spisak
DemonjaNikola

Rođen je 6. decembra 1919. u selu Vlahović, Glina, Hrvatska. Potječe iz seljačke porodice. Završio je osnovnu školu u svom selu, i učio stolarski zanat.

Okupacija zemlje ga je zatekla na odsluženju vojnog roka. Nikola se već u aprilu 1941, našao kod svoje kuće, gdje se povezao sa komunistima, i počeo rad na pripremanju ustanka. On je, 23. jula 1941, u sastavu prve ustaničke grupe na Baniji, zajedno sa Vasiljom Gaćešom. Tog dana u akciji na Banski Grabovac, Demonja uskače kroz prozor zgrade općine, na prepad zarobljava općinskog bilježnika i iznosi 6 pušaka koje su pripadale općinskoj straži.

Učestvuje svakog dana u akcijama na ustaško-domobranske posade, i svojim vješto postavljenim zasjedama često sprečava ustašama izvršenje zločina nad srpskim narodom Banije. Poslije napada na željezničku prugu Caprag Glina, ponijelo se ime Nikole Demonje Banijom.

Neustrašivi borac, bombaš, odličan mitraljezac, desetar prve udarne desetine na Baniji, 1941.

postao je član KPJ. Ubrzo je i vodnik prvog voda u odredu Vasilja Gaćeše, a u martu 1942.

komandir Banijske proleterske čete.

Najslavnije pobjede na Baniji i Šamarici vezane su uz ime ovog omiljenog partizanskog borca i komandira. I onda kada su ujesen 1941, jake ustaške snage pošle da počiste Šamaricu, da spale i unište partizansku bazu Vasilja Gaćeše, Nikola je sa svojom patrolom, iako iznenađen, bombama uništio ustašku grupu i donio u Šamaricu 3 puške. I kad su sutradan, sa svih strana ustaško-domobranske snage napale partizanski logor na Šamarici, i kad nisu uspjeli nastala je u narodu Banije pjesma:

Šamarice, oj zelena goro, Ustaše te neće proći skoro.

Maja 1942. u Baniji su djelovale jake partizanske snage, i u svim oslobođenim selima djelovali su organi narodne vlasti, organizacija SKOJ-a i AFŽ-a. Tada po odluci GŠH, Demonja odlazi sa proleterskom četom u Slavoniju, da pomogne borbu tamošnjih partizana.. Već 27. maja on se prebacio preko Save u Slavoniju. Nije prošlo mnogo vremena, a cijela je Slavonija govorila o velikom junaštvu banijskih proletera i njihovom komandiru Nikoli Demonji. Redom su padala neprijateljska uporišta.

Nikola je nizao pobjede: Kamensko, Gojilo, Španovica, Voćin, Ludbreg, Čazma, Čaglin, Pitomača, Đulenovac, Zlatar, Podravska Slatina, Kloštar, Pavlovac i druge. Znao je preobući svoje borce u neprijateljske uniforme i iznenadno upasti u ustaško-domobranske ili njemačke garnizone.

U tim borbama Demonja je komandant bataljona, zamjenik komandanta, i komandant 17. udarne brigade, i komandant 12. udarne slavonske divizije. U borbi kod Voćina, 1943. zamjenik komandanta Demonja skočio je na tenk i uništio ga bombama. Na Čaglinu za nekoliko časova njegova je brigada uništila ustaški puk. Nikolina umješnost u komandiranju i neustrašivost došla je naročito do izražaja u jurišu za oslobođenje Čazme, u Moslavini, 1943., kada je u naletu uništio cijeli njemački bataljun i onesposobio 20 kamiona i zaplijenio 4 topa. Kao komandant divizije, odlikuje se uspješnim rukovođenjem velikim borbenim akcijama, u kojima neprijatelju nanosi velike gubitke: Podgorač, Bodljevina, Grubišno Polje.

Herojski je pao na dužnosti komandanta 12. divizije, potpukovnik, legendarni junak Banije i Slavonije Nikola Demonja, u jurišu, na čelu svoje divizije u Slavonskoj Požegi, 6. septembra 1944. godine.

Narodnim herojem proglašen je 19. juna 1945. godine.

spisak