska unija". O projektovanom "čišćenju državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata" — naravno, u razgovorima sa Albancima nije ništa rečeno.

Naprotiv, Albancima je obećavana lepa budućnost ukoliko prihvate saradnju sa Mihailovićevom organizacijom. U tom pogledu bila je angažovana i propaganda Radio-Londona i direktna intervencija jugoslovenske emigrantske vlade.

O uspostavljanju prvog kontakta Mihailović je 7. jula 1942. godine obavestio predsednika emigrantske vlade Slobodana Jovanovića:

"... Uhvatio sam vezu sa nacionalnom grupom u Albaniji, koju vodi pukovnik Muharem Bajraktari i kapetan Zemeldita (ispravno je: Zenel Lipa — nap. autora), oba iz Ljume. Oni su za saradnju s nama u borbi protiv okupatora. Nastojaću na produbljenju veza u cilju zajedničkog rada protiv okupatora. Pojačajte propagandu u tom smislu."2

Na ovu vest Slobodan Jovanović je 20. jula odgovorio Mihailoviću da se preko londonskog radija već vrši propaganda na albanskom jeziku, a i major Perić, u Istambulu, radi sa nekim albanskim oficirima i nastoji da dođe do što čvršće saradnje.3 Istovremeno, Slobodan Jovanović je izvestio jugoslovenskog ambasadora u Turskoj:

"Perić radi po našim instrukcijama sa ciljem da obezbedi što tešnju saradnju između Mihailovića i pukovnika Bajraktarija."4

Septembra 1942. godine u akciju stupa i bivši jugoslovenski predstavnik u Tirani dr Jovan Đonović. On poručuje pukovniku Bajraktariju:

"Budućnost Albanije je u rukama Albanaca. Ako se bore protiv Osovine, i sarađuju sa pokretom đenerala Mihailovića, oni će osigurati svoje mesto prilikom savezničkog uspostavljanja mira ..."5

Zahvaljujući ovakvoj moralnoj pomoći iz inostranstva, Mihailović je uspeo da preko svojih komandanata uspostavi željene veze.

Tako je major Radoslav Đurić već 14. jula 1942. godine obavestio Mihailovića da je došao u vezu "sa. Arnautima preko granice. Oni imaju vezu sa vođom nacionalista Bislimom u šumi u Albaniji". Zatim Đurić traži od Mihailovića poruku, koju bi dostavio Albancima.6

Tri dana kasnije, Đurić javlja Mihailoviću da je Bislim voda jedne grupe pristalica Zogua, da je sastanak održan sa "Arnautima iz gnjilanskog sreza i da je cilj te grupe ponovno dovođenje Zogua na vlast."7

Međutim, Mihailović mu je odgovorio da već ima vezu, ali naglašava da je i on uspostavi, i da im poruči "da se što pre organizuju protiv okupatora i postupaju po starim metodama". Pored ostalog, Mihailović im pozdravlja vođu i želi da budu najbolji prijatelji. Dalje, naglašava da je ta veza vrlo potrebna i korisna, samo da se čuva nemačke provokacije i da Bajraktariju "ne otkrije naše namere".8

Već u avgustu 1942. godine Mihailović upućuje Đurića na nove veze:

"Radi ostvarenja naših ciljeva, potrebno stupiti u tešnju vezu sa nacionalistima albanske države, koje vodi pukovnik Muharem Bajraktar. Predstavnik Muharema za vezu sa nama je Serif Lipa, poručnik italijanske vojske, sada sa službom u Prištini. Brat Serifov je kapetan Zenel Lipa (koga je Mihailović pomenuo u telegramu upućenom Slobodanu Jovanoviću — nap. autora), prvi saradnik Muharemov..."I8

U nastavku telegrama Mihailović poručuje pukovniku Bajraktariju da je voljan "da mu pruži svu potrebnu pomoć u novcu i oružju čim sa njime postigne uzajaman bolji dodir i vezu" i da Bajraktari preduzme mere za prekid zuluma prema Srbima na Kosovu, pa da se "Srbi i Albanci uzajamno pomažu u borbi na stvaranju ideala pod devizom — Balkan balkanskim narodima". Draža je takođe izvestio Bajraktarija da je tražio od Radio-Londona propagandu na albanskom jeziku.

U septembru iste godine Đurić je obavestio Mihailovića da je Serif Lipa u službi italijanske tajne policije i da je poruku za njega ostavio kod Mire Novaković, Šerifove stanodavke, žene poručnika Novakovića, koji se nalazio u zarobljeništvu.

Međutim, izgleda da se Serif Lipa nešto zamerio Mihailoviću, koji 25. oktobra javlja Đuriću da još nije dobijen odgovor od Serifa Lipe, a 6. decembra mu kaže: "Sa onim u Prištini Serifom neću više da radim, izgleda da je lopov i da je želeo da se dočepa para."10

Bez sumnje, u ostvarivanju ovih veza novac je igrao vidnu ulogu. Zato Mihailović poručuje Đuriću da sa "zlatom kod Albanaca i u Južnoj Srbiji možemo učiniti mnogo. Imate ga i imaćete ga."11

Pored ove, Đurić je održavao veze i sa Albancima iz srezova Lab, Vučitrn, Priština, Drenica, Uroševac, Kačanik i Gnjilane, o čemu septembra 1942. godine javlja Mihailoviću, a zatim, u nastavku telegrama, napominje da Albanci iz pobrojanih srezova neće da idu sa Bajraktarijem, nego žele da imaju svoje vođe, pod komandom četnika. Zato on predlaže da se formiraju zasebne albanske jedinice.12

U decembru 1942. godine, Mihailović naređuje Đuriću:

"... Preko naših odreda kod Mavrovih Hanova što pre stupite u direktnu vezu sa Muharemom Bajraktarom i drugim albanskim vođama koji su uz nas i naše saveznike na bazi Balkanske Unije. Tamo čas pre da ode Naumović (kap. Dimitrije Naumović — nap. autora) sa jednom radio-stanicom."13

Sve veze koje je Đurić održavao sa albanskim kvislinzima oslanjale su se na Kosovski komitet, šovinističko-revanšističku organizaciju koja je postojala, pomagana od Albanije, još u periodu između dva svetska rata.

To je bila neposredna četnička veza sa M. Bajraktarijem.

Drugi centar tih veza bio je na terenu Crne Gore, i to u Kučima, a njime su rukovodili major Rudolf Perhinek ("Rade Perišin") i major Savo Vukadinović.

Perhinek je uspeo da organizuje solidnu obaveštajnu mrežu u Albaniji, preko koje je dolazio do značajnih podataka. Prema jednom njegovom izveštaju iz sredine 1942. godine, neki Albanac mu je dostavio izveštaj, čiji jedan deo govori o albanskim predlozima za ugovor sa Mihailovićem. Predlozi su obuhvaćeni u 6 tačaka:

"1) — Đeneral g. Draža Mihailović da založi svoju časnu reč da će poštovati status na Kosovu (podrazumevajući pod Kosovom teritoriju koja leži južno od linije Rožaj — Novi Pazar). Taj status razmotriće se od strane jedne mešovite srpsko-albanske komisije po završenom ratu i kada budemo mi formirali Balkansku uniju.

2) Da će našu organizaciju snabdeti oružjem i novcem u koliko je to mogunće pre.

3) Albanci, u zamenu za uslugu pod tač. 1) od strane đenerala Draže Mihailovića, obavezuju se da neće ni snagom ni sredstvom za borbu ili život pomagati muslimane u Sandžaku, ako bi oni eventualno došli u konflikt sa organizacijom četnika.

4) Od trenutka kad budemo obezbeđeni sredstvima traženim u tač. 2 mi se obavezujemo da budemo spremni svakog trenutka da povedemo zajedničke akcije sa Srbima protiv okupatora.

5) Obavezujemo se takođe da nećemo sarađivati sa Hrvatima i muslimanima iz Bosne koji su se prošlih meseci obratili našem šefu Guverneru Kruji za buduću saradnju u slučaju da Sile osovine izgube rat.

6) Nećemo znati ni za kakav kompromis sa Italijanima, koji od nekog vremena strahuju za ishod rata, a da ne bi izgubili obale Jadrana, pregovarali su tajno o jednom kompromisu sa Albancima da bi stvorili Kralja Italijana u Albaniji, čime se nadaju da bi pridobili albanski narod pa i onaj deo koji se danas bije protiv njih, da bi konačno sprečili Slovenima izlazak na Jadran u celosti."14

Veze koje je Perhinek ostvario, i pored toga što ni one nisu urodile nekim značajnijim rezultatima, bile su realnije i intenzivnije od Đurićevih.

Tome je mnogo doprinela teritorijalna blizina i naslon na ljude iz Mihailovićeve organizacije koji su odranije živeli u Albaniji.

Mihailović je nastojao da razne reakcionarne struje koje su nikle u toku rata, a koje su međusobno bile u zavadi, pojedinačno iskoristi za ostvarenje svojih ciljeva.

Pored veza sa Kosovskim komitetom (na teritoriji Jugoslavije), još u toku 1942. godine Perhinek je uspostavio veze sa Prenk Galjom, vođom katolika iz severne Albanije, i pukovnikom Bajraktarijem, čovekom Zogua. On je imao i posebnu vezu, obaveštajnog karaktera, sa pravoslavnim mitropolitom i ljudima oko njega.

U izveštaju "o stanju u severnoj Albaniji" Perhinek javlja Mihailoviću:

"... Prenk Galja, komandant Severne Albanije, čovek koji uživa poverenje katolika, otvoreno je stupio u političku borbu protiv muslimana-Kosovara, uklanjajući njihove ljude s položaja, čime se zamerio vođstvu Kosovara-begova. U razgovoru sa Prenkom došao sam do zaključka da bi željno primio svaku potporu u borbi protiv muslimana, ali svakako da bi to uradio po sporazumu sa okupatorom ...""

U jednom izveštaju od avgusta 1942. godine, Perhinek obaveštava Mihailovića da je Prenku "dao instrukcije i nov zadatak sa težnjom da zavadi katolike sa muslimanima".16

Da bi sinhronizovao ovu akciju, Mihailović upućuje Đuriću sledeću direktivu:

"Arnaute katolike iz severne Albanije, koje vodi Prenk Galja, potrebno je stalno podstrekavati na borbu protiv muslimana, a kao pomoć pružiti im potrebna sredstva.

Sa njima je potrebno ugovoriti saradnju u akciji protiv muslimana za slučaj da sile Osovine gube rat, s tim da severna Albanija, sa našom pobedom, a pristankom Albanaca katolika, uđe u sastav velike Jugoslavije, u kojoj ne sme više biti muslimana."17

U politici prema Albaniji, Mihailović je očigledno upotrebio staru taktiku režima bivše Jugoslavije, koja je imala za cilj da što više produbi i zaoštri versku i plemensku podvojenost u Albaniji, i iz njihove međusobne borbe izvlači sopstvenu korist.

Takva Mihailovićeva taktika jasno je izražena i u telegramu upućenom 23. oktobra 1943. godine majoru Savi Vukadinoviću, u kome se, pored ostalog, preporučuje:

"Naše veze sa Arnautima katolicima, krijmo od Arnauta muslimana, pa i sa njima održavajte veze, pa ako dođe do sukoba, držite se po strani."18

U istom smislu Perhinek februara 1943. godine izveštava Mihailovića:

"Kao politički činioci u Albaniji se ističu: za Južnu — pleme Toska, a za severnu Albaniju pleme Gege. Ova dva plemena su politički podvojena, a i po narečju se mnogo razlikuju, te bi stoga zgodno bilo još više ovu podvojenost, na vešt nacin, istaći i za nas iskoristiti..."19

Mihailović je glatko prihvatio ovakav stav, jer je on bio na liniji ostvarenja njegovih osvajačko-šovinističkih i antinarodnih ciljeva, što potvrduje i njegova direktiva upućena Savi Vukadinoviću 11. decembra 1943. godine da "hvata što čvršće veze sa Albancima na sve strane za zajedničku borbu protiv komunista".20 O postignutim uspesima u saradnji sa Albancima Perhinek je 23. oktobra 1943. godine obavestio Mihailovića:

"Na našoj granici prema Albaniji je red i mir. Prenk Galja, koji je apsolutni gospodar katolika Vrmože i Klimensta, dobro je raspoložen prema nama. Ne dozvoljava nikakvu akciju prema nama preko njegove teritorije. Ovo nam je u ovoj situaciji dobro došlo. Čak su naši neki delovi bili našli sklonište na njegovoj teritoriji."21

Mihailović je usluge Prenka Galje novčano nagrađivao, a doturao mu je i nešto oružja. Zato Mihailović naređuje u septembru 1943. godine majoru Lašiću da Prenku da "ponešto para, pa će imati njegove ljude. Ne možemo računati da sve Albance kupimo parama jer nikad toliko para ne bi mogli imati, ali možemo potkupljivati pojedince."22

Po svemu sudeći, stiče se utisak da je katolička struja u Albaniji bila naklonjena Mihailovićevoj organizaciji. O tome 25. oktobra 1943. godine Vukadinović obaveštava Mihailovića:

"... Aktivna je grčka propaganda za sjedinjenje Albanije i Grčke. Grčki agenti stigli su do Skadra i imali su sastanak sa katoličkim sveštenstvom. Sveštenstvo nije prihvatilo njihov predlog, već su obrazovali jednu komisiju na čelu sa sveštenikom Ilircadijem iz Kastrata. Ovaj sveštenik je izabran od celog katoličkog sveštenstva u Skadru. Zadatak je komisije da uhvati vezu sa jugoslovenskim ministrom Mihailovićem, u nameri da priključe sve hrišćane Albanije Jugoslaviji, s tim da im se ostavi sloboda albanskih škola, činovnici da budu hrišćani Albanci, sloboda suda sa jednim zajedničkim zakonom, ali na albanskom jeziku. Vojska, finansije, trgovina, diplomatija i sve drugo da budu zajednički. Ova komisija bi se obavezala da formira dobrovoljačku vojsku pod uslovom da joj se stave na raspoloženje materijalna sredstva. Ova vojska bi bila direktno pod komandom jugoslovenskog ministra i radila bi u Albaniji tamo gde se naredi.

Za izvođenje ove organizacije potrebno je za sad najmanje 1.000 napoleona u zlatu.*'23

Međutim, za Mihailovića je mnogo važnija bila veza sa pukovnikom Bajraktarijem, kome je, po ličnoj izjavi, "pisao možda 20 puta."24

Muharem Bajraktari je bio ličnost sa dvora kralja Zogua i borio se za. restauraciju njegove vladavine a protiv italijanske okupacije. O njemu se u jednom ranijem Perhinekovom izveštaju kaže:

"Muharem Bajraktar traži od Pavla pismeni zadatak kada bude napad protiv neprijatelja... Muharem Bajraktar traži i pismene upute za rad od Pavla, koje da potpiše i stavi pećat, kako bi znao sa kime ima posla. Obećava da će uputiti, gde Pavlu bude potreba, onoliko barjaka koliko bude potrebno, pod voćstvom samog Muharema."25

Posle ovoga došlo je do direktnog kontakta između Muharemovih delegata i Pavla Đurišića.

Kroz te veze četnici su nastojali da ubede Bajraktarija u potrebu za borbom protiv narodnooslobodilačkog pokreta, rame uz rame sa Mihailovićevom organizacijom. S obzirom na ciljeve koje je Bajraktari sebi postavio, ovo nije predstavljalo neke naročite teškoće.

Još u decembru 1942. godine Perhinek je javio Mihailoviću:

"16. decembra stigli su u Kolašin kuriri pukovnika Muharema Bajraktara, koji su bili pozvani sa naše strane preko naših agenata. Kuriri su: Ali Saban iz Valone, Sali Rama iz Valone i Beg Rustem iz Jasenice.

Ovi su kuriri sigurni i oprobani naši prijatelji. Nisu doneli sa sobom nikakvih dokumenata ili pisma od samog pukovnika, jer je i njemu stalo do toga da dotle prvo u direktnu vezu sa nekim Vašim predstavnikom ili komandantom pa tek onda da dođe do ličnih sastanaka sa samim Muharemom..."26

U daljem tekstu izveštaja, Perhinek daje podatke o Bajraktarijevoj ličnosti, iznoseći i program njegove borbe, koji se sastoji u "... ostvarenju slobodne Albanije u starim granicama, a u zajednici sa Jugoslavijom. Iz ovoga rezultira i njegov protivnički stav prema Kosovskom komitetu i njegovim metodama rada. Takođe ne slaže se sa onim u Plavu i Gusinju (Prenk Galja — nap. autora). Prema iskazu kurira, Muharemovi ljudi smatraju za potpuno opravdanu našu osvetu nad muslimanskim življem u Metohiji i Kosovu ...".

Izveštaj se završava konstatacijom da su kuriri lepo primljeni, svaki je dobio po 2.500 lira — "kako bi ih jače vezali za sebe, jer će nam oni od sada služiti kao stalni održači veze između nas i Muharema. Muharemu je Pavle poklonio jedan automatski pištolj 'Mauzer', a iz naše blagajne poslali smo mu 5 zlatnika, kao uspomenu na prvi dodir."

I ova veza se, dakle, zasnivala na verskom i političkom antagoniz-mu pojedinih struja u Albaniji, služeći se, pri tom, primitivnim i ne baš skupim načinom podmićivanja.

Prilikom uspostavljanja veze sa Bajraktarijem, Đurišić mu je uputio i pismo koje, u izvodu, glasi:

"Osećam se sretan da smo posle toliko vremena i truda stvorili neposredan dodir sa Vama preko Vaših delegata Ali-Sabana i ostalih. Osećam se sretan jer predviđam da će ovaj naš direktan dodir, kroz naše zajedničke napore i rad, doneti dobre rezultate za bolju budućnost našeg i Vašeg naroda.

Ostvarenje ove veze poteklo je još u proleće ove godine preko g. Serifa Lipe, poručnika u italijanskoj vojsci, sada sa službom u Prištini. U prvim danima ove iiaše veze dobili smo od njega tekst sporazuma koji nam je on dostavio i od tada još uvek održavamo vezu sa njim ...

U današnjem opštem svetskom metežu vodi se gigantska barba za ostvarenje novog i pravednijeg poretka Evrope. Ovu borbu mogu dobiti samo naši Veliki saveznici: Englezi i Amerikanci, koji već sada nisu više daleko od cilja.

Ukoliko se tiče pitanja Balkana, oni su za istu devizu kao i mi: Balkan balkanskim narodima. A kad su oni za to, ubeđeni smo da će — u zajednici sa narodima Balkana — i postići ovaj cilj. Oni su, za svaku svoju odluku, obezbedili uspeh.

Zato je na nama, narodima Balkana, da svojom sporazumnom prijateljskom saradnjom uredimo naša međusobna pitanja i pođemo u novi — Balkanski život. Da uredimo svoju Veliku Balkansku zajednicu — bez prisustva trećeg...

Zato smo, pored okupatora, vodili borbu i sa komunistima i vodićemo je do njihovog uništenja, te i Vama ističemo potrebu i dužnost da se i Vi borite protiv komunista, jer je to jedini put da ostvarimo nacionalnu slobodu.

Mi Jugoslovem, nemamo nikakvih drugih težnji, sem uspostavljanja naše Jugoslavije, jake i slobodne i primamo iskrenu i prijateljsku saradnju svakog našeg suseda, te želimo da ovo vidimo u Vama i u Vašoj borbi...

U pogledu vođenja naše dalje veze, javljamo Vam da G. Ministar želi poslati svog oficira sa jednom radio-stanicom u Vaš štab radi stalne neprekidne veze, kao i rnogućnosti uspešnog koordiniranja akcija kada budu otpočele operacije protivu okupatora u širem zamahu ...

Ako imate ikakvu mogućnost, bilo bi veoma važno i korisno da ostvarimo lični sastanak. Zato javite gde se i kada možemo sastati. Ako Vam je to nemoguće, pošaljite svoga opunomoćenog delegata. Smatram da se sastanak može ostvariti oko 5. januara 1943. godine ...""

U februaru 1943. godine došlo je ponovo do sastanka predstavnika Albanije i četnika, o kome Perhinek podnosi sledeći izveštaj Mihailoviću:

"Noću 1/2. februara t. g. ostvareo je saatanak Ali Sabana i Beg Rustema, sa Albanske i Slavkovića Leka, Radenović Nika i Milovana, sa naše strane, u selu Ržanici. Rezultat sastanka je:

a) Muharem Bajraktar bio je u borbi sa Italija.nima i albanskim fašistima, te mu nije zbog toga moglo biti uručeno pismo...

b) Muharem Bajraktar ovlastio je porukom da sve stvari koje se tiču Krstenića (selo — nap. autora), a u odnosima sa nama, može da rešava Sali Mon, Ali Saban ili Rustem, potprefekt Plava.

v) Ali Saban moli da se uputi izaslanik za pregovore sa njim, Rustemom ili sinom Sali Mona. Moli da ovo bude za 5 — 6 dana. Uradiće se.

g) Sali Monu je teško, kako se iz razgovora moglo videti, da Muharem Bajraktar radi preko njega, u Gašu ili Krsteniću.

d) U Krsteniću se nalazi vojvoda — otac potprefekta Rustema, koji je sa Gasinima i Krstanićanima, opunomoćio sina i Sali Mona da pregovaraju mesto njih i pristaju na sve što oni budu uradili..."2a

Na kraju izveštaja Perhinek je dopisao da je na sastanak sa Ali Sabanom uputio majora Krgovića.

Do ponovnog sastanka četnika i Muharemovih ljudi došlo je 17. februara 1943. godine. Poručnik Dimitrije Vlahović bio je delegiran da razgo-vara u ime četnika sa begom Rustemom.

Vlahović je tražio da se ugovori novi sastanak, na kome bi bilo prisutno i lice ovlašćeno od njihovog glavnog štaba, koje bi moglo dati odguvore po svim pitanjima. Pošto je Vlahović od Albanaca dobio izveštaj o situaciji u Albaniji, sastanak je bio završen.

Na planu zajedničke borbe četnika i albanskih odreda protiv narod-nooslobodilačkog pokreta najviše se angažovao major Savo Vukadinović. On je održavao kontakt i sa zvaničnim funkcionerima kvislinške vlade Albanije. O tome on 11. decembra 1943. godine obaveštava Mihailovića:

"Naša aktivnost u Albaniji za stvaranje Balkanske Unije i vojnog saveza, nastavlja se. Albanska vlada daće definitivan odgovor o ovome tek po povratku ministra spoljnih poslova iz Italije."211

U telegramu upućenom Mihailoviću 12. decembra, isti oficir kaže:

"Naša stvar u Albaniji stoji vrlo dobro. Sa njima smo u tesnoj vezi. Hapse po našem zahtevu sve naše ljude koji emigriraju kao sumnjivi. Mi isto radimo sa njihovima, po sporazumu."30

Preko Vukadinovića je i Mihailović lično slao poruke albanskom ministru unutrašnjih poslova Džafer-begu Devi.

Zadovoljan Vukadinovićevim radom, Mihailović mu 19. novembra 1943. godine upućuje telegram u kome, pored ostalog, kaže:

"... Vrlo dobro je što su Arnauti napali komuniste. Ovo ste vrlo dobro postigli i ovo će biti zaloga za naš budući rad sa Arnautima. Nastojte da ove veze sa Arnautima što više pojačate. Vi ćete primiti što pre njihovu delegaciju radi potpi-sivanja saveza i pristupanja u Balkansku Uniju, samo da oni istrebe komuniste sve do reke Maće.

Smatrajte savez sa Arnautima kao veliki i naš i njihov uspeh. Razvijte što srdačnije odnose i međusobno poverenje."31

Sedamnaestog decembra Mihailović upozorava Vukadinovića na Džafer-bega Devu i kaže mu da "misli da će depeša za Devu učiniti svoje. Sleduje za njega i pismo ... iskoristite Albance i njihovu odluku da unište komuniiSte kod sebe".32Posle kapitulacije Italije i dolaska Nemaca u Crnu Goru i Albaniju, četnička veza sa albanskom kvislinškom vladom, pod protektoratom nemačkih okupatora, i dalje se razvijala.

Kada je u jesen 1944. godine saznao da su se britanske jedinice iskrcale u Albaniji, Đurišić je predložio Mihailoviću da se uputi delegat u Albaniju i da uspostavi vezu sa britanskom misijom i sa vođom Albanaca katolika.

Mihailović se složio sa ovim predlogom i za delegata odredio Savu Vukadinovića. On je dobio zadatak da ponudi Britancima da se sve četničke jedinice stave pod njihovu komandu.

O toj svojoj misiji Savo Vukadinović je po svom bekstvu iz zemlje dao iskaz engleskim vlastima u Bariju. Evo delova izveštaja engleskog kapetana C. F. V. Dajksa (Dykes), koji je sastavljen na temelju Vukadinovićevog saslušanja i nosi datum 11. april 1945. godine. (U izveštaju je Savo Vukadinović obeležen sa S. V.)

"... 17. septembra 44 (pribl.), kada su čuli da su se britanske snage iskrcale u Albaniji, odlučeno je da SV treba da poseti Gjon Marka Gjoni, vođu katoličkih Albanaca, po podne. SV je pošao iz Podgorice kolima albanskog prefekta u Tuzi. Prefekt Tani došao je po njega i oni su otišli zajedno sa Veljkom Ivančevićem (bivši sekretar Trgovačke komore u Podgorici — nap. autora). Stigli su u Skadar oko 18.00 h. Ovde je Tani njih ostavio, a oni su otišli (SV i Ivančević) da vide Ahmeta Đećevića (bivši član Industrijske komore, po kapitulaciji Italije prešao u Skadar i bio glavna četnička veza za snabdevanje — nap. autora), jugoslovenskog muslimana koji je pre rata radio u Podgorici sa Ivančevićem...

18. sep. 44 (pribl.), oko 9.00 h, SV i Ivančević otišli su da vide Marka Gjon Markaja (sina Gjon Marka Gjoni), koji je živeo u gradu. SV se predstavio i objasnio svoju misiju. SV je pitao Markaja da li on zna gde je britanska mislja. Markaj je rekao da je on u vezi sa Britancima preko nekog majora Neele (Nil), a da Britanci pokušavaju da pridobiju Albance da napadnu Nemce ... Markaj je takođe rekao da njegovi ljudi imaju vezu sa zogistima, osobito Bazi Caniem; britanska misija hila je u stvari misija kod Zogiste. Zato se uvidelo da i albanski nacionalisti i četnici žele istu stvar... Markaj je tako obećao da će doći u vezu sa Britancima...">

U izveštaju se dalje kaže da su se sutradan Vukadinović i Ivančević vratili (kolima prefekta Tanija) u Podgoricu, a Markaj je trebalo da se poveže sa britanskom misijom.

Dvadeset četvrtog septembra Vukadinović i Ivančević su ponovc otišli u Skadar do Markaja, koji im je saopštio da je britanska misija odsutna, ali da je on uputio pismo majoru Nilu. Pored ostalcg, Markaj je izvestio Vukadinovića "da je sa skadarskim prefektom uređeno jedno ranije njegovo pitanje, tj. da granica bude otvorena četnicima i nacionalističkim izbeglicama". U tom razgovoru, Vukadinović je ugovorio sastanak između Đurišića i Markaja. Sastanak se održao krajem septembra 1944. godine u Podgorici, u kući Miće Stijovića (trgovac markama, krajem septembra 1944. godine prešao u Skadar). Tom sastanku su prisu-stvovali Đurišić, Vukadinović, Miljan Radonjić, kapetan Branko Radević (ađutant Lašića), Markaj, predsednik skadarske opštine, jedan albanski žandarmerijski oficir i Mato Murat, šef skadarske policije. Iz razgovora koji je voden Vukadinović pominje samo to da je zaključeno da Markaj organizuje sastanak Đurišića sa nekim članom britanske misije. Nepo-sredno po održanom sastanku Markaj — Đurišić, napominje Vukadincvić, k Đurišiću su došli četnici Đukan Anđelić (propagandist u Đurišićevom

146štabu), kapetan Bećir Tomović (profesor, radio sa Anđelićem), inž. Ljubo Lazarević iz Lipova i Dušan Vlahović. Tu su i cni informisani o toku sastanka.

Tek krajem oktobra Vukadinović je uspeo da preko albanskih veza stigne do britanske misije, koja se nalazila 20 km južno od Lješa. Tu je Vukadinović razgovarao sa potpukovnikom Mek Linom (Mac Lean) i ma-jorom Emerijem (Amery). Ovaj poslednji je doneo za Vukadinovića pismo iz Kaira od Mladena Zujovića. Vukadinović ]'e objasnio cilj svcg dolaska, naime, želju da se četnici stave pod englesku komandu. Po tome se nije moglo ništa zaključiti, odnosno doneti neke odluke, jer je trebalo pitati merodavne u Italiji.

Posle toga sastanka Vukadinović se, u pratnji albanskih žandarma, vratio do varošice Tuzi (pogranično mestc). Odatle je produžio u Đuri-šićev štab.

Veza Mihailovićeve organizacije sa "antinemačkim strujama" u Al-baniji, bila je samo fraza i fikcija koja je trebalo da opravda tu spregu kako pred narodom, tako i pred inostranom javnošću.

Neosporno je da je Muharem Bajraktari bio protivnik Italijana (jer su oni zbacili Zogua), ali isto tako je notornc da je Prenk Galja radio u sporazumu s Italijanima, dok je vlada bila pod italijanskim a docnije pod nemačkim protektoratom. S druge strane, Kosovski komitet je bio ekspo-nent okupatora, i tako se Mihailović povezao u Albaniji sa svima onima koji su prihvatili borbu protiv narodncoslobodilačkog pokreta, što je bio i osnovni cilj njegove organizacije.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument